Rana trenger dypvannskai

29 april, 2023 11:45 Del Del Del

Dypvannskaia et stort og viktig skritt i å bygge Norges grønne industrihovedstad.

I et brev til formannskapet i Rana kommune skriver adm.dir. i Mo Industripark Arve Ulriksen om hvorfor saken om dypvannskai er så viktig for industrien og Rana-samfunnet. Brevet ble skrevet i forbindelse med at saken skal opp i formannskapet i Rana kommune den 2. mai, og kan leses i sin helhet her: 

Det er svært gledelig at det nærmer seg et punkt hvor «spaden kan settes i jorda». Arbeidet med dypvannskai er grundig forankret i strategien «Temaplan næringsutvikling for Rana kommune» og Mo Industriparks strategiske plan. Rana skal være Norges grønne industrihovedstad, og en dypvannskai er naturligvis en viktig brikke i dette. Til syvende og sist handler dypvannskaia om å rigge kommunen for en framtid med befolkningsvekst. En nordnorsk industriby med vekstambisjoner må naturligvis ha tilstrekkelig med havnekapasitet.

Kommunen og næringslivet har jobbet intenst med dette i flere år. Kommunens temaplan for næring har fungert som en rettesnor for arbeidet og en marsjordre til oss i næringslivet, og det har derfor blitt gjort forarbeid for flere titalls millioner kroner allerede. Det er en stor seier at Rana nå er på nippet til å lykkes med dette. Denne seieren kommer som følge av tillit mellom næringslivet og kommunestyret.

Dypvannskaia har stor betydning for både industrien og for kommunen som helhet. Jeg vil gjenta at Mo Industripark har klare intensjoner om å bidra med halvparten av finansieringen av det beløpet som kommunen må garantere overfor Kystverket.

Behov for økt kapasitet allerede i dag

Behovet for dypvannskai ble for alvor tydeliggjort da Wasco Coatings Norway AS drev med coating av gassrør i Mo i Rana i 2014-2015. Det var en betydelig ulempe at direkte skipninger av gassrør til Rana Industriterminal ikke var mulig med dagens dybde ved kaia. Dette var medvirkende til at det ikke ble mer aktivitet hos Wasco.

Siden den gang har Rana kommune og Mo Industripark AS samarbeidet tett for å sikre at kai-infrastruktur ikke blir en slik begrensning i framtiden. Industriell utvikling krever en hensiktsmessig infrastruktur.

Allerede i dag må båter vente på kaiplass ved Rana Industriterminal. Det er lasting og lossing av skip fra søndag kveld til fredag kveld, formiddag, ettermiddag og natt. Dette medfører også økt bruk av nattarbeid, og støyende arbeid nattestid i bynære områder.

I dag er det ukentlige anløp av containerskip fra rederiet North Sea Container Line (NCL). I dag må containerskipene komme på lørdag eller søndag fordi det ikke er plass til dem andre dager. Dette er helt spesielt for Mo i Rana, og vi er ikke kjent med et slikt vilkår i noen annen havn. Noen ganger er skip forsinket og ønsker å ankomme på nordgående rute på en hverdag. Noen ganger lar dette seg gjøre ved at annen trafikk nedprioriteres. Andre ganger får containerskipet nei, og må heller ankomme på sørgående rute senere i uken. Igjen er dette en helt spesiell situasjon i Mo i Rana.

Utviklingen framover

Våre analyser viser en stor økning i behovet for containerfrakt i årene framover, dersom vi lykkes med ambisjonene om vekst i næringsliv og befolkning. Containertrafikken ventes på kort sikt å omtrent femdobles sammenlignet med dagens situasjon, og ved ytterligere etableringer vil veksten bli mye større. Dette er frakt som må skje med båt. Det er også hensiktsmessig å se dette i sammenheng med nytt togspor inn på havneområdet, for å utvikle en intermodal havn.

NCL har i e-post av 27. april 2023 til Rana Industriterminal opplyst om det følgende:

  • I dag går skipene med redusert last nord for Trondheimsfjorden grunnet for liten dybde ved Rana Industriterminal, som de må anløpe. Den maksimale kapasiteten på skipene kan bare utnyttes 50 %.
  • NCL har bestilt nye, metanoldrevne skip som vil bli levert i 2024. Disse har dypgående inntil 9,9 meter. Kapasiteten i tonn vil bare kunne utnyttes ca. 20 % pga. dybde ved kai i Mo i Rana. Dagens kai har 8 meters dybde.

Hvis dette kompenseres med flere anløp, blir det svært negativt for økonomi og miljø. Det vil også føre til at Rana blir svekket som anløp, og at kostnadene for frakt vil gå opp.

I en slik ny situasjon vil containerskip oppta plass tilsvarende to «vanlige» skip en stor del av tiden. Dette vil med stor grad av sikkerhet gi konsekvenser som økt venting på kaiplass, avvisning av skip, ineffektive lasteoperasjoner fordi det ikke vil være plass til klargjøring av skip mens det forrige sluttlastes, at helgene må tas i bruk – antakelig døgnkontinuerlig, mer «trafikkork» på land, og sprengt kapasitet for inngående containere på kai.

Rana Industriterminal AS har over lengre tid i samarbeid med flere kunder og Mo Industripark AS utredet hvordan framtidig containerlogistikk skal legges opp. Det er innhentet flere rapporter fra anerkjente ekspertmiljøer, hvor det beskrives hvordan og med hvilket utstyr dette kan gjøres effektivt. I dette arbeidet og i de aktuelle rapportene er det hele veien lagt opp til at den nye logistikken baseres på at dypvannskaien kommer. Det foreligger ingen plan for en slik drift bare med dagens infrastruktur, og ingen har i dette arbeidet stilt spørsmål ved behovet for dypvannskai.

Hvis den forventede industrielle veksten skal betjenes bare med eksisterende kaianlegg, vil det føre til store konsekvenser for alle brukere av kaien, og det vil forhindre at Mo i Rana kan ha en effektiv industrilogistikk så lenge en slik situasjon vedvarer.

En unik mulighet til å få statlig drahjelp til infrastrukturinvestering

Vi er som nevnt svært tilfreds med at mange års samarbeid, ressursbruk og godt samarbeid mellom Mo Industripark og Rana kommune nå ser ut til å lykkes.

Mo Industripark har registrert at noen enkeltbedrifter i industriparken har uttrykt skepsis til etablering av dypvannskai, med bakgrunn i frykt for økte priser for havnetjenester. Det er naturlig at den enkelte bedrift er opptatt av eget kostnadsnivå. Derimot er det ikke naturlig at den enkelte industribedrift har fullstendig oversikt over alle framtidige logistikkbehov. For eksempel ser det ikke ut til alle bedriftene som i dag er brukere av containerfrakt har fanget opp at NCL vil oppgradere båtene sine til mer dyptgående båter fra neste år.

Enkeltbedrifter vil naturlig nok kunne fremme sine egne interesser, gjerne med en kortere tidshorisont enn det samfunnsplanlegging krever. Derfor er det en styrke at vi har et lokaldemokrati som kan sette retning på samfunnsutviklingen, tenke helhet, og jobbe ut fra strategisk tenkning.

Skulle man nå endt opp i den situasjonen at Rana kommunes trekker seg fra dypvannskaiprosjektet, vil dette sette arbeidet tilbake med mange år og antakeligvis forbi 2030. Det vil bety svekket vekstevne for Rana og vanskeliggjøre ambisjonene om både industri- og befolkningsvekst.

Mo Industripark ble opprettet med et samfunnsoppdrag om å legge til rette for vekst for Rana-samfunnet. Dette er en oppgave vi tar på det høyeste alvor. På denne bakgrunn er det vårt sterke håp at formannskapet følger opp og fortsetter samarbeidet med Kystverket og trygge framtiden for næringsliv og befolkning i Mo i Rana.

 

Med vennlig hilsen

Arve Ulriksen, adm.dir. Mo Industripark AS

Del Del Del