Mo Industripark AS og adm.dir Arve Ulriksen (t.h.) har i dag sluttet seg til Agenda Nord-Norge-partnerskapet, og skal sammen med (f.v.) Roger Ingebrigtsen (Agenda Nord-Norge), Leo Grünfeld (Menon Economics), Stein Windfeldt (Bedriftskompetasne), Jan-Frode Janson (Sparebank1 Nord-Norge), Kjersti Eline Busch (SALT) og Andreas Hanssen (Bedriftskompetanse) bidra til å øke kunnskapen om Nord-Norge.

Partnerskap for nordnorsk kunnskapsløft

18 april, 2016 21:16 Del Del Del

 

Agenda Nord-Norge skal bygge opp en omfattende kunnskapsbase for og om Nord-Norge. Mo Industripark AS er en viktig partner i arbeidet.

 

Mo Industripark AS har i dag undertegnet et treårsavtale, der MIP AS inngår som partner i produksjon av en kunnskapsbase. Dette skal gjøres i samarbeid med Bedriftskompetanse AS, Menon AS og SALT. Avtalen er inngått med Bedriftskompetanse, som har ansvaret for oppbyggingen av kunnskapsbasen. Agenda Nord-Norge er oppdragsgiver.

MIP AS skal gjennom avtalen levere fakta, informasjon og data som skal inngå i en omfattende kunnskapsbase om landsdelen.

– Det er meget gledelig at vi har fått med Mo Industripark som partner. Det er de som kan industri best i Nord-Norge, ja kanskje i hele Norge. I tillegg har de betydelig kunnskap om global økonomi, sier daglig leder i Agenda Nord-Norge, Roger Ingebrigtsen.

Muligheter og utfordringer

Bak Agenda Nord-Norge finner man Sparebank1 Nord-Norge, LO og NHO som eiere. Bedriftskompetanse, Menon Economics, SALT og nå også Mo Industripark AS er med som samarbeidspartnere, som på hver sine områder, skal bidra til oppbyggingen av kunnskapsbasen, som har fått navnet Nord-biblioteket.

Kunnskapsbasen skal erstatte Sparebank1 Nord-Norges magasin KB, som er i 20 år har kommet ut som halvårlig konjunkturbarometer for Nord-Norge. Agenda Nord-Norge har overtatt eierskapet til KB.

– Nord-Norge trenger kompetanse. Kunnskapsbasen skal bidra til økt kunnskap om landsdelen, slik at alle har et best mulig faktagrunnlag for å identifisere muligheter og løse utfordringer, sier konsernsjef i Sparebank1 Nord-Norge og styreleder i Agenda Nord-Norge, Jan-Frode Janson.

– Målet er skape en sterkere bevissthet rundt Nord-Norge og bidra til stolthet og økt kunnskap om det som foregår i nord. Kunnskapsbasen skal bli et viktig styringsverktøyet og en hovedkilde til fakta og kunnskap om Nord-Norge, for folk i landsdelen og for alle som har en interesse av det som foregår her, sier Ingebrigtsen.

– Bli hørt

Roger Ingebrigtsen påpeker at partnerskapet også gir Mo Industripark AS en flott anledning til å fortelle verden at industri i dag er veldig mye mer enn det mange tror.

– Med Mo Industripark AS sine ambisjoner og visjoner innenfor bærekraft og sirkulær økonomi, er tidspunktet for å få MIP med, helt perfekt, sier Ingebrigtsen.

Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark, påpeker at Agenda Nord-Norge og Mo Industripark har sammenfallende agenda på flere områder.

– Vi skal bidra med fakta, artikler og innhold som skal danne et faktagrunnlag både for egne prosesser, og som også kan bidra til at vi drar resten av Nord-Norge med oss og gjør oss synlige på nasjonale arenaer. Nord-Norge må høres, sier Ulriksen, som poengterer at det ikke bare er solsiden av landsdelen som skal vises frem.

– Forskjeller, styrker og svakheter må synliggjøres. Basert på fakta og kunnskap får man et viktig styringsverktøy for å kunne fatte de riktige beslutningene, sier Arve Ulriksen.

Det er Bedriftskompetanse som skal stå for oppbyggingen av Nord-biblioteket. Seniorrådgiver Stein Windfeldt ser frem til oppgaven.

– KB har tidligere vært to årlige magasinutgaver. Nå går vi i sterkere grad over i den digitale verden, vil komme hyppigere, være spissere og med et betydelig faktagrunnlag som skal gjøre dette til en kunnskapsbase for alle, sier Windfeldt.

Del Del Del