Nyttårsenquête 2013

5 februar, 2013 19:59 Del Del Del

Section 1

Momek Group AS, adm.dir Wiggo Dalmo

61781_10152555725330453_1472305263_n 1. I løpet av 2012 har vi hatt en kraftig vekst og levert flere vellykkede store industriprosjekter i tråd med vår strategi. Mot slutten av året lyktes vi å få HitecVision inn om partner for å kunne videreutvikle Momek Group. HitecVisions klare mål om vekst og utvikling gjennom å tilføre kompetanse, nettverk og kapital, gjorde dette til en veldig god løsning for Momek. 2. Vi har startet en suksessiv og markedsrettet oppbygging av et nytt forretningsområde – Engineering. En viktig utfordring knyttet til dette er å kunne tiltrekke seg de beste ressursene i et allerede presset marked. 3. I forbindelse med Momeks satsning mot olje- og gass vil etablering av eget Subseaanlegg være helt sentralt. Det ble allerede igangsatt et forprosjekt på dette i 2012 som vil bli prosjektert frem til investeringsbeslutning i 2013.

Section 1

Rana Gruber AS, adm.dir Gunnar Moe

Rana Gruber Vika 0974.large

1. Lavt sykefravær og ingen alvorlige skader er det mest gledelige. I tillegg satte vi skipningsrekord i Rana Gruber. Det ble skipet godt over 1,4 mill. tonn slig fra vår kai i fjor, noe som aldri har skjedd før.
2. Det blir å få til en optimal drift av den nye gruva, få tilpasset organisasjonen til den økte produksjonen, og samtidig klare å redusere kostnadene per tonn. Vi er nødt til å forberede oss på lavere priser på sikt.
3. Ja, først og fremst skal vi investere om lag 30 millioner kroner i oppredningsverket og sannsynligvis kjøpe nye malmvogner. Investeringene i 2013 blir nok over 100 millioner kroner.

Section 1

Miras Industripartner AS, Viseadm. direktør Kurt Kristoffersen

miras_MG_3450.large

1. Det beste som har hendt for Miras i 2012 er at lojale kunder og ansatte har stått ved Miras gjennom, et til slutt, godt år. Miras har gjennom året opplevd en fantastisk støtte fra ansatte, kunder, samarbeidspartnere,noe som har vært med å danne grunnlaget og plattformen for nye spennende år. Mange store kunder har støttet oss og fortalt oss viktigheten med Miras. Mange ansatte har stått oppog gjort en formidabel jobb. Tusen takk til alle ansatte og kunder.
2. Å utvikle selskapet til å bli den mest attraktive arbeidsplassen. Å vinne kampen om de gode og kloke hodene vil være avgjørende for å lykkes. Miras må være en plass hvor mennesker ønsker å tilhøre, som ansatt, kunde og eier.
3. Det som nå skjer i Sandnessjøen vil være viktig for Miras å være en del av. Vi kommer til å investere sterkere i Sandnessjøen og har allerede gjennom våre dyktige ansatte klart å få et feste der. Samtidig fortsetter vi å styrke avdelingen på Mo som primært skal fokusere på landbasert industri. Vi skal bli enda dyktigere på vedlikehold som fag, samtidig som vi ønsker å bidra til at våre kunder blir enda mer lønnsomme. Vi gjør også en reetablering av røravdelingen, etter ønsker fra våre kunder, og Grotnes har gjort og gjør store investeringer for å kunne levere etter kundenes behov. Tilgjengelighet, fleksibilitet og kundeservice er viktige mål for oss i 2013. Vi skal også sette større fokus på utvikling av våre ansatte og kommer til å investere mere på kompetanseøkning og personlig utvikling for den enkelte.

Section 1

Glencore Manganese Norway AS, adm.dir Bjørn Ugedal

Glencore.large

1. Det beste for vår bedrift i 2012 var at vi ble overtatt av Glencore International Plc! Etter lang tids usikkerhet med hensyn til et eventuelt salg av bedriften og usikkerhet rundt konsekvensene av dette for bedriften og de ansatte, var det befriende å avklare alt dette og begynne og se fremover med ny eier.
2. Viktigst av alt på kort sikt blir å optimalisere drifta i en vanskelig tid markedsmessig, i og med at vårt marked i Europa er i lav-konjunktur i overskuelig fremtid. Videre er Glencore opptatt av å opptre ansvarlig også på miljøsida, så det å fortsette forbedringsarbeidet med hensyn på miljø er en viktig sak for oss i det nye året!
3. Det planlegges ingen store investeringer i 2013, men et relativt stort omfang av små og mellomstore prosjekter som har til hensikt å effektivisere, fornye og forbedre ulike installasjoner på verket.

Section 1

Kunnskapsparken Helgeland AS, daglig leder Bjørn Audun Risøy

Kunnskapsparken Helgeland.large

1. Vi hadde i 2012 et historisk høyt aktivitetsnivå og fikk tre nye dyktige og engasjerte medarbeidere på laget.
2. Det blir å videreutvikle det tette og gode samarbeidet vi har med industrien når vi høsten 2013 skal flytte inn i Campus Helgeland i sentrum. Vi koordinerer arbeidet med Campus Helgeland, med en visjon om at Mo i Rana skal bli et nasjonalt forbilde for samarbeid mellom utdanning og næringsliv. Dette er en utfordrende jobb som krever involvering og kontinuerlig oppfølging av mange ulike miljøer.
3. Ja vi skal blant annet investere i nytt ”IT-system” for å bli enda dyktigere på kundeoppfølging og service. Vi har også fått flere nye oppdrag og leder nå 20 utviklingsprosjekter som bidrar til utvikling og vekst i regionen.

Section 1

Rana Industriterminal AS, daglig leder Pål Høsøien

RIT 0824.large

1. Rana Industriterminal hadde i 2012 en positiv utvikling innenfor flere viktige områder; Vi hadde i 2012 et historisk lavt sykefravær i bedriften, hovedsaklig takket være positive og dyktige medarbeidere som bidrar til et godt og trygt arbeidsmiljø. Tonnasjen over RIT-kaia i 2012 er den høyeste siden 2007, losse- og lastekapasitetene er økt og det er skapt gode resultater.
2. RIT sine kunder konkurrerer på internasjonale markeder, og RIT er avhengig av at disse er så konkurransedyktige at de kan opprettholde sin produksjon på nivå med 2012. Dette betyr at rammebetingelsene for den landbaserte norske industrien og utviklingen i kronekursen er faktorer som er viktige for oss og som vil kunne påvirke vår aktivitet i 2013.
3. Ja. RIT har allerede besluttet å investere i en ny kran til 18 mill, og den skal være i drift fra 01.06.13. Denne krana vil erstatte en gammel kran fra 1969, og dette vil gi oss større kapasitet og driftssikkerhet. I tillegg til dette er det flere interessante prosjekter på gang i havneområdet, og disse kan, dersom de blir realisert, gi oss gode muligheter for videre utvikling av bedriften.
På bakgrunn av spørsmål 2 og 3 ser vi i RIT fram mot et utfordrende og spennende år, der fornyelse og utvikling forhåpentligvis blir hovedsakene.

Section 1

Mo Industripark AS, adm.dir Bjørn Bjørkmo

MIP AS Bjørkmo 160512 002.large

1.Også i 2012 greide vi å opprettholde jevn drift. Etter konkursen i noen av Miras-selskapene, er vi godt fornøyd med at vi raskt fikk nye leietakere på plass. Vi har også i 2012 hatt nedgang i sykefraværet og havner i 2012 på ca. 3,4 prosent totalt. Vi har også merket en økt oppmerksomhet fra offshoreindustrien angående de muligheter som finnes i Mo Industripark.
2. Kostnadseffektiv og stabil drift av infrastrukturen vil alltid være viktig, også i 2013. I 2013 forserer vi også arbeidet med å ferdigstille nye arealer slik eventuelle større etableringer lar seg realisere. Dog vil situasjonen i industriparken alltid preges av hvilke konjunkturutfordringer de store prosessbedriftene møter på verdensmarkedet.
3. Vi regner med å investere mange 10-talls millioner i nye utleiebygg, i tillegg til betydelige investeringer som fortsatt skal sikre høg standard på vår infrastruktur.

Section 1

Inkubator Helgeland AS, daglig leder Thoralf Lian

Inkubator Helgeland.large

1. Mo Industriinkubator fikk fornyet tillit i det nasjonale inkubatorprogrammet og videreføres i 5+5 år. Vi gjorde en navneendring fra Mo Industriinkubator til Inkubator Helgeland og tok samtidig steget videre fra en lokal inkubator til en regional inkubator som nå dekker hele Helgeland. Vi fikk samtidig med oss nye industrielle eiere på Mo som nå samlet sett består av Mo Industripark, Øijord & Aanes, Miras Industries, Momek Group og Rana Gruber. I tillegg er SIVA og Kunnskapsparken også eiere i inkubatoren.
2. Det blir viktig å få utviklet den regionale modellen, slik at vi får utnyttet de sterke sidene vi har på Helgeland og får videreutviklet Helgeland som det industrielle tyngdepunktet i Nord-Norge.
3. Vi håper og tror at flere av de prosjektene vi jobber med, sammen med bedrifter og grundere, vil bli realisert. Dette vil i så fall utløse investeringer i forskjellige størrelser og skape nye arbeidsplasser.

Fesil Rana Metall, verksdirektør Tommy Tunstad

Section 1

Fesil Rana Metall, verksdirektør Tommy Tunstad

Fesil_3746.large

1. I 2012 opprettholdt vi våre gode skadetall, og gjennomførte året uten skader. Vi realiserer full drift hele året. Dette til tross for at markedet for våre produkter har vært anstrengt store deler av 2012. Vi har en stab med erfarne og dyktige folk sikrer god drift ved verket.
2. Den viktigste utfordringen vil alltid være å unngå at noen skader seg. Vi må sikre at kundene får de varene de etterspør, og samtidig produsere mer spesialiserte produkter som gir oss konkurransefortrinn globalt. For å greie dette må vi skaffe oss råmaterialer av god kvalitet, og vi må ha de beste arbeidsfolkene i alle ledd av produksjonen.
3. Vi har ingen planer om større investeringer, men ettersom vi arbeider i en globalt konkurranseutsatt industri gjennomfører vi kontinuerlig mindre forbedrings- og utviklingsprosjekter. I tillegg gjøres det HMS-investeringer når det er behov for det.

Section 1

Miras Grotnes AS, adm.dir Knut Hatlen

Miras Grotnes-037.large1. Det skjedde flere gode ting i 2012, men det viktigste er nok at eierstruktur og strategi ble endret. I dag har vi færre eiere, 34 prosent er på lokale hender og vi mener vår hovedaksjonær har de samme intensjoner som oss med lokale interesser, nemlig tanken om langsiktighet.Gode relasjoner og kontrakter med flere av de store leverandørene til oljeselskaper er i tillegg en ”gladsak”
2. Viktigste utfordringer er å holde seg oppdatert på våre kunders behov og samtidig være i stand til å forutse den videreutvikling som kreves.
3. Miras Grotnes har som mål stadig å ha utviklingspros

Section 1

Celsa Armeringsstål AS, adm.dir. Carles Rovira

celsa-350x1851. Det beste som har skjedd i 2012 er de forbedringene som Celsa Armeringsstål har gjenomgått med hensyn til sikkerhet og endring av sikkerhetskultur. Vi er fortsatt ikke på nivå med de ti beste innenfor vår bransje, men vi har gjort viktige skritt fremover, og samarbeidet mellom administrasjon, operatører, elektrikere, mekanikere og verneombud er meget bra. Det jobbes hver dag med å minimere risikoen for ulykker.
2. Overkapasitet, sammen med den økonomiske krisen i Europa, har redusert stålforbruket i alle europeiske land, og denne trenden vil ikke snu i 2013. Disse vanskelige markedsforholdene gjør at vår største interne utfordring i Celsa Armeringstål å¨er å forbedre driften og øke vår kostnadsmessige konkurranseevne i løpet av 2013, for igjen å kunne opprettholde produksjonsvolumene som vi har oppnådd i 2012.
3. Vår største utviklingsprosjekt i 2013 vil bli det nye ferdigvarelageret som vi utvikler i det tidligere Ruukkibygget. Dette vil gi Celsa Armeringsstål et mer kompakt lagringsanlegg som er nærmere vårt valseverk, og en innendørs lagring av våre valsede produkter. Sammen med dette vil vi fortsette å arbeide med AGA og de oppgavene som kreves for bygging av ny oksygenfabrikk, som skal være klar til oppstart i løpet av 2014.

Section 1

Imtas AS, ved daglig leder Johannes Sandhei

Imtas.large

1. I 2012 fikk vi tilført mye ny og god kompetanse i bedriften etter omstillingen i verkstedsindustrien.
2. Vi vil ha et sterkt fokus i 2013 på å tilpasse egen drift til et marked i stadig endring.
3. Vi er i gang med å bygge et nytt verksted i Vika, som skal stå ferdig i juli 2013. Dette blir på om lag 1000 kvadratmeter, som er tilsvarende det vi har i Mo Industripark i dag.

Molab, adm.dir Eigil Dåbakk

1. I 2012 hadde vi fin vekst i alle våre forretningsområder; miljøovervåkning, materialtesting og kjemisk analyse. Det skjer mye innen både olje- og gassbransjen, og det skjer mye innenfor mineralnæringa i nord, både i
Norge og hos våre naboer. Vi klarte også å få på plass de første kontraktene direkte mot oljeselskaper og ser det som en stor og viktig milepæl.
2. Internt kommer vil til å arbeide med effektiviseringer, og eksternt blir det å følge opp den gode trenden fra i fjor.
3. På Molab driver vi kontinuerlig med utviklingsprosjekter. På tampen av fjoråret investerte vi i nytt røntgenutstyr som først og fremst kommer våre kunder i Mo Industripark til gode. Det settes i produksjon snart. Vi søker hele tiden å bli bedre og vil investere i utstyr både for å oppnå det og å kunne levere i nye markeder.

Celsa-lager 170812 009.large

 

Vi har stilt følgende spørsmål til utvalgte bedrifter som jobber i forkjellige markeder: Spørsmålene var: 1. Hva var det beste som skjedde for din bedrift i 2012? 2. Hvilke utfordringer tror du vil bli den/de viktigste for din bedrift i 2013? 3. Har din bedrift planer om større investeringer eller utviklingsprosjekter det kommende året?

Del Del Del