Lykkes med en rekke bærekraftsprosjekter

20 desember, 2017 12:57 Del Del Del

MIP Bærekraft har klart å posisjonere seg mot større flaggskip innenfor langsiktig forskning.
­–
Det er allerede en kjempesuksess.

Det sier prosjektleder for MIP Bærekraft, Susanne Nævermo-Sand.
MIP Bærekraft ble etter initiativ fra administrerende direktør i Mo industripark as (MIP AS), Arve Ulriksen, startet i 2015. Målet var å utvikle forsknings- og innovasjonsmiljøet i regionen samt legge til rette for at industrien kunne samles i sin satsing på forskning.
– Programmet MIP Bærekraft ble initiert med ambisjoner om å etablere en grønn industripark i verdensklasse. Vi fokuserte på tre hovedområder, energieffektivitet, sirkulær økonomi og utslippsreduksjon (til vann og luft). Vår ambisjon var at vi i løpet av en treårs periode skulle ha oppnådd over 15 utviklingsprosjekter, styrket tilstedeværelsen av forskningsmiljø samt være en del av internasjonale prosjekter som søkte på EU midler, forteller Arve Ulriksen. Videre skal programmet bidra til 2 nyetableringer i tilknytning til MIP fortsetter han.

Nå går vi snart over i 2018 og vi har cirka 50 ferdigstilte, pågående og planlagte prosjekter som er et direkte resultat av MIP Bærekraft. Dette inkluderer FoU-prosjekter, konseptevaluerings- og nettverksprosjekter, forteller Jan Gabor, markedssjef og ansvarlig for MIP Bærekraft.

I tillegg har dette programmet bidratt til etablering av Sintef Helgeland, og gjennom aktivt eierskap i Kunnskapsparken Helgeland har MIP Bærekraft også styrket både innovasjons- og kompetansemeglingsarbeidet i regionen. Resultatet er at industrien i dag er del av nasjonale Arenaklynger gjennom Olje og gassnettverket Helgeland, Arctic Cluster Team (ACT), to Forskningssentre for miljøvennlig energi, såkalte FME’er og to BIA-nettverk (Forskningsrådets Brukerstyrt innovasjonsarena-nettverk), opplyser Gabor.

– Vi kan konkludere med at målene for de tre første årene er nådd, og nå er vi inne i en evaluering- og planleggingsfase for hvordan MIP Bærekraft skal fortsette å være vårt strategiske verktøy for å være en grønn industripark i verdensklasse, attraktiv for eksisterende kunder samtidig som vi skal legge til rette for nye etableringer.

En samlet industri
Initiativet MIP Bærekraft viser nå resultat med en samlet industri der man deltar eller posisjonerer seg mot større flaggskip, som HighEff, innenfor langsiktig forskning.
– Industrien viser en utrolig handlekraft til drive med forskning. De har tatt noen valg de siste årene som gjør at vi kan posisjonere oss i ulike program og flaggskip med blant annet HighEff, et posisjoneringsarbeid i forhold til Forskningsrådets Sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI, innen Sirkulær økonomi, i tillegg til to BIA-nettverk og pilotetablering. Denne regionen har gjort en fantastisk jobb med strategisk posisjonering. I tillegg har man gjennom arenaer som ACT og Olje og Gassklynge Helgeland klart å løfte frem viktigheten av forskning, sier Susanne Nævermo-Sand, daglig leder av Sintef Helgeland og prosjektleder for MIP Bærekraft.

Noen av MIP Bærekrafts mange prosjekter

BIA (Brukerstyrt Innovasjons Arena)
Flere bedrifter innen prosessindustri, havbruk og avfall har samlet seg i et nettverk med fokus på teknologiutvikling og forskningsbasert innovasjon knyttet til sirkulær økonomi. Partnerskapet ble nylig tildelt BIA-midler fra Forskningsrådet for sin satsing på forskningssamarbeid om sirkulær økonomi.
– Vi har en kick-off i desember. Da kommer vi til å definere hva sirkulær økonomi er for regionen og fylket, og begynne å se på potensielle forskningsprosjekter. I løpet av 2018 har vi planlagt tre samlinger hvor vi skal samkjøre våre aktiviteter med klyngesamarbeidet ACT ledet av Kunnskapsparken Helgeland (KPH), forteller Nævermo-Sand.

Veikart CO2
Prosjektet omhandler tiltak for å redusere CO2-utslipp fra prosessbedriftene i Nordland da prosessindustrien står for cirka 20 prosent av norske klimagassutslipp. Hovedmålet for en samlet industri er økt verdiskapning med nullutslipp innen 2050. Det skal ifølge veikartet skje ved innføring av ny prosessteknologi, CO2 fangstteknologi og energieffektiviseringstiltak. I tillegg skal man bytte fra fossile til biologiske karbonkilder, noe som bidrar til CO2-nøytral produksjon.
– Gassnova var på besøk i Mo Industripark 21. November og de fleste av de store industriaktørene på Helgeland deltok. Gassnova er et statsforetak som skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. Statsforetaket ønsket å bli kjent med prosessindustrien i Nordland. I tillegg presenterte de hva de kunne tilby av støtte til industrien igjennom forskningsprogrammet CLIMIT, som er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Målet er å få til et nytt prosjekt som tar tak i noen av de forslagene som kom fram i Veikart-prosjektet, forteller prosjektleder Eli Hunnes ved SINTEF Helgeland.

HighEff
I HighEFF har verdens 50 fremste partnere i sitt felt dannet et felles team innen industri og akademia. Målet er å øke industriens konkurransekraft og lønnsomhet ved å skape enda mer energieffektiv, klimavennlig og lønnsom industri, bygget på fire hjørnesteiner. Målet er å utvikle energieffektive produksjonsprosesser, utnytte spillvarme fra industrien, ha energisamspill i industriklynger og styrke utdanning og opplæring av eksperter.

Flere av forskningsområdene i HighEFF er svært relevante og gir partnerne tilgang til forskningsresultater i verdensklasse innenfor disse områdene. Deltakelsen i senteret skal bidra til realisering av målene i MIP Bærekraft om ytterligere energieffektivisering, for eksempel ved konvertering av overskuddsvarme til elektrisitetsproduksjon.
– Vi er en aktiv partner i HighEff og jeg er med i styret. Vi har gitt vårt bidrag til hva vi mener det bør forskes på de neste årene. Deriblant utnyttelse av spillvarmekilder samt muligheter for å utnytte clusteret i industriparken bedre. I arbeidsplanen for 2018 er disse aktivitetene tatt med, sier driftsleder Terje Lillebjerka ved MIP AS.

ElBat
I regi av MIP Cluster er det laget en rapport som omhandler kompetanse- og markedskartlegging, som en del av et forprosjekt som kan danne grunnlaget for en vurdering om Mo Industripark as skal videreføre arbeidet med å etablerere ny industri relatert til batteriteknologi. Rapporten fokuserer på celle- og batteriproduksjon, inkludert råvarer, samt resirkulering og gjenvinning av batterier og gir en oversikt over teknologier, viktige aktører, informasjon om markedet samt eksisterende og nødvendige rammebetingelser. Rapporten er basert på SINTEFs kompetanse rundt batteriteknologi og Lars Bruland Høyen ved KPH sin kunnskap om industrien på Mo og spesielt i Mo Industripark.
– Det er ikke tatt noen beslutning på hva som skal skje videre med dette, men vi skal etter hvert ha et oppsummeringsmøte med Nordland fylkeskommune for å se på veien videre, sier prosjektleder Lars B. Høyen ved Kunnskapsparken.

Katapult Mo i Rana
Det er utført en kartlegging av overskuddsmasser i industriparken og det jobbes nå for å etablere et pilotsenter med navn ByTech, for oppredning i Mo i Rana.
– I samarbeid med industrien vil man øke verdiskapingen i Norge gjennom å tilby kompetanse og fasiliteter for testing og utvikling av konsepter der overskuddsmasser fra prosess- og mineralindustri, samt eksisterende deponi fra disse, foredles til produkter. Produktene kan brukes direkte eller som råvare inn i videre prosesser, med utgangspunkt i en sirkulærøkonomisk forretningsfilosofi. Dette vil være sentralt de neste årene og vi skal ha videre dialog med Siva, Selskapet for industrivekst i løpet av vinteren, sier prosjektleder Per Anders Eidem ved SINTEF Helgeland.

SirkPetro
Er et prosjekt med Miljøteknikk Terrateam as som i flere år har mottatt, behandlet og deponert avfall, også kalt slop, fra oljeindustrien.
– Frykt for at deler av stoffene skal sive ut i bekker har ført til nye skjerpede krav for behandling av slop, med det resultat at Miljøteknikk Terrateam har fåttnoen begrensinger rundt å ta i mot slikt avfall. Nå jobber vi med å finne behandlingsmetoder for å fjerne de stoffene som ikke er ønskelige å deponere, sier prosjektleder for SirkPetro, Eli Hunnes ved SINTEF Helgeland.
– Vi har god tro på at vi kan finne en prosess som gjør at Miljøteknikk Terrateam kan fortsette å ta i mot avfall fra oljenæringen.

Skal høste av forskningen
– MIP Bærekraft er et bredt forskningsprogram med store ambisjoner og nå har vi lykkes med flere av våre initiativer. Vi må juble over at MIP Bærekraft de siste årene har klart å mobilisere industrien til økt forskningsaktivitet og at vi har klart å posisjonere oss mot store flaggskip. Vi blir nå lagt merke til nasjonalt og til dels internasjonalt. Nå skal vi fokusere på å få ut effekten av det vi har oppnådd. MIP Bærekraft har tatt en posisjon for å skape resultater og nå skal vi høste dem, forteller Arve Ulriksen.

Del Del Del