Norsk mineralnæring er fremst i verden både på miljømessig fotavtrykk og helse-, miljø og sikkerhet. Vi benytter fornybar energi i produksjonen til forskjell fra de fleste land i verden. Mangfold av ressurser og tilgang på fornybar energi er norsk mineralindustris viktigste naturgitte fortrinn.

Rana Gruber AS med i komitémerknadene til NTP

11 juni, 2013 16:36 Del Del Del

– Vi er meget godt fornøyd med de merknadene som Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget i dag har lagt fram i forbindelse med Nasjonal transportplan. Dette gir oss et godt grunnlag for videre arbeid for å utrede opprusting av banestrekningen og en mulig elektrifisering av banen fra Mo til Dunderland.

Dette sier konstituert direktør Frank D. Priesemann ved Rana Gruber AS, i en pressemelding etter framlegget av merknader fra komiteen.

Han vil gi ros til de mange som har bidratt for å sikre disse merknadene. Uten disse merknadene ville arbeidet bli vesentlig utsatt med både opprusting av banen til samme standard som Ofotbanen, og en muligelektrifisering.

Satsing for drift i flere tiår

Rana Gruber AS er i dag den største transportøren av malm på Nordlandsbanen. Malmtransporten skjer fra gruva ved Ørtfjellmoen til oppredningsverket i Gullsmedvik, Mo i Rana, en strekning på om lag 35 km. Rana Gruber AS kommer til å øke transporten av jernmalm i takt med sine ambisiøse vekstmål, til en transportmengde på 4,0 mill. tonn i året fra og med høsten 2013, og etter hvert til 4,5 mill. tonn i året.  Dette er en framtidssatsing, og med malmreserver for over femti år vil konkurransedyktige vilkår for malmtransporten har stor betydning for Ranasamfunnet i lang tid.

De nye, moderne jernbanevognene som Rana Gruber nå har investert i, har en lastekapasitet på 100 tonn, tilsvarende materiell som benyttes på Ofotbanen. For å utnytte den maksimale kapasiteten må jernbanestrekningen moderniseres og oppgraderes til samme standard som Ofotbanen. Dagens regelverk begrenser tillatt aksellast til 24 tonn, sammenliknet med 30 tonn tillatt aksellast på Ofotbanen.

– Oppgraderingen må til for å sikre Rana Gruber samme konkurransevilkår som andre skandinaviske jernmalmprodusenter, og samtidig gi grunnlag for virksomhet i mange år framover, sier Priesemann.

 

Miljøgevinst

– Med investeringen i nye jernbanevogner vil Rana Gruber AS komme på høyde med de beste innen miljøvennlig malmtransport på jernbane, og vi vil kunne redusere antall togsett med inntil 30 prosent, sier Priesemann.

–  Våre kunder er opptatt av miljøvennlig produksjon, og de prioriterer samarbeidspartnere som har fokus på klimaregnskap. Ved å dokumentere effektene av våre miljøtiltak, bedrer vi vår egen konkurransekraft, konstaterer Frank Priesemann.

Ut over den effekt som oppnås ved å oppgradere banestrekningen til større tillatt aksellast, oppnås en ytterligere betydelig miljøgevinst gjennom en elektrifisering av banestrekningen mellom Dunderland og Mo i Rana. I tillegg til å bruke miljøvennlig elektrisk kraft, vil fullastede togsett i nedoverbakke gi grunnlag for å gjenvinne bremseenergi, slik at totalt netto energiforbruk blir minimalt.

– Totalt sett vil derfor en opprusting av banestrekningen, sammen med elektrifisering av denne, bety en vesentlig miljøgevinst. Med merknadene i dag fra Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget vil forhåpentligvis arbeidet med å utrede en oppgradering og elektrifiserting av banen kunne starte allerede i år, avslutter konst. adm. dir. Frank Priesemann i Rana Gruber AS.

 

Del Del Del