Olje- og energiminister Tord Lien, her fotografert under et besøk i Mo Industripark, mener at kompetansen innen norsk industri er en av faktorene som gjør Norge godt rustet til omstillingen til lavutslippssamfunn.

Kraft og kompetanse gir oss et unikt utgangspunkt

7 juli, 2016 10:24 Del Del Del

Olje- og energiminister Tord Lien mener at fornybar kraft og industrikompetanse gir Norge et solid utgangspunkt for omstilling til lavutslippssamfunn. 

 

– Vi har best forutsetning for å lykkes ved å produsere varer som verden trenger. Fra kraftforedlende industri og fra fornybar kraft og olje og gass, produsert med svært lave utslipp sammenlignet med mange andre steder i verden, sier statsråd Lien, og peker på at nesten all elektrisitet i Norge kommer fra fornybare kilder.

– Vi har rikelig med tilgang til kraft. Samtidig har vi ledende teknologi- og ingeniørmiljøer innen prosess-, fornybar- og petroleumsindustrien. Norsk kraftintensiv industri har forutsetninger for å levere viktige materialer som er like viktige som energi, for en grønn økonomisk vekst globalt, sier olje- og energiministeren, som peker på industriklynger som Mo Industripark som viktige vekstmotorer i omstillingen, både med hensyn verdiskaping, eksport og miljø.

– Samarbeid mellom bedrifter fører til at man kan utnytte synergieffekter som følger av komplimenterende kompetanse, ekspertise og kontaktnett. Vi har mange eksempler på klynger i Norge som har etablert seg som ledende internasjonalt, som Kongsberg og i Agder, sier Lien.

 

Enova som verktøy

Et av regjeringens prioriterte innsatsområder i klimapolitikken er utvikling av lavutslippsteknologi i industrien. Enova er et av regjeringens viktigste verktøy i for utviklingen av energi- og klimateknologi.

– Enova har allerede i flere år vært en spydspiss, blant annet gjennom å støtte nyskapende prosjekter i industrien. Finansieringsløsningen gjennom Energifondet gir fleksibilitet og forutsigbare rammer, og Enova skal fortsette sin satsing innen industrien og bidra til innovasjon og utvikling av nye energi- og klimaløsninger som vil styrke konkurranseevnen til norsk kraftforedlende industri, sier Lien, som i årene som kommer ønsker å legge til rette for økt produksjon av fornybar energi.

– Det gjelder både å produsere mer kraft, men også å produsere for eksempel mer aluminium og silisium. Jo mer vi produserer i Norge med ren fornybar energi, desto bedre er dette sett i forhold til at det produseres i kullfyrte økonomier, sier olje- og energiministeren.

I regjeringens energimelding løftes slagordet ”Ta krafta i bruk” frem. Bruk av ren energi i kraftintensiv industri er et satsingsområde, og hele verdikjeden innen fornybar energi er viktig. Olje- og energiministeren peker på et effektivt og sikkert kraftsystem og tilgang på kraft, som forutsetninger for videre utvikling.

– Jeg er derfor glad for at av vi gjennom en endring i industrikonsesjonsloven har sikret at industrielle eiere av vannkraft kan ivareta sitt behov for forutsigbar krafttilgang, også i fremtiden, sier Lien.

 

Ny industri

Når det gjelder utvikling av ny industri er nordisk klima, sikker tilgang til fornybar energi og lave kraftpriser, noe som gjør Norge attraktivt for datasenterindustrien.

– Datasentre kan representere en fremtidig grønn vekstindustri i Norge, og også i nord ligger forholdene godt til rette for dette, sier Lien, som mener at Nord-Norge og industrien her har en viktig rolle å spille i årene som kommer, blant annet i forhold til utvikling av nasjonale virkemiddelordninger.

– Nord-Norge er en viktig kraftregion, og da er det naturlig at man får miljøer med mange dyktige og kloke hoder. Det er i den sammenheng selvfølgelig svært gledelig at Nord-Norge er representert blant de nye forskningssentrene for miljøvennlig energi. Jeg vil også oppfordre de nordnorske kunnskapsmiljøene til å benytte seg av de gode mulighetene som finnes for internasjonalt forskningssamarbeid, særlig i EU, sier Lien, som mener at Helgeland besitter viktig kompetanse og viktige ressurser.

– Det er alltid en glede å komme til Helgeland og møte de dyktige folkene innen petroleumsindustrien, energibransjen og annen industri, sier Lien, som i august var den som offisielt åpnet Helgeland Krafts Øvre Forsland kraftverk i Leirfjord. Dette er et av kraftverkene som gir industrien på Helgeland tilgang til kortreist, miljøvennlig kraft.

– Hvordan kan kraftoverskuddet på Helgeland i enda større grad gi nye industrietableringer i regionen, og hvilke tiltak kan settes inn for å gjøre kortreist kraft mer lønnsomt?

– Som olje- og energiminister er det mitt ansvar å legge til rette for et sikkert og effektivt kraftsystem, og sikre forbrukerne tilgang. At vi klarer å holde kostnadene så lave som mulig for forbrukerne samtidig som vi opprettholder forsyningssikkerheten, er en forutsetning for dette. Her vil jeg oppfordre industriaktørene, så vel som lokale og regionale myndigheter, til å gripe mulighetene, sier statsråden.

 

Helhet og balanse

– En helhetlig energimelding som ser sammenhengene mellom energi-, klima- og næringspolitikk, heter det fra regjeringen. Hvordan kan helhetsperspektivet mellom viktige politikkområder for en effektiv og bærekraftig ressursbruk og til beste for norsk konkurransekraft, ivaretas?

– Et godt energisystem må utformes på en måte som tar hensyn til begge deler. Det har vi fått til i Norge. Vi har god tilgang på kraft, og vi har et effektivt og markedsbasert kraftsystem, samtidig som vi har tiltak som hindrer at konkurranseutsatt industri blir for utsatt. Det er viktig å sørge for en utvikling som ivaretar denne balansegangen, sier Lien.

– Hva med helheten i forholdet energimeldingen, den kommende strategien for grønn konkurransekraft og industrimeldingen?

– Næringsministeren vil selvfølgelig ta med seg konklusjonene i Energimeldingen i sitt arbeid med en ny industrimelding. Regjeringen er samtidig opptatt av å lytte til industri- og kompetansemiljøer over hele landet i arbeidet med denne meldingen, og det er avholdt en rekke innspillsmøter. Utvalget for grønn konkurransekraft vil legge fram sin rapport i oktober. Det er for tidlig å si noe om hvordan regjeringen kommer til å følge opp anbefalingene herfra. Jeg er glad for at industrien viser stor interesse for disse områdene, og her vil jeg også oppfordre industrien i Rana til å komme med bidrag, sier Tord Lien.

 

Lenge til den siste olje

Selv om det i omstillingen til lavutslippssamfunn pekes på at Norge må forberede seg på reduserte oljeinntekter, og dermed må utvikle næringer som kan erstatte oljen, mener olje- og energiministeren at petroleumsvirksomhet kommer til å spille en hovedrolle i norsk økonomi i mange, mange år fremover.

– Petroleumsvirksomheten kommer til å tilføre Norge og fellesskapet store inntekter også i tiårene som kommer. Selv om vi opplever en lavere oljepris i dag enn vi gjorde for noen år siden kommer denne industrien til å være Norges viktigste og klart største i lang tid fremover, sier Lien, som mener at petroleumsvirksomheten vil gi betydelige muligheter for vekst i nord.

– Petroleumsnæringen flytter seg gradvis nordover, senest i 23. konsesjonsrunde hvor helt nytt areal ble gjort tilgjengelig i Barentshavet. Gjennom å legge til rette for petroleumsaktivitet i nord, legger regjeringen til rette for etablering av nye virksomheter. I takt med at leting og utbygging offshore, vil man også få aktivitet på land. Dette representerer en stor mulighet for næringslivet i Nord-Norge i form av arbeidsplasser og aktivitet. Lokalsamfunn vil bli tilført høyt kvalifisert arbeidskraft og store inntekter, sier olje- og energiminister Tord Lien. Som også på dette området viser til industrien i Mo i Rana, som et eksempel på muligheter for utvikling.

– Industrien i denne regionen har vist at synergiene mellom landbasert industri og olje- og gassindustrien gir ringvirkninger. Det er mange eksempler i nord på selskap som leverer til både industrien og olje og gass, og som dermed har flere ben å stå på. Det mener jeg er noe vi vil se mer av i fremtiden, sieravslutter olje- og energiminister Tord Lien.

 

Del Del Del