Ny klynge samler en hel landsdel for å oppnå null utslipp

26 February, 2021 11:08 Del Del Del

En ny klynge i Nord-Norge skal gjøre Norge og verden grønnere. På en pressekonferanse denne uken annonserte styringsgruppen for Energi i Nord etablering av et historisk og viktig klyngesamarbeid i landsdelen.

Bred sammensetning
35 aktører med ledende næringsorganisasjoner, energiselskaper, havner, industriparker, forskingsinstitusjoner, kommuner og begge fylkeskommunene i nord går sammen i et felles nordnorsk initiativ hvor null utslipp, fornybar energi og verdiskaping skal sette landsdelen i førersetet.

Styringsgruppeleder i Energi i Nord, Kjell Giæver.

– Dette er svært gledelig, fordi samarbeidet mellom ulike bransjer og viktige samfunnsaktører er selve nøkkelen til suksess. Vi skal bidra til at den energiomstillingen mot null utslipp som vi alle er en del av skaper verdier for selskaper og samfunn i nord, sier Kjell Giæver, leder av styringsgruppa i Energi i Nord.

– Hele Norge er i bevegelse mot en grønn framtid, og nå er det viktig at vi i nord tar posisjoner. Vi har store mengder fornybarkraft både i form av vann og vind. Denne fornybarmuligheten skal vi benytte til etablering av nye virksomheter og samfunnsbygging i nord, samtidig som vi melder oss på i det globale markedet for produkter og tjenester i den grønne økonomien. Vi må ikke stå med hua i handa i dette selskapet, sier Stein-Gunnar Bondevik, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Troms Kraft.

Stein-Gunnar Bondevik, Troms kraft. Foto: Marius Fiskum

Verdiskapning i det grønne skiftet
Hvis Norge skal nå målene i Parisavtalen krever det en omstilling som omfatter alle samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet er en sentral kraft. Flere store prosjekter som Varanger krafts hydrogenanlegg i Berlevåg, verdens første hydrogenferge over Vestfjorden, batterifabrikken i Mo Industripark, nytt kraftverk med null utslipp på Svalbard og en mulig havvindpark langt til havs på Helgelandskysten er bare noen eksempler på fremtiden i nord.

Kunnskap i nord
– Samfunns- og næringsutvikling i nord er avhengig av framtidsrettet, bærekraftig bruk og forvaltning av naturressurser. Som landsdelens viktigste utdannings og forskningssentre skal vi skal utvikle kunnskap og de beste studentene til utviklingen i nord. Denne klyngen er en kjempemulighet for våre studenter og fagmiljøer, sier Kjetil Eiane prorektor ved Nord Universitet og Kenneth Ruud, prorektor på UIT Norges Arktiske Universitet.

Om Energi i Nord
Energi i Nord er en klynge i Nord Norge som bidrar til at energiomstillingen skaper verdier for selskaper og samfunn i nord og som bidrar til oppfyllelse av utslippsmålene i Parisavtalen. Å få verdens energiproduksjon og energiforbruk over på karbonnøytrale energiformer er en av de viktigste forutsetningene for å realisere de avtalte utslippsreduksjonene i Paris-avtalen.

Nord-Norge sitter på store ressurser og omfattende kompetanse innen produksjon, transmisjon, lagring og industriell foredling av karbonnøytral energi. For å utløse de mulighetene som denne landsdelen har innenfor dette feltet må vi løfte i flokk på tvers av regioner og bransjer. Energi i Nord er etablert for å bidra til et slik felles løft. Vi skal fremme en utslippsfri energiproduksjon og energibruk i Nord-Norge og tydeliggjøre og styrke Nord-Norges posisjon i energiindustrien og elektrifisering av alle sektorer.

Energi i Nord har medlemmer fra kraftbransjen, olje- og gassbransjen, logistikk og transport, prosessindustri, leverandørindustri samt FoU-organisasjoner, SMB- og oppstartsbedrifter, komplementære klyngeorganisasjoner og offentlig forvaltning.

Nettverket har medlemmer fra hele Norge med hovedtyngden fra Nord-Norge og fokuserer blant annet på følgende områder:

  • Elektrifisering
  • Fornybar kraftproduksjon
  • Energilagring
  • Industriell bruk av kraft
  • Energi infrastruktur
  • Produksjon, transport og bruk av hydrogen og ammoniakk

Disse er partnere i klyngen:

Bedrift/klynge

Glomfjord Hydrogen

KUPA

Mo Industripark AS

Polarbase Norsea Group

Troms Kraft

Varanger Kraft

Barents NaturGass

Energiklynge Nord

Hammerfest Energi

Equinor

Tromsø Havn

Hydrogensone Arktis

Olje- og gassklynge Helgeland

SKS

Helgeland Kraft

Horisont Energi

Bodø Energi

Bodø Havn

Petro Arctic

 

FoU-partnere

Nord Universitet

Universitetet i Tromsø

Sintef

Norce Research

 

Offentlige partnere

Berlevåg Kommune

Bodø Kommune

Nordland Fylkeskommune

Troms og Finnmark Fylkeskommune

Longyearbyen Lokalstyre

Harstad Kommune

Hammerfest Kommune

Nord-Norges Europakontor

 

Observatører

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Del Del Del