Markedssjef Grete Henriksen og daglig leder Jens Rønning i Miljøteknikk Terrateam AS gleder seg over 25 år med en rivende utvikling i bedriften.

Pionerbedrift fyller 25 år

26 juni, 2018 15:31 Del Del Del

Miljøteknikk Terrateam feirer 25 år, og har gjennom banebrytende arbeid vokst til å være en nasjonal og internasjonal aktør innenfor miljøteknologi. Bedriften satser videre, og har nylig søkt om forlenget og utvidet konsesjon for behandling, deponering og gjenvinning av avfall.

18. juni var det 25 år siden det ble startet behandling og deponering av såkalt farlig avfall i Mofjellet Berghallerog mye har skjedd siden den gang.

– Det har vært et kjempeeventyr. Vi har vært i utvikling hele veien, det har vært en utrolig spennende bedrift å jobbe i, sier markedssjef Grete Henriksen. Hun har vært med helt siden oppstarten i 1993, og var daglig leder i en periode før Jens Rønning overtok i 2015.

Miljøteknikk Terrateam har per i dag tillatelse til å behandle og  deponere et volum på inntil 100 000 tonn per år.

Den eksisterende avtalen er i ferd med å utløpe, og 31. mai søkte bedriften Miljødirektoratet  om ny tillatelse. Det er strenge krav som skal oppfylles for å være sikker på at avfallet behandles på en forsvarlig måte.
– Det har vært et veldig omfattende arbeid, spesielt de siste to årene, blant annet å dokumentere tettheten i fjellet. Vi har leid inn ekstern kompetanse for å bistå oss i arbeidet. Vi har jo hele tiden visst at vi har et tørt og stabilt fjell, men alt skal dokumenteres i henhold til deponiforskriftene. Vi har blant annet har boret brønner og kjørt permeabilitetstester, altså testet gjennomtrengeligheten i fjellet, forteller Grete Henriksen og Jens Rønning.

Framsynt entreprenør
Det var entreprenøren Nils Harald Øijord som i sin tid var framsynt og så mulighetene for å behandle og deponere forurenset masse i de nedlagte gruvene i Mofjellet. Deponier i stabilt fjell påvirkes ikke av vær, vind og øvrige forhold, noe som gir større trygghet og flere miljøfordeler.

Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS begynte med tilrettelegging av Mofjellet Gruber og fikk godkjenning til å benytte gruvegangene til deponi.

I 1989 startet Terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS med forskning og utvikling av metoder, samt søknad om tillatelse fra myndighetene. Dette ble gjort i samarbeid med Øijord & Aanes. Det første store prosjektet var oppryddingen av den forurensede tomta til nedlagte Norsk Koksverk AS. Deponering i Mofjellet startet sommeren 1993.

– Man må jo bare berømme Nils Harald Øijord for at han så potensialet og satte i gang med noe helt annet enn det han hadde drevet med før, uttrykker Grete Henriksen.

Hall og kontorer sett fra veien cirka 1994.

I 1999 ble Terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS og Øijord & Aanes Miljøteknikk AS fusjonert, og firmanavnet ble endret til Miljøteknikk Terrateam AS.

Unikt deponi
I dag har selskapet konsesjon for behandling av forurensede masser, produksjonsavfall og miljøskadelig materiale.  Bedriften tar i hovedsak imot uorganisk avfall.

I bergrommene til Mofjellet Berghaller støpes stabiliserte og solidifiserte avfallsmasser inn som godkjent sluttbehandling. Her er også et effektivt anlegg for behandling av oljeforurensede jordmasser.

Eneste i Norge
Miljøteknikk Terrateam tar også imot forurenset vann. Dette benytter de i prosessene sine i stedet for rent vann. Det forurensede vannet kommer i hovedsak fra kunder innenfor offshoresektoren. Dette vannet kan ikke slippes ut men må behandles og deponeres.

– Det er et ganske unikt deponi. Du finner ikke mange slike rundt i verden. For den lokale industrien er det et kjempefortrinn å ha et slikt deponi umiddelbar nærhet. Vi har et veldig godt samarbeid men mange av industriaktørene i regionen, og det har vært svært mye fokus på gjenvinning og grønn industri særlig de siste årene, forklarer Jens Rønning.

Økende gjenvinning
Rønning forteller at mengden behandlet materiale er fordoblet de siste fem  til seks årene og Miljøteknikk Terrateam har kunder både i Sverige og Norge.Viktige kunder i Mo Industripark er Celsa Armeringsstål, Elkem Rana og Ferroglobe Mangan Norge.

Miljøteknikk Terrateam har et eget anlegg hvorfilterstøvet fra Celsa Armeringsstål blirpelletisert, dette for å få det transporterbart. Filterstøvet har høyt innhold av metaller, særlig sink. Pelletsensendes videre til blant annet Tyskland hvor metallene blir gjenvunnet. Dette utgjør omlag 10 prosent av aktivitetsvolumet for Miljøteknikk Terrateam. I tillegg forskes det på andre muligheter for gjenvinning for lokal industri.
–Det er ikke et mål i seg selv å putte mest mulig inn i fjellet. Vi har et ønske om å gjenvinne så mye som mulig. Vi bruker mye ressurser til forskning og utvikling, og vi tror veksten vil komme innenfor gjenvinning i framtida, sier Rønning.

I Norge er NOAH den største og eneste konkurrenten til Miljøteknikk Terrateam. NOAH er ti ganger større, og selskapet er eid av Bjørn Rune Gjelsten. NOAH, som skal være et nasjonalt behandlingsanlegg for farlig avfall, hadde en klar fordel av å bli bygd opp som statlig virksomhet, mens Miljøteknikk Terrateam ble bygd opp i privat regi.

Vakumsugebiler
Miljøteknikk Terrateam har i tillegg vakumsugebiler hvor det gjøres en omfattende jobb hos smelteverkene i industriparken. Blant annet når de har stans på ovnene, så er vi inne og rengjør på en rask og effektiv måte. Dette bidrar til at nedetiden kan bli så kortvarig som mulig. Bedriften utfører også oppdrag for bedrifter og privatkunder utenfor industriparken.

Jubileumstur
Da Miljøteknikk Terrateam fylte 20 år, ble det feiret ved at alle ansatte med partnere dro på jubileumstur til Riga. I år er det imidlertid ikke planlagt noen stor feiring hos bedriften, som i dag teller 27 ansatte.
– Vi er mest opptatt av tiårsintervallene, sier Grete Henriksen med et smil.
– Men når vi får godkjent den nye konsesjonen av myndighetene, og det regner vi jo med går i orden, da er det faktisk grunn til å feire litt, smiler Jens Rønning.

 

Del Del Del