F.v.: Daglig leder i Mo Fjernvarme, Terje Sund-Olsen og Driftsingeniør, Ronny Tustervatn Straum.

Mo Fjernvarme blir 100% fornybar

4 februar, 2021 10:41 Del Del Del

Mo Fjernvarme er i gang med utprøving av bioolje for å kunne fase ut fyringsolje, som i dag utgjør en liten prosentandel av energikildene deres. Driveren er miljøhensyn og målet er å bli 100% fornybar.

FRA BRA TIL BEST

Mo Fjernvarme leverer miljøvennlig varme til store deler av Mo i Rana gjennom overskuddsvarme fra Elkem Rana. For å dekke topplast og sikre forsyningssikkerhet må de også ha alternative oppvarmingskilder, og primært benyttes overskudds CO-gass fra Ferroglobe. Mo Fjernvarme har også investert i en høyspent elektrokjel de senere årene, og ved behov benyttes fyringsolje som et siste alternativ. Fyringsoljen ønsker de nå å fase ut.

– Vi har de siste årene ligget mellom 1-5% olje årlig i den totale energimiksen vår, og det er disse siste dråpene med fyringsolje vi ønsker å fase ut til fordel for bioolje. Selv om vi bruker forsvinnende lite fyringsolje i driften vår da vi har andre alternativer, har vi likefullt ett steg igjen for å nå målet om å ha 0% fossilt i normal drift, forteller daglig leder, Terje Sund-Olsen.

MILJØVENNLIG MEN DYRT

Biooljen som nå testes er dyrere enn den fossile fyringsoljen, men for Mo Fjernvarme er dette et verdivalg.

– For oss er det miljøfaktoren som er den store driveren i prosjektet. Biooljen som er under utprøving er vesentlig dyrere enn alternativet. Vi har gjort et verdivalg ut ifra miljøhensyn, og vi mener at biooljen er mer bærekraftig enn alternativene, som for eksempel naturgass. HVO 100 som vi prøver ut nå er en olje som er laget av slakteavfall fra dyr, brukt matolje og avfall fra skogsbruk, forklarer Sund-Olsen.

TESTER GRUNDIG

Driftsingeniør i Mo Fjernvarme, Ronny Tustervatn Straum, forteller at de har gjennomført forskjellige tester for å se at kjelene og utstyret deres håndterer biooljen.

– Vi har fylt 20 kubikk bioolje på tanken, og kjørt tester i flere omganger. Vi har også fyrt med ren bioolje og en blanding av fossil og bio, for å se at utstyret takler det. Vi må ha muligheten til å fyre med vanlig olje om våre øvrige energikilder mot formodning skulle falle bort, forklarer Straum.

Her testes det grundig med 100% fornybart drivstoff, for å se at utstyret håndterer biooljen.

GODE EGENSKAPER

Sund-Olsen forteller at biooljen de bruker er en «Rolls-Royce utgave» av siste generasjons bioolje, som er sertifisert og godkjent som fornybar energibærer.

–  Oljens egenskaper er veldig lik vanlig fossil diesel. Vi har ikke merket noen forskjell på den nye oljen sammenlignet med den gamle fossile. Det er også det inntrykket og erfaringen andre selskaper har hatt av den nye biooljen, poengterer Straum.

BESLUTNING I JANUAR

Mo Fjernvarme er fremdeles i testperioden og vil gå bredt ut for å innhente tilbud når endelig beslutning om konvertering er tatt.

– Vi vil bruke januar til å teste ferdig og konkludere om vi skal konvertere, men så langt ser det bra ut. Under testen har vi brukt Helgeland Oljeservice som samarbeidspartner, men vi kommer til å forespørre bredt når vi eventuelt skal formalisere dette, sier Sund-Olsen.

LAVERE UTSLIPP

Ved fyring med bioolje vil man få langt lavere utslipp enn ved bruk av tradisjonell fyringsolje.

– Ifølge produsenten er partikkelutslippene 33% lavere ved bruk av HVO 100, hydrokarbon-mengden er 30% lavere og nitrogenoksydforbindelsene er 9% lavere sammenlignet med tradisjonell fyringsolje, så dette har effekt, sier Straum.

I og med at HVO 100 produseres fra 100% fornybare råvarer, regnes CO2-utslippet som nøytralt.

Tar man utgangspunkt i de 50.000 literne fyringsolje som nå fases ut, utgjør det en reduksjon på ca. 150 tonn CO2 i året. Men totalbildet for bruk av fjernvarme som energikilde er enda mer imponerende.

– Vi har gjennom å forsyne kundene våre i Rana med fjernvarme en årlig utslippsreduksjon fra oppvarming på 13.600 tonn CO2[1]. De 150 tonnene CO2 som vi reduserer årlig ved å gå over til bioolje, går inn i dette store bildet, avslutter Sund-Olsen.

Ved bruk at biooljen oppnår man lavere utslipp enn ved bruk at tradisjonell fyringsolje.

OM MO FJERNVARME

  • Fjernvarmeaktiviteten på Mo startet i 1985
  • Produserte 89,1 GWh fjernvarme i 2019
  • Grunnlaget for fjernvarmeproduksjonen er overskuddsenergi fra prosessbedriftene i Mo Industripark (88,3%). Øvrig energimiks var i 2019, fleksibel elektrisitet (elektrokjel) 10% og fossil olje 1,7%.
  • 32 km fjernvarmetrase fra industriparken og rundt hele byen
  • 4 ansatte
  • fjernkontrollen.no kan du lese mer om energimiksen hos alle fjernvarmeselskap i Norge.

 

[1] Sammenlignet med om halvparten brukte fossile kilder.

Del Del Del