Foreløpig skisse av Arctic Seafarms landbaserte oppdrettsanlegg.

Investering i hundremillionersklassen på trappene

17 April, 2020 11:03 Del Del Del

Arctic Seafarm Holding AS, skal bygge et landbasert oppdrettsanlegg for laks/ørret i Nesna Industripark, Langset i Nesna kommune. Eier av Nesna Industripark er Mo Industripark as.

Fornøyd med driftstillatelse
Det ble 31.03 2020 gitt konsesjon og driftstillatelse fra Nordland Fylkeskommune på oppdrett av inntil 15.000 tonn laks årlig til selskapet Arctic Seafarm Holding AS. Anlegget som skal bygges er et gjennomstrømningsanlegg hvor man skal hente vann fra ca 80 meters dyp som er en dybde som ligger under lusebeltet. Dette gir en totalinvestering på ca NOK 600 mill., med planlagt byggestart høsten 2020. Det er videre planlagt innsett av fisk i anlegget sen sommer 2022.

Arctic Seafarm Holding AS er naturligvis veldig fornøyd med Nordland Fylkeskommune sin behandling av vår konsesjonssøknad. For tiden pågår det flere initiativ rettet mot landbasert oppdrett, og vi tror det kan være et godt supplement til en sterk norsk havbruksnæring. Nå starter neste fase med detaljprosjektering og finansiering av prosjektet.

Lokaliteten konsesjonen er innvilget på ligger innenfor nylig vedtatt reguleringsplan for Langsetvågen industriområde. I arealformålet er det åpnet for landbasert akvakultur og i sjøområdet er det åpnet for akvakultur av algeproduksjon.

Konseptbeskrivelse
Dette er et landbasert gjennomstrømningsanlegg for produksjon av laks som bygger på kjent teknologi satt sammen til ny prosess. Konseptet er jobbet frem for å unngå kjente problemer som man har på sjøanlegg i dag som Lakselus, rømming, utnyttelse av avfall og biomasselogistikk. Anlegget er konstruert for å kunne produsere laks fra 100-6000 gram, med fleksible løsninger som gjør at man kan ta ut fisk på forskjellige størrelse eller føre fisken til slaktevekt. Sirkulærøkonomiske prinsipper, miljø, bærekraft og fiskehelse har vært fokusområdene ved utviklingen av konseptet.

Både Arctic Seafarm Holding AS og MIP AS ønsker å skape et godt samarbeidsmiljø med etablerte virksomheter på Nesna samt videreutvikle området med mål om flere etableringer.

Konkurransefortrinn
Mo Industripark AS er også tilfreds med beslutningen. MIP AS har i en årrekke jobbet for å tiltrekke nye etableringer til Nesna Industripark. Dette viser at området har konkurransefortrinn som er attraktive for ny industri.
– Det er gledelig at Arctic Seafarm har fått konsesjon til etablering, sier administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark as.

Han medgir at det må sprenges vekk betydelige mengder fjell for å klargjøre tomta til det aktuelle oppdrettsanlegget.
– Det er i så fall vi som grunneier som skal klargjøre tomta. MIP leverer infrastruktur som veier, tomt og bygninger, samt det som trengs av anlegg for vann og avløp, forklarer Ulriksen.

Han forteller videre at det gjenstår en del detaljer vedrørende en endelig avtale mellom MIP og Arctic Seafarm men at de allerede har en dekkende intensjonsavtale på plass.
– Det jeg kan si er at det så langt ikke er inngått noen avtaler med leverandører om opparbeidelse av tomten, avslutter Ulriksen.

 

Artikkelen er basert på en pressemelding sendt ut av Arctic Seafarm 17. 04. 2020. 

Del Del Del