For el-entreprenører

Melding om installasjonsarbeid i Mo Industripark

I forbindelse med utførelse og endring av elektriske lavspenningsanlegg tilknyttet MIP Industrinett AS sitt forsyningsanlegg, skal melding om installasjonsarbeid sendes MIP Industrinett AS.

Dette gjelder for følgende områder:

 • MIP Vika
 • Rana Gruber i Vika
 • Kaiområdet rundt RIT
 • Hele Mo industripark
 • Handelsparken i Svortdalen.

I henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 14, skal det sendes melding til netteier før utførelse og endringer av anlegget påbegynnes. Det vises for øvrig til samme paragraf for mer utdypende tekst. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060

Meldingene skal sendes til følgende adresse:

MIP Industrinett AS vil etter hvert ta i bruk elektronisk meldingsbehandling som vil erstatte dagens manuelle papir-flyt. System og rutiner omkring dette vil vi informere om så snart vi er klar for å ta imot meldingene.

Følgende anlegg skal meldes:

 • Nye tavler i nye bygg.
 • Nye tavler i eksisterende bygg.
 • Større ombygginger i bygg som samtidig berører overstrømsvern i tavler.
 • Nye målerinstallasjoner i nye og gamle bygg.
 • Endringer i bestående målerinstallasjoner i nye og gamle bygg.
 • Nye gatelysanlegg og områdebelysning.
 • Nye ladestasjoner.
 • Nye pumpestasjoner.
 • Bommer.

Noen mindre endringer som krever ikke melding til MIP Industrinett AS:

For mindre utvidelser og forandringer som ikke medfører bruksendringer og som ikke berører overstrømsvern er det ikke nødvendig å sende melding.

Ved nybygg eller utvidelse av eksisterende installasjoner gjelder de samme regler for forhåndsmelding som utenfor Industriparken.

Kontaktpunkt el-entrepenører

Espen Moe
Driftsingeniør
480 64 146