Partnerbedrifter, prosjekteier Mo Industripark AS, prosjektleder SINTEF, Kunnskapsparken Helgeland og Gassnova under Kick-offen. 1. rekke f.v.: Jørild Svalestuen, Gassnova; Per Johan Høgberg, Celsa; Krisitn Giske Lauritsen, Sintef; Ellen Myrvold, Alcoa Mosjøen. 2. rekke F.v.: Anette Mathisen, Sintef; Monica Paulsen, Kunnskapsparken Helgeland (KPH) og ACT; Eli Hunnes, Sintef Helgeland; Tone Jacobsen, KPH; Jan Gabor, Mo Industripark AS; Alf Tore Haug, Elkem Rana. 3. rekke f.v.: Johnny Vangen, SMA; Sten Solum, NorFraKalk; Hans Aksel Haugen, Sintef; Andreas Inselseth, KPH; Karl Anders Hoff, Sintef; Frode Johan Berg, Elkem Rana; Simen Valåmo, Alcoa Mosjøen.

Lanserer CO2-hub Nordland og får millionstøtte til CO2-fangst og -lagring

21 juni, 2018 14:27 Del Del Del

Prosessindustrien i Nordland samler seg nå i et felles arbeid med CO2-håndtering. Bedriftene har fått innvilget seks millioner i støtte fra Gassnovas CLIMIT-Demo program. I dag var det kick-off med bedriftene som er med i prosjektet, SINTEF, Kunnskapsparken Helgeland og Gassnova. 

– Nordland har verdens grønneste prosessindustri, men vi hviler ikke på laurbærene av den grunn. CO2-fangst, utnyttelse og lagring gir muligheter for ny næringsutvikling og betydelige reduksjoner i klimagassutslipp, sier Jan Gabor, markedsdirektør i Mo Industripark AS.

En fjerdedel av de globale klimagassutslippene kommer i dag fra industri. I følge Det Internasjonale Energibyrået må CO2-fangst og -lagring, såkalt CCSU (“Carbon Capture Storage and Utilization”), stå for halvparten av utslippskuttene globalt. Norsk Industris veikart for prosessindustrien legger også avgjørende vekt på fangst og lagring av CO2 som et nødvendig virkemiddel for å nå Paris-målene.

 

Utslippskutt er målet, samarbeid er suksessfaktoren
Prosessindustrien i Nordland har fått seks millioner kroner i støtte fra Gassnova for å gjennomføre en studie av CO2-håndtering i regionen. Målet er å kartlegge hvordan CO2 fra ulike punktutslipp kan fanges og lagres. Prosjektet bygger videre på en kartlegging som ble gjennomført i 2017, der det ble påvist at regionen har flere fortrinn som kan muliggjøre CO2-håndtering. Ett av fortrinnene er nærheten mellom ulik industrivirksomhet.

Mo Industripark AS er prosjekteier og har i samarbeid med bedriftene drevet frem søknaden basert på et ønske om å adressere klimagassutslippene – i fellesskap. SINTEF har utformet søknaden og er prosjektleder. I tillegg har prosessindustribedriftene, leverandører og kompetansemiljø m.fl. nylig gått sammen i Arctic Cluster Team, en ARENA-klynge som skal skape nye bærekraftige industrielle løsninger for Nord-Norge, Paris og hele verden. 

Partnerne i CO2-prosjektet er Alcoa Mosjøen, Elkem Rana, Elkem Salten, Celsa Armeringsstål, Ferroglobe Mangan Norge, SMA Mineral, NorFraKalk, Norcem Kjøpsvik, Olje- og gassklynge Helgeland og Mo Industripark AS.
– Skal vi gjøre produksjonen klimanøytral, er fangst og lagring av CO2 en viktig retning å jobbe videre med, påpeker styreleder i ACT, Trond Sæterstad.
– Samtidig mener vi CO2 kan brukes som råvare til eksempelvis metanolproduksjon eller innsatsfaktor i annen industri. Slik kan vi få ytterligere verdiskapning i regionen, tilføyer han.

Prosjektpartnerne! Fv: Andreas Inselseth, KPH; Johnny Vangen, SMA; Per Johan Høgberg, Celsa; Sten Solum, NorFraKalk; Ellen Myrvold, Alcoa Mosjøen; Simen Valåmo, Alcoa Mosjøen, Frode Johan Berg, Elkem Rana; Jan Gabor, Mo Industripark AS.

 

Tar regjeringens signaler på alvor
I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen anbefalt å videreføre arbeidet med transport og lagring av CO2. Prosessindustrien i Nordland tar regjeringens signaler på alvor. 

– Prosessindustrien i Nordland ligger langt framme på sirkulær økonomi, vi henter energien vår fra fornybare kilder og vi er verdensledende på klima og miljø. Da er det naturlig at vi også ser på og prøver å utnytte de unike mulighetene for CO2-fangst og lagring som vi har i vår region, uttaler Kathrine Næss, verksdirektør ved Alcoa Mosjøen, og en av drivkreftene bak prosjektet.

Kostnadseffektive løsninger
– Gassnova gratulerer Mo Industripark AS og prosjektpartnere med tildeling fra CLIMIT til prosjektet «CO2-hub Norland». Dette er et viktig prosjekt for prosessindustrien og for Norge. Prosessindustrien i Nordland har gjennom sitt «Veikart for CO2 -håndtering fra regional prosessindustri i Nordland» pekt på karbonfangst og lagring (CCS) som et viktig alternativ for å redusere sine CO2-utslipp til atmosfæren. Prosjektet «CO2-hub Nordland» fokuserer på å utnytte synergier mellom bedriftene i industriklyngen, noe som kan være mer kostnadsoptimalt enn å etablere separate løsninger for hver bedrift. Gjennom prosjektet har prosessindustrien mulighet til å få viktig kunnskap om de mest velegnede og kostnadseffektive løsningene for varig fjerning av CO2-utslipp fra deres anlegg. På vegne av CLIMIT, ser jeg frem til å følge opp dette interessante og spennende prosjektet, sier seniorrådgiver teknologi, Jørild Svalestuen ved Gassnova.

Vil realisere innovasjoner
Elkem er en av bedriftene med i prosjektet.
– Elkem har langsiktige målsetninger om å ta grep lokalt sammen med de andre industribedriftene. Vi er definitivt glade for å være med i prosjektet, og et slikt prosjekt er helt avhengig av et godt samarbeid, uttaler konserndirektør for energi- og klimaprosjekter, Alf Tore Haug. 

SINTEF har også store forventninger til dette prosjektet og muligheten til å etablere CO2 håndtering og redusert karbonavtrykk fra prosessindustrien i Nordland.
– Norsk prosessindustri har et stort fortrinn ved at det brukes vannkraft der industri i utlandet i stor grad er basert på kraft fra fossile kilder, men dette er i endring. Karbonavtrykket i selve produksjonsprosessen blir viktigere og viktigere. CO2-fangst i prosessindustrien henger nært sammen med økt energiutnyttelse og integrering av nye teknologier som kan skille ut CO2 før det slippes ut. På disse områdene er SINTEF verdensledende og vil sammen med industrideltagerne kunne realisere innovasjoner som virkelig kan gjøre en forskjell, sier Jack Ødegård, forskningsdirektør i SINTEF Industri og styreleder i SINTEF Helgeland og SINTEF Molab.

 

Flere har allerede merket seg prosessindustrien i Nordlands initiativer: 

NHO og Bellona applauderer planer for co2-fangst i Nordland

Ole Børge Yttredal, direktør i Norsk Industri uttaler seg

Del Del Del