Havmannen foran industribyen Mo i Rana, med Mo Industripark som ligger over byen, oppe på bakken

Kort fra Statsbudsjettet

28 oktober, 2014 14:58 Del Del Del

Onsdag 8. oktober ble Statsbudsjettet lagt fram. For Ranaindustrien var det både positive og negative meldinger for 2015.

Pluss:

– Redusere formuesskatten på arbeidende kapital (gjelder til staten, ikke kommunen).

Regjeringen har lovet å fjerne eiendomsskatt på industrimaskiner. I høst sendes forslag om dette på høring. Flere industribedrifter betaler i dag betydelige beløp i eiendomsskatt, hovedsakelig på bedriftenes arbeidende kapital, nemlig maskiner.

-Videreføring av CO2-kompensensasjonsordning for industrien.

Målet med ordningen er å kompensere norsk industri for økte kraftpriser som følge av EUs kvotesystem for CO2-utslipp.

-Økt prioritering av næringsrettet forsk-ning. Noe som blant annet omfatter miljø- og klimateknologiprosjekter i industrien.

– Fjerning av deponiavgiften. Politikken på avfallsfeltet skal medvirke til at mer avfall kommer til nytte som råvarer. Departementet vil øke ressursutnyttelsen av avfall, slik at ressursene beholdes i kretsløpet.

Med prioritert satsing på gjenvinning i Mo Industripark er dette positivt for videre satsing.

– Styrking av BKA-ordningen (Basiskompetanse i arbeidslivet). Industrien bruker årlig store summer på videreutdanning av egne ansatte, og bidrar sterkt til opplæring av voksne.

 

Minus:

– Fjerner dagens avgiftsfritak for bruk av spillolje som energikilde.

I Mo Industripark rammer dette spesielt Celsa Armeringsstål AS.

Norsk Industri reagerer kraftig på forslaget, som vil gi betydelige utfordringer for flere norske industribedrifter som har sin lønnsomhet knyttet til bruk av spillolje som energikilde.

–           Regjeringens forslag innebærer en uakseptabel kostnadsøkning, som vil ha avgjørende betydning for konkurranseevnen til flere bedrifter. Det er viktig at Stortinget finner fram til en løsning som ikke slår beina under industribedrifter som i dag benytter spillolje som energikilde, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr4_2014_side20

 

Del Del Del