Laveste antall døgnoverskridelser siden 2011

21 februar, 2018 8:45 Del Del Del

Luftkvaliteten i Mo i Rana overvåkes hele døgnet gjennom alle dager i året. Rana Kommune administrerer luftovervåkingsprogrammet og Sintef Molab gjennomfører målingene her i byen. I tillegg til at målingene kan følges på nettsiden www.luftkvalitet.info sender Sintef Molab månedlige rapporter både til næringslivet og kommunen. Tallene for 2017 er klare; antall overskridelser registrert er det laveste antallet siden 2011. I tillegg er årskonsentrasjonen av svevestøv den laveste som er målt siden målingene startet.

Målingene av svevestøv startet i 2004, og det har siden den gang blitt utført døgnkontinuerlige målinger ved målestasjonen på Moheia. Til sammen 12 døgn med overskridelser av grensa for tillatt mengde svevestøv i lufta, ble registrert i 2017. Antall tillatte døgnoverskridelser i løpet av et år er 30 døgn. Konsentrasjonen av svevestøv har også vært rekordlav i 2017. Det har nemlig ikke vært målt en lavere gjennomsnittlig svevestøvnivå i lufta på Mo (årsmiddel) siden målingene av svevestøv startet i 2004.

Iverksatte tiltak
De siste årene har en rekke tiltak blitt satt i verk i Mo Industripark for å håndtere utfordringer knyttet til støv og utslipp. Feieprogram, asfaltering, beplantning og redusert bruk av strøsand er noen av de største og mest virkningsfulle. I tillegg har flere av bedriftene allerede investert i eller har planer om å investere i enda mer avanserte renseanlegg i sine virksomheter.

Utstrakt bruk av moderne feiebiler kombinert med et godt samarbeid mellom industrien og kommunen gjør at andre byer gjerne ser til Mo i Rana når de skal håndtere sine utslippsutfordringer. Trondheim kommune, en av stedene i landet med dårligst luftkvalitet, kjøpte for eksempel tilsvarende feiebil som benyttes av Anleggs Service i Mo Industripark, etter et besøk hos bedriften i 2016.

Bedriftene sammen om feieprogram
Mo Industripark har et omfattende feieprogram for å håndtere støvproblematikken knyttet til industrien i parken. Blant bedriftene som er med på å finansiere programmet finner vi Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norway AS, Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS og Harsco Metals Norway AS. 5 feiebiler fra Anleggsservice AS leverte ca 4500 timer feiing i 2017 på fellesveinettet i industriparken. Feiing på industribedriftenes områder kommer i tillegg.

Feieprogrammet er med på å sikre at minst mulig støv kan spres til omgivelsene da det samles opp og ikke får mulighet til å virvle rundt.

Må følge nasjonale regelverk
Smelteverkene i parken har alle sine utslippstillatelser fra Miljødirektoratet, og har selvrapporteringsansvar i tillegg til at det foretas målinger av tredjepart. Alle aktørene er opptatt av å følge gjeldende regelverk og holde seg innenfor sin konsesjon, i tillegg til å jobbe med forbedring av sine utslippstall. Derfor har mange av prosessbedriftene tatt initiativ til å etablere flere klynger som Arctic Cluster Team, for sammen å kunne finne frem til gode løsninger for å få en mer bærekraftig, grønn produksjon.

I 2015 vedtok klima- og miljødepartementet nye og strengere krav til lokal luftkvalitet i norske byer som trådte i kraft 1. januar 2016. Antall tillatte døgnoverskridelser i løpet av et år er 30 døgn. I 2015-2016 utførte COWI for Miljødirektoratet i tillegg en screening undersøkelser av NO2 utslipp i en rekke norske byer. Etter screeningen ble flere steder, inkludert Mo i Rana, pålagt å måle NO2 utslipp i hele 2018. Disse målingene er nå i gang, og ved utgangen av året skal Miljødirektoratet vurdere om disse målingene skal være en fast del av luftovervåkingsprogrammet eller ikke. I 2018 skal det også gjennomføres en ny vurdering av hvorvidt grenseverdiene for svevestøv skal skjerpes ytterligere fra 2020.

Årsrapport Luftovervåkingsprogram Mo i Rana 2017_SINTEF Molab

Lurer du på luftkvaliteten der du bor? På luftkvalitet.info kan du sjekke luftkvaliteten i 27 norske byer til enhver tid, inkludert Mo i Rana.

 

Fakta om luftforurensing

  • Det er flere forhold som påvirker mengden av luftforurensning. Dette kommer an på utslippsmengder fra ulike kilder, nærhet til forurensningskilder og lokale meteorologiske og klimatiske forhold.
  • De viktigste kildene til luftforurensning er utslipp fra vegtrafikk, boligoppvarming og industri, samt utslipp fra skip i havn.
  • Det er mest luftforurensning om vinteren. Dette skyldes blant annet at det da er høyest utslipp fra flere kilder, som vedfyring, bruk av piggdekk og eksosutslipp ved bruk av kald motor i kuldegrader. I tillegg forekommer meteorologiske inversjoner som gir dårligere spredningsforhold om vinteren. Dager med sterk kulde, vindstille og tørt vær vil for eksempel gi større konsentrasjon av svevestøv i Industriparken og dens nærhet.
  • For svevestøv PM10 er grenseverdien for årsmiddel 25 μg/ m3, og antall døgnoverskridelser 30 døgn. Døgnmiddelgrensa er 50 μg/ m3.
  • Årsmidlet svevestøvkonsentrasjon er 19,1 μg/ m3 for PM 10 i 2017, noe som er den laveste konsentrasjonen siden målingene startet i 2004.
  • For PM2,5 er grenseverdien for årsmiddel 15 μg/ m3.

 

Del Del Del