Økt gjenvinning reduserer behovet for deponier. I forkant ligger det lukkede deponiet til Glencore Manganese i Mo Industripark, og bedriften er en av deltakerne i prosjektet. Prosessindustrien kan styrke konkurransekraften gjennom FoU-prosjekter knyttet til en pilot for gjenvinning, som tar opp utfordringer med både miljømessig og kommersielt potensial.

Pilot for industriell gjenvinning

21 november, 2016 17:23 Del Del Del

 

Som resultat av kartleggingsprosjektet er det besluttet å starte opp en forstudie for en pilot for industriell gjenvinning i Mo Industripark. Dette prosjektet er finansiert av SIVA og målet med prosjektet er utvikling av nasjonal spisskompetanse for industriell gjenvinning. 

Det sier Thoralf Lian, daglig leder i Inkubator Helgeland AS.

De har ansvar for den forretningsmessige delen av prosjektet, som inkluderer vurdering av etableringsgrunnlag og organisering ved eventuell etablering.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom SINTEF, Mo Industripark AS, Kunnskapsparken Helgeland AS, Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) ved Nord universitet, og Inkubator Helgeland.

I det forutgående kartleggingsprosjektet bidro også Nordlandsforskning betydelig, ved Majken Bjørkan. Fra kartleggingsprosjektet er det spilt inn de prioriterte seks områdene fra Mo Industripark inklusive Rana Gruber, og fire områder fra Alcoa Mosjøen, som det skal satses på for Pilot for industriell gjenvinning.

– Her skal det være en rød tråd fra ide til utviklingsprosess, sier Lian.

Han forteller at forstudien startet sitt arbeid høsten 2015, og en kjernegruppe i SINTEF skal vurdere aktuelle teknologier for design av fysisk infrastruktur. Gruppen skal se på kombinasjoner av forskjellige teknologier, eller ruter. Dette er i hovedsak fire forskjellige ruter.

Det er rute for forbehandling av mineralske materialer og slagger, med knusing, sikting, mikronisering, separasjon, agglomerering, med mer. Videre en rute for hydrometallurgisk og eletrokjemisk prosessering og raffinering, med varmsone, kaldsone, vannsone, salter, med videre.

En tredje rute vil være for pyrometallurgisk prosessering, med blant annet lukkede ovnskonsepter. Endelig inngår det å vurdere felles renseanlegg, tilførsel av energi som strøm og eller gass, kjølevann, med mer.

– Når forstudien er ferdig vil det videre løpet starte, sier Thoralf Lian.

SIVA arbeider samtidig på nasjonalt nivå for å se om det er mulighet for å etablere i alt fem pilotanlegg, innenfor flere felt, og der Mo Industripark er med i det ene.

 

Felles avhengighet

 

Gjenvinning er en svært ung industri, sett i forhold til utvinning og produksjon av metaller. Utvinning av metaller startet for flere tusen år siden, mens gjenvinning først fikk fart etter olje- og stål-krisen på 1970-tallet.

Globalt sett er det i dag knapphet på materialer, energi og andre ressurser., samtidig som det er utfordringer med miljøbelastningen.

– Gjennom vår prosessindustri i Mo Industripark, som opererer i et internasjonalt marked, så er det også et godt potensial for å gjøre våre gjenvinningsprosjekt i et globalt perspektiv, sier Hans Petter Nyvik i Inkubator Helgeland AS.

Han ser det som viktig at man gjennom utviklingsprosjektet for en pilot er med på å utvikle Best practice på Helgeland.

– Det har straks globale konsekvenser, siden industrien vår er global.

Best practice innenfor miljøteknologi kan løse lokale og regionale problemer, i Rana, i Vefsn, og i andre industrisamfunn i Nordland. Samtidig kan vi få inntekter ved å spre den kompetansen internasjonalt, som vi har og som vi utvikler her, sier Nyvik.

 

– Gjennom prosjektet for en pilot for industriell gjenvinning skal vi bygge kompetanse i Mo Industripark.

Vi bygger kompetanse gjennom å utnytte våre fortrinn, som Norges største gjenvinningspark, og ved aktivt å koble FoU-miljøer opp mot industrien, sier Thoralf Lian.

De mener det er en felles avhengighet mellom industrien og forskningsmiljøene, der forskningsmiljøene har behov for konkrete områder å forske på innenfor industriell virksomhet, og industrien har behov for å utvikle seg, for å styrke konkurransekraften.

– Dette kan nettopp skje gjennom forskning og utvikling knyttet til en pilot for gjenvinning i Mo Industripark, som tar opp konkrete utfordringer med både miljømessig og kommersielt potensial for prosessindustrien på Helgeland, sier Nyvik.

 

Høye ambisjoner

 

Når forstudien for pilotanlegget er gjennomført høsten 2016 vil arbeidet starte med finansiering av et fullverdig pilotanlegg.

– Det er allerede god dialog om dette mellom SIVA og SINTEF, og i tillegg må det inn privat kapital i tillegg, blant annet fra bedrifter, sier Thoralf Lian.

Mo Industripark AS har ambisjon om å utvikle en pilot i flere faser, der fase tre er at piloten skal kunne drives industrielt og være en del av et etablert internasjonalt miljø for forskning og utvikling innenfor gjenvinning.

Prosjekter for piloten som vil være knyttet til forskning og utvikling (FoU) på gjenvinning er en videreutvikling og spissing av det arbeidet som er gjort i Mo Industripark i lang tid.

– Det videre løpet handler om å samle ressurser, samt få inn tunge forskningsressurser. Det kan gi større konsekvenser på lengre sikt, sier Lian.

– Ennå er det for tidlig å velge hvilke stoffer og bedrifter som skal være det som skal inngå i det første prosjektet for piloten, sier Nyvik.

Han understreker at de også ser det som viktig at det er rom og fleksibilitet for å utvide piloten til etablering av kommersiell gjenvinning på lang sikt.

I forstudien vurderes altså flere forskjellige muligheter med forskjellig teknologi. Det er imidlertid klart at man ønsker å ta en posisjon med denne piloten som har et unikt fokus i Norge, og samtidig har høyt FoU-potensial i europeisk sammenheng.

– God timing vil være viktig. Prosjektet, slik det framstår i dag, ville neppe vært mulig å satse på for bare ti år tilbake. Det omfatter også de målsettingene som den enkelte bedrift selv setter seg, og også mulighet for tilskudd fra myndigheter, mener Thoralf Lian.

Han mener pilotprosjektet nå kommer i rett tid, der både myndigheter og bransjeorganisasjoner seg mål om 0-utslipp på flere felt.

– Dette arbeidet som vi vil etablere med piloten er noe som er helt nytt, både i Norge og i Europa, avslutter Thoralf Lian.

 

Inkubator Helgeland har nå fusjonert med Kunnskapsparken Helgeland, og er samlokalisert på Campus Helgeland.

Del Del Del