Sykehus: Industrien bekymret for beredskapen

21 desember, 2023 14:44 Del Del Del

Dette er et åpent brev sendt til Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, med kopi til Helse Nord og Helgelandssykehuset: 

Bekymring for beredskap knyttet til akuttfunksjoner

Mo Industripark er en av landets største industriparker. De 110 bedriftene tilknyttet industriparken hadde i 2022 en samlet omsetning på 15 mrd. kroner, eksport på 9,5 mrd. kroner, og sysselsatte i underkant av 2900 mennesker. Det har vært en betydelig vekst over flere år, og det foreligger også store investeringsplaner for 2024 og årene framover, både i ny og eksisterende industri, og i industriell infrastruktur. Bedrifter i etablering har beredskapsnivå som en sentral del av sitt beslutningsgrunnlag når de velger lokasjon.

Underskriverne av dette brevet er eiere og brukere av industriparken, industribedrifter, leverandørbedrifter, servicebedrifter, og fagforeninger tilknyttet Mo Industripark. Vi ser med bekymring på Helse Nords forslag om at det kun skal være ett akuttsykehus i regionen. Vi slutter opp om den vedtatte to-sykehusmodellen. Avstandene er store, spesielt på vinterstid. Vi frykter at prosessen likevel kan ende opp med ett akuttsykehus med lang avstand til industrien i Rana.

Industri innebærer risiko. Flere av bedriftene i Mo Industripark er underlagt Storulykkeforskriften, for å sikre tilstrekkelig beredskap om det skulle oppstå en ulykke. Industrien er pålagt å ha på plass industrivern og katastrofeberedskap. Mo Industripark har fullverdig døgnbemannet beredskap for brann og andre ulykker, og Mo i Rana er det eneste stedet på Helgeland med døgnkasernert bemanning på brann og ulykke. Det høye beredskapsnivået gjenspeiler risikofaktorene i industriparken. Vår samlede ressursbruk på beredskap er et bevis på at dette er noe vi tar på det høyeste alvor.

Bedriftene i industriparken utfører årlige risikoanalyser for større hendelser. Nærhet og tilgjengelighet på offentlig beredskap innen brann, politi og sykehus/prehospitale tjenester er en viktig del av denne analysen. Vi har i dag et akuttsykehus i Mo i Rana med god kunnskap om industrien, med akuttkirurgi og traumeteam 24/7, der kjøretid fra Mo Industripark til sykehuset er 6-8 minutter, og der første stabilisering av skadet person gjøres før man eventuelt transporterer personen videre til høyere behandlingsnivå.

Vi opererer med tre nivåer på hendelser: Lokal alarm (hendelser som berører én bedrift), MIP Alarm (hendelser som berører flere bedrifter) og Katastrofealarm (hendelser som berører nærmiljøet til industriparken.) Industriparken er en del av byen, med mye bebyggelse og næringsliv tett på. En eventuell katastrofealarm kan derfor bety store skadesituasjoner, også i nærområdet utenfor industriparken. Lang reisevei til akuttsykehus vil i et sånt tilfelle kunne få fatale konsekvenser. For Rana Gruber, som har hovedaktiviteten 25 minutters kjøring nord for Mo i Rana, vil det være kritisk om avstanden til akuttfunksjoner skulle bli enda større.

For å illustrere omfang ved en mulig større hendelse, ønsker vi å trekke fram noen eksempler på nød- og ulykkessituasjoner avdekket i risikoanalysen:

  • Stor brann i prosessbedrift eller prosessanlegg
  • Brekkasje CO-ledning/gassledningstrasé/gassklokke
  • Eksplosjon i slagg eller støv
  • Radioaktivitet i skrap
  • Brann og eksplosjon i O2-fabrikk
  • Brann/utslipp LNG
  • Eksplosjon stål-/smelteovn
  • Sprenglegemer i skraplast
  • Personulykker (Fallskader, brannskader, klemskader, sprutskader, etc.)
  • Brann i batterier batterifabrikk

Umiddelbar nærhet til akuttfunksjoner er en viktig forutsetning for å kunne drive en av Norges største industriparker. En større hendelse vil kunne ramme mange mennesker, både ansatte og innbyggere. Da kan det stå om minutter og sekunder, og en kan havne i en situasjon der en ikke får fraktet alle skadede raskt nok med helikopter til et akuttsykehus et annet sted.

Skulle man ende opp med bare ett akuttsykehus på Helgeland, som er et av forslagene under vurdering i Helse Nords pågående prosess, ber vi regjeringen om å ta hensyn til anbefalingene fra den eksterne ressursgruppa ved Helgelandssykehuset, som den 19. mars 2019 anbefalte at ett akuttsykehus måtte legges til Mo i Rana. Dette er den eneste faglige utredningen som er gjort av en objektiv og uhildet part.

Beredskapen er den sentrale bekymringen for industrien i denne saken. Dersom det skulle bli bare ett akuttsykehus, vil vi samtidig minne om at den nevnte ressursgruppas anbefaling vektla økonomi og rekruttering i sin rapport. Mo i Rana har et stort og bredt arbeidsmarked, som øker mulighetene for at eventuelle partnere til tilflyttende helsepersonell kan finne en attraktiv jobb. Flyforbindelsene med resten av landet vil forsterkes i løpet av få år. Alt dette letter sykehusets rekrutteringsarbeid. Helgelandssykehuset Mo i Rana har i dag god rekrutteringsevne, noe som blant annet har blitt påpekt av overlege ortopedi Ivar Hanssen og konstituert overlege anestesiologi Kenneth Lauvås i Rana Blad 23. november i år hvor de hevder å ha funnet større mangler i rapporten til Arbeidsgruppe 1. Ved å oppløse det største fagmiljøet ved Helgelandssykehuset, risikerer vi at Helgeland står uten et like sterkt fagmiljø om få år. Det vil være alvorlig for beredskapen i industrien og regionen.

Vi har sammen ansvaret for nesten 2900 mennesker som kommer på jobb i industrien dag og natt. Om et av Norges største industrimiljøer mister umiddelbar nærhet til viktig akutt- og traumebehandling, frykter vi at det vil kunne få alvorlige og langsiktige konsekvenser, både for våre ansatte, nærmiljøet, regionen og landsdelen.

 

Med vennlig hilsen

Alf Øverli (Daglig leder, Rana Industriterminal), Andreas Morberg (Plant Manager, Linde Gas), Arve Ulriksen (Adm.dir. Mo Industripark), Benn-Anders Mikalsen (Hovedtillitsvalgt, FLT ved Mo Industripark), Birger Steen (CEO, Freyr Battery), Frode Johan Berg (Verksdirektør, Elkem Rana), Gunnar Moe (Adm.dir. Rana Gruber), Hallvard Einevoll (Styreleder Miras Group), Johan Hovind (Klubbleder, Fellesforbundet Rana Gruber), Johannes Sandhei (Daglig leder, Imtas) Johnny Vangen (Plassjef SMA Mineral Mo i Rana), Ken Allan Johansen (Klubbleder, Jernverksklubben (Fellesforbundet)), Per Roar Aas (Hovedtillitsvalgt Industri Energi ved Elkem Rana), Roar Bustnes (Verksdirektør Ferroglobe Mangan Norge), Roger Skatland (Konsernsjef Momek), Stein Rune Øijord (Daglig leder, Øijord & Aanes), Utku Öner (CEO Celsa Nordic), Øystein Fagerli (Leder LO Rana og omegn)

Del Del Del