Reguleringsplan for  Langnesvågen industripark:  Varsel om utvidelse av planområdet

11 april, 2018 9:47 Del Del Del

Vi varsler om at planområdet utvides på deler av eiendommene  gnr./bnr. 47/2, 47/16, 47/19, 47/20, 47/21, 47/51, 48/3 og 53/5. 

Hensikten med utvidelsen er å legge til rette for å kunne bruke  overskuddsmasser til å etablere molo ved Langsetvågen, ruste  opp vegen til Skogsøya og oppfylling på gnr./bnr. 47/21 og 53/5.  Oppfylling av Engentjønna vurderes ut fra tidligere mottatte  innspill ikke lenger å være aktuelt.  Nesna formannskap fastsatte planprogrammet den 31.01.18.

Planprogrammet vurderes å ivareta behov for utredninger. Ev.  nye utredningskrav som følge av høringen vurderes å ville kunne  ivaretas i konsekvensutredningen. På kartet er planområdet som er varslet tidligere vist med  svart stiplet linje og utvidelse av planområdet er vist med svart heltrukket linje i dette kartet: Planområde_Langsetvagen-A4_liggende

Mer informasjon samt varslingsbrev om igangsetting med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Langsetvågen industripark og forslag til planprogram sendt ut på høring i 2017 finner du her.

Kontakt: Multiconsult v/ Sissel Enodd tlf. 73103263/45269562

Ev. uttalelser til varselet sendes innen 09.05.18 til eller   Multiconsult v/ Sissel Enodd,   Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim

Del Del Del