Arve Ulriksen, adm.dir. Mo Industripark AS.

Industrien i Mo Industripark er viktig for Norges klimamål

8 november, 2022 14:33 Del Del Del

I september i år kom Miljødirektoratets rapport om grønn omstilling i industrien. Her trekkes bedriftene i Mo Industripark fram flere ganger. Det viser at industrien her jobber svært godt, og at industrien i Rana er en sentral del av hvordan Norge skal nå sine klimamål.

Formålet med Miljødirektorates rapport er blant annet å se på potensialet for utslippskutt i eksisterende industri. Konklusjonen er kort og godt at det er store muligheter, og det listes opp en rekke tiltak som allerede er i gang. Disse tiltakene kommer dessuten på toppen av at norsk industri har kuttet utslippene sine med 41 prosent fra 1990 til 2021. Det meste av disse utslippskuttene skyldes tekniske tiltak i industrien. Historien viser altså at det er fullt mulig å kutte utslippene med målrettet arbeid.

Da Mo Industripark i 2015 lanserte visjonen om å være en grønn industripark i verdensklasse, startet vi samtidig opp programmet MIP Bærekraft. Vi er ubeskjedent stolte av at flere av de initiativene som nå tas hos prosessindustribedriftene i Mo Industripark, er gjennomført innenfor rammene av bærekraftprogrammet. Samtidig ville ikke prosjektene kunne blitt gjennomført uten den enkelte bedrifts vilje til å ta ansvar og involvere seg. Realiseringene som nå kommer på rekke og rad er takket være deres innsats. Vårt bærekraftprogram har likevel noe av æren for å ha utløst energi og koordinere innsats.

Og det er mange eksempler på prosessindustriens innsats i rapporten. Ferroglobe, SMA Mineral og Elkem Rana nevnes som eksempler på bedrifter som jobber med karbonfangst. Disse er noen av bedriftene som har gått sammen i prosjektet CO2 Hub Nord, et initiativ i MIP Bærekraft, sammen med flere andre bedrifter i og utenfor parken. Til sammen har bedriftene i prosjektet identifisert 1,5 millioner tonn fangbart CO2. Det tilsvarer 13 prosent av samlet utslipp fra fastlandsindustrien!

Senere i år skal pilotanlegget for CO2-fangst settes i drift i Mo Industripark og fange utslipp fra både Elkem og SMA Mineral. Dette vil være første gang i verden at det testes CO2-fangst på et ferrosilisiumverk, og vil være helt i front når det kommer til å fange utslipp fra smelteovner. I tillegg er det unikt at det skal utføres karbonfangst fra to ulike lokasjoner samtidig.

Celsa sitt prosjekt med å bygge ny valseovn for 100 prosent grønt hydrogen, trekkes også fram i rapporten. Denne investeringen fikk nylig over 120 millioner kroner i støtte fra Enova, og vil eliminere alt utslippet fra valseovnen når den er i drift. Mo Industrial E-fuels nevnes. Dette er en aktør som skal produsere metanol med fanget CO2 som innsatsfaktor i Mo Industripark. Begge disse trenger nemlig lokalprodusert grønt hydrogen, siden frakt av hydrogen er dyrt.

Rapporten omhandlet kun potensialet i eksisterende bedrifter. Men batterier vil også være viktig for grønn omstilling. Derfor satte vi gjennom MIP Bærekraft i gang en mulighetsstudie om battericelleproduksjon i 2016, med støtte fra Nordland fylkeskommune. Da grunnleggerne av FREYR Battery lette etter mulig lokasjon, sto vi klar med faktagrunnlaget. FREYR sine battericeller vil være viktige for klimakutt, og i Nordland kan de produseres med hundre prosent fornybar energi.

Det finnes også en rekke andre planer som ikke nevnes i rapporten, men som er viktig for å redusere utslipp. I dag bruker for eksempel Celsa mye CO-gass i valseovnene. Denne gassen er et biprodukt fra Ferroglobes virksomhet. Andre steder fakles gjerne denne gassen. I Mo Industripark samles den opp og distribueres til industrien igjen. Totalt gjenvinnes det energi tilsvarende rundt 200 GWh i året på denne måten. Når Celsa skal over på hydrogen i valseverket vil det være mange muligheter for å bruke CO-gassen til andre industrielle formål, og dette har vi et prosjekt på. Et annet eksempel er Rana Grubers klimamål, hvor Mo Industripark deltar i et prosjekt for utslippsfri jernbane knyttet til virksomheten.

Industri er helt avgjørende for å klare det grønne skiftet og nå Norges klimamål. Og klimamålene kommer til å bli mer og mer dominerende i årene som kommer. Det har åpnet seg store muligheter innen grønn industri, og eksisterende industri styrker sin konkurransekraft ved å bli grønnere.

Bedriftene i Mo Industripark lager produkter som verden trenger. Kvarøy produserer smolt med gjenvunnet varme fra industrien, og bidrar til sunn mat til tusenvis av familier. Armeringsstålet fra Celsa er trengs for å bygge boliger og infrastruktur med lave utslipp. TietoEvry bekjemper kortsvindel. Testpartner sikrer at ulike produkter holder riktig kvalitet. Mo Fjernvarme varmer opp hjem med resirkulert varme fra industrien. Rana Gruber henter ut jernmalm som verden trenger mer av, og har mål om å være utslippsfri innen 2025.

Industrien er altså helt sentral for menneskers velferd. Derfor må det hele tiden investeres i nye grønne løsninger, og bygges opp ny grønn industri. Industrien vår er viktig for at Norge skal nå sine klimamål.

Arve Ulriksen
Adm.dir. i Mo Industripark AS

Del Del Del