Utfylling ved Rana Industriterminal sommer 2018.

Ny frist: Kunngjøring av søknad fra Mo i Rana Havn KF om mudring, dumping og etablering av strandkantdeponi ved RIT-kaia i Mo i Rana

21 januar, 2019 9:40 Del Del Del

Mo i Rana Havn KF har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med at det skal etableres en dypvannskai med tilhørende strandkantdeponi ved Rana industriterminal. Prosjektet planlegges gjennomført i 2019/2020.

Formålet med tiltaket er å legge til rette for at større og mer dyptgående skip skal kunne anløpe kaia som vil ligge på Langneset, vest for industriterminalen. I tillegg er dagens kaier allerede fullt utnyttet og prosjektet ansees for å være viktig for en videre utvikling av industrien tilknyttet Mo Industripark, Mo i Rana Havn KF og Rana kommune generelt.
Det søkes om å mudre anslagsvis 135.000 m3 over et areal på 37.000 m2. Det skal utdypes ned til -18 m LAT. De forurensede massene (ca. 35.000 m3) ønskes deponert i en cellespuntkai (strandkantdeponi) med 200 m kaifront. Ved behov for å deponere forurensede masser fra andre prosjekter kan deponikapasiteten økes med 20.000 m3 hvis deponiet lukkes på baksiden av cellespuntene. De rene massene (ca. 100.000 m3) ønskes dumpet i et sjødeponi lengre ut i fjorden fra kaia på 300 m dyp.

Det ble utført prøvetaking av sjøbunnssedimentet fra 5 stasjoner i 2014 (0-10 cm), samt to dypere prøver fra en av disse stasjonene (0-0,9 m). Analyseresultatene i overflateprøvene viste at innholdet av miljøgifter tilsvarer svært dårlig for TBT (tilstandsklasse V). og dårlig miljøtilstand for bly, kobber, PAH-forbindelsen benso(a)pyren og PAH16 (tilstandsklasse IV). Sink og PCB er påvist i moderat miljøtilstand (tilstandsklasse III). For de dypere sedimentprøvene er miljøtilstanden god for både tungmetaller og organiske miljøgifter. I 2017 ble det tatt flere prøver fra to av stasjonene fra 2014 (ST.1 og ST.4). Dette etter at Fylkesmannen ba om at påvist forurensning måtte avgrenses i dybden. Prøvene viste at miljøtilstanden i ST.1 (30-40 cm) er god (tilstandsklasse II) mens analyseresultatene i ST.4 viser at miljøtilstanden ved 30-40 cm er dårlig (tilstandsklasse IV) men ved 50-60 cm er miljøtilstanden god (tilstandsklasse II).
Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det registrert skjell av arten Yoldiella lenticulata som er av særlig stor forvaltningsinteresse (ansvarsart) rett ved tiltaksområdet. Det er registrert et gytefelt for torsk ca. 1 km fra tiltaksområdet. Ranfjorden er også en nasjonal laksefjord.

Søknaden legges til offentlig gjennomsyn hos Rana kommune og på Fylkesmannens nettside: www.fmno.no.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til innen 13. februar 2019.

 

Første gang publisert på www.mip.no: 26. november 2018

Del Del Del