Den nye Nordområdemeldingen bør ikke snakke om samfunnsutvikling og geopolitikk som og disse to ikke henger sammen. Samfunnsutvikling i nord er geopolitikk!

Manglende samfunnsutvikling i nord er dårlig geopolitikk

18 februar, 2020 17:45 Del Del Del

Dette må Regjeringen og andre som nå jobber med å revidere Nordområdepolitikken ha med seg, spesielt i lys av en krevende negativ demografisk utvikling i nord.

Det var en gang en tid hvor norsk bosetting på Svalbard ble ansett som viktig for å kunne hevde vår suverenitet på øygruppen i det høye nord. Dette blir fortsatt ansett som vesentlig, men er noe det snakkes for lite om når deg gjelder fastlands Norge, som jo også er en del av nordområdene. Hvorfor er det tilsynelatende ikke like viktig at det bor folk i Nordland, Troms og Finnmark som på Svalbard? Disse fylkene er ekstremt viktige for Norge når det gjelder naturressurser og strategisk plassering med tanke på den nordlige sjøruten og ikke minst grensene til våre naboland.

I en globalisert verden hvor noen få setninger på Twitter kan utløse jordskjelv på verdensmarkeder og tilspisse politiske situasjoner nærmest umiddelbart, blir den tradisjonelle tanken om at det må bo folk i nord, særlig viktig. Men den nye Nordområdemeldingen må tenke forbi det tradisjonelle sikkerhetsanalysebildet, som gjerne nevnes først og fremst når det snakkes om Nordområdene og som Pedersen og Skagestad forfektet at vi må tilbake til, i Aftenposten på tampen av 2019.

Mo Industripark har bidratt med innspill til gruppen i UD som nå jobber med meldingen. Det er gledelig å lese på regjeringens sider at den nye Nordområdemeldingen som ventes til høsten vil ha et større fokus på samfunnsutvikling: «…Hovedvekten i meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig plass i meldingen…», heter det på regjeringen.no.

Dette legger nødvendige føringer for hvordan Norge bør prioritere innen alle feltene nevnt over i tiden fremover og vi har store forventninger til en mer offensiv politikk for Nordområdene som virkelig satser og tar sikte på å videreutvikle nord. Ikke fordi det nå er «Nord-Norge sin tur» som holdes frem av noen når det er snakk om ressursfordeling og investeringer, men fordi det er noe av det viktigste vi kan gjøre for hele Norge. En Nordområdemelding som kun tar for seg det sikkerhetspolitiske aspektet er verdiløs om befolkningsnedgangen i nord fortsetter. Er en militær buffersone et ønsket fremtidsscenario for et folketomt Nord-Norge?

Dersom vi ikke lykkes med å snu den nedadgående befolkningstrenden i landsdelen, blir Nordområdene raskt en avfolket ødemark hvor også eksempelvis hevd på naturresursene kan komme under press og Nord-Norge enten blir et råvarelager eller nasjonalpark. Blir vi førstnevnte, vil resten av Europa kunne komme til å ønske seg tilgang til ressursene i større grad etter hvert som pendelen svinger lengre bort fra usikre handelsstormakter som Kina og USA. Blir vi sistnevnte, vil landsdelen bli mørklagt i overskuelig fremtid. Grønn industribygging og jobbskaping er en del av løsningen, og investeringer i samfunnsbygging og infrastruktur som utløser næringspotensial er nøkkelen her.

Den nye Nordområdemeldingen bør ikke snakke om samfunnsutvikling og geopolitikk som og disse to ikke henger sammen. Samfunnsutvikling i nord er geopolitikk!

Kronikk av Arve Ulriksen, adm. dir. Mo Industripark as

 

 

Del Del Del