F.v. Prosjektleder Øyvind Gruben og produktleder anlegg, Kjell Arne Hagen i MIP Eiendom har mange planer for bygg og uteareal. Foto: Mye i Media

Mange prosjekter for MIP Eiendom

17 oktober, 2017 10:07 Del Del Del

MIP Eiendom har flere jern i ilden. Gulbygget overhales, tomteområder klargjøres og det lages tiltaksplan for å forbedre vannkvaliteten i Mobekken.

Det er travle dager for produktleder Anlegg Kjell Arne Hagen og prosjektleder Øyvind Gruben i MIP Eiendom. I tillegg til mange drift- og vedlikeholdsjobber på bygg og anlegg har de også større prosjekter.

Ifølge Gruben så er arbeidsfordelingen klar.

– Kjell Arnes ansvarsområde er rettet mot utendørsarbeider på tomter, parkering, veier med mer mens mitt ansvarsområde går på MIPs bygningsmasse. MIP Eiendom har totalt åtte ansatte som arbeider med forvaltning av MIPs bygg- og anleggsmasse. Jeg holder blant annet på med klargjøring av kontorlokaler som til sammen utgjør tolv kontorer i andre etasje ved gamle portvakta på gulbygget, og er i innredningsfasen av disse, sier Gruben.
I tillegg er det nylig bygd et nytt inngangsparti til de nye lokalene. 


Overhaling av Gulbygget
– I sommer har vi malt gulbygget som vi håper skal bli et signalbygg. I tillegg arbeides det med oppgradering av utearealene og fasadebelysning. Totalt vil det bli brukt rundt ni millioner kroner på dette prosjektet. Malingsarbeidene er avsluttet for i år og vil bli fullført til neste år. Vi hadde håpet å bli ferdig i år, men ustabilt vær gjorde at det ikke var mulig, forteller Gruben.

– Arbeidene med utearealene fortsetter med beplantning, asfaltering og legging av belegningsstein. Videre skal det bygges fem skjermede sitteområder rundt gulbygget hvor folk kan spise lunsjen sin ute når det er fint vær. Det skal også bygges flere boder for avfallscontainere og sykkelparkering. Planen er at utearealene skal være ferdige til jul, legger Hagen til.

Klargjøring av tomtearealer
Et annet prosjekt MIP Eiendom arbeider med er oppfylling av tomteområdet ved Rana Industriterminal. Det ble i 2001 bygd begrensningsmolo rundt utfyllingsområdet og det har pågått oppfyllingsarbeider siden da. Fyllingsarbeidene innenfor dagens molo nærmer seg slutten og mesteparten av området vil være ferdig oppfylt i løpet av 2018. Det som eventuelt vil gjenstå er en åpen kanal tvers gjennom området hvor det i dag går en bekk. Først når denne er lagt i rør vil fyllingsarbeidene kunne fullføres.

– Vi håper å få lagt bekken i rør i løpet av 2018, men det vil avhenge av at grunnen i rørtraseen har satt seg ferdig. Vi har etablert målere hvor vi følger med på setnings-utviklingen, sier Hagen.

Totalt er det fylt ut ca. 170 dekar med nytt land sidene fyllingsarbeidene startet i 2001. Arealene vil være viktig for utviklingen av kaiområdet i fremtiden, blant annet som bakarealer for ny dypvannskai. Det arbeides også med planer om bygging av en ny begrensningsmolo og utfylling ytterst i området. Dette vil gi ytterligere tomtearealer i retning Åga.

Tiltaksplan for bedre vannkvalitet i Mobekken
Et annet prosjekt de jobber med er å utarbeide en tiltaksplan for Mobekken. Miljødirektoratet har pålagt Mo Industripark å lage en plan over tiltak som kan forbedre vannkvaliteten i bekken. Mobekken starter på Mofjellet og finner veien til Industriparken hvor den derifra renner delvis åpen og delvis i rør ned til Ranfjorden.

Allerede idet bekken kommer ned fra Mofjellet er den påvirket av geologien i fjellet, som gir utslag i blant annet høyt innhold av kobber i vannet. Videre nedstrøms tilføres det sigevann fra gamle deponiområder og overvann fra tomteområder. Dette gjør at vannkvaliteten gradvis forringes og er forholdsvis dårlig i nedre del av bekken.

– Vi er nå i en kartleggingsfase hvor vi gjør mer finmaskede målinger enn tidligere. Vi gjør analyser av alle påslipp til bekken for å danne oss et bilde av hva parken bidrar med av forurensning. Når kartleggingen er ferdig vil det bli utarbeidet en tiltaksplan i samarbeid med bedrifter som har virksomhet som påvirker Mobekken. Miljøteknikk Terrateam og smelteverkene i industriparken er noen av de som vil være med på dette arbeidet.

Norges Geotekniske Institutt og SINTEF Molab er engasjert som konsulenter i denne prosessen.

Stadige forbedringsplaner
MIP Eiendom vil sannsynligvis ha mye å gjøre fremover også og planlegger nå mange av neste års prosjekter. Noen vil antagelig dreie seg om å korrigere gamle synder fra en annen tid mens andre utbedringer er av mer generell vedlikeholds art.

– I likhet med mange av bedriftene i parken som stadig jobber med forbedringer i sin drift er dette noe også vi er svært opptatte av. Vi skal selvfølgelig også være innenfor lover og regler når det kommer til utslipp og miljøpåvirkning. Store forbedringer av tomter for eksempel som ble anlagt i jernverkstiden har blitt gjort de siste årene og pågår stadig. Takket være ny kunnskap og teknologi er man i dag i stand til å rense og bruke «avfall» fra flere av bedriftene til nye formål. Tidligere ble mye lagt i deponi, noe det er svært lite av i dag, avslutter de.

Del Del Del