Rana Gruber har investert i 40 nye malmvogner. En opprusting av jernbanelinjen mellom Mo og Dunderland vil gi bedre effektivitet og mer miljøvennlig transport med disse vognene, fortalte styreleder Malvin Nilsen da avtalen ble inngått.

Rana Gruber inn i Nasjonal transportplan

11 June, 2013 14:08 Del Del Del

Det rødgrønne flertallet på Stortinget har fulgt opp Rana Grubers initiativ om å forsterke toglinja for å tåle økt malmtrafikk og vurdere elektrifisering av strekningen Mo – Dunderland, heter det i en pressemelding.

– Rana Gruber har nylig anskaffet nye og større malmvogner og øker produksjonen. Derfor gjør vi regjeringen oppmerksom på behovet for å oppgradere linja fra dagens tillatte aksellast på 24 tonn til 30 tonn i en flertallsmerknad om Nasjonal transportplan i Stortinget, sier Janne Sjelmo Nordås, stortingsrepresentant for Senterpartiet.
De rødgrønne representantene fra Nordland er opptatt av å utvikle jernbanen i takt med økte behov for en av de viktigste industribedriftene i regionen.

– Når Rana Grubers behov er skrevet inn i Nasjonal transportplan betyr det at de skal ha spesiell politisk oppmerksomhet framover, sier Tor Arne Strøm, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
Samtidig ber flertallet i Stortinget om at regjeringen foretar en grundig vurdering av Rana Grubers forslag om elektrifisering av strekningen.

– Overgang fra forurensende diesel til elektrisk drift vil gjøre malmtrafikken både mer miljøvennlig og kostnadseffektiv. Nå skal Nordlandsbanen elektrifiseres til Steinkjer. Mo – Dunderland bør bli neste etappe, sier Geir-Ketil Hansen, stortingsrepresentant for SV.

Flertallets merknad i innstillingen om Nasjonal transportplan (avgitt 11.06 kl 13):

Komiteen viser til at Rana Gruber er den tyngste brukeren av Nordlandsbanen, at malmfrakten økes det neste året, og at det er behov for å forsterke linja Mo–Dunderland for å tåle større malmvogner.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, vil videre vise til at Jernbaneverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede konsekvensene av å elektrifisere de gjenværende strekningene med dieseldrevne tog, i dette tilfellet Nordlandsbanen. Flertallet støtter dette og ber om at dette arbeidet kobles med Rana Grubers initiativ for å utrede elektrifisering Mo–Dunderland.

Del Del Del