Carles Rovira i Celsa Armeringsstål og Arve Ulriksen i Mo Industripark er fornøyd med at offentlige innkjøp tar en grønn retning.

Offentlige anskaffelser inn i et grønt skifte

15 juni, 2016 14:44 Del Del Del

Torsdag 9. juni ble det nye regelverket for offentlige anskaffelser behandlet i Stortinget. Den politiske behandlingen ga klare føringer om at det skal stilles miljøkrav ved offentlige anskaffelser, noe som er en viktig sak for norsk industri.

 

Klare og skjerpede miljøkrav

Innstillingen inneholder klare og skjerpede miljøkrav, og sier blant annet: «Stortinget ber regjeringen sikre at krav stilt ved offentlige anskaffelser speiler særnorske miljøkrav til produkter eller produksjon, slik at norske bedrifter ikke straffes for å innfri norske miljøstandarder.».

I Mo Industripark har Celsa Armeringstål stått i spissen for å få miljøkrav inn i norske anskaffelsesbetingelser.

– Vi er veldig fornøyd med at Stortinget har vedtatt det nye regelverket, sier adm. dir. i Celsa Armeringsstål Carles Rovira. Dette er det første steget mot grønnere innkjøpsbetingelser knyttet til anleggsmaterialer i alle offentlige infrastrukturprosjekter som planlegges i Norge i kommende år.

 

Insentiv til videre grønn satsing

For Norges største gjenvinningsbedrift er dette et insentiv til å fortsette å effektivisere stålproduksjonen, og redusere karbonfotavtrykket. Bedriften har gjort store investeringer i renseteknologi, noe som gjør at stålet de leverer er verdensledende når det gjelder miljøavtrykk i dag.

Rovira gir videre Norge honnør for å være i front når det gjelder miljøpolitikk.

– Karbonfotavtrykket fra byggematerialer er like stort som de totale utslippene fra privatbilismen. Når det gjelder privat transport har Norge vært en pioner i arbeidet med å redusere utslippene. I Celsa håper vi at Norge nå også vil ha den samme innovative tilnærmingen for å redusere miljøfotavtrykket i anleggssektoren. Norske produsenter er meget effektive, og vi mener at miljøkrav som stilles til norsk industri, også må gjenspeiles i reglene for offentlige anskaffelser. Slik kan Norge oppnå reduksjoner i utslipp av drivhusgasser, både gjennom materialproduksjonen i norsk industri, og valg av materialer for anvendelse i offentlige infrastrukturprosjekter i Norge.

Også adm. dir. i Mo Industripark, Arve Ulriksen, er fornøyd med at vektingen av miljø blir sterkt i det nye regelverket:

– Vi er svært glade på vegne av Celsa, sier Ulriksen. Dette har også stor betydning for Mo Industripark som helhet. Vi jobber målrettet for å bli en grønn industripark i verdensklasse, og for å sikre grønn produksjon må vi også få en grønn etterspørsel. Derfor var dette helt nødvendig for å sikre konkurransekraften, og for å unngå karbonlekkasje. At det offentlige nå går foran er meget positivt, og at 460 milliarder i offentlige innkjøp tar en grønn retning har stor betydning. Nå har vi også store forventninger til at vektingen av miljøkrav i lovteksten vil bli fulgt opp i arbeidet med forskrifter. Loven må omsettes i konkrete forskrifter som sikrer en utvikling i retning av grønn konkurransekraft avslutter Ulriksen.

Del Del Del