Resultater fra spørreundersøkelse i forbindelse med trafikkprosjekt

22 august, 2023 13:06 Del Del Del

I fjor høst satte Mo Industripark i gang et prosjekt for å forbedre trafikksikkerhet og -flyten i industriparken. Asplan Viak ble engasjert og har nå gjennomført en spørreundersøkelse som skal bidra til å lage en helhetlig trafikkstrategi for parken.

– I forbindelse med trafikkstrategiprosjektet ble det i vår gjennomført en spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i parken om transporttilbudet, reisevaner til jobb og opplevelser i industriparken som trafikant, sier seniorrådgiver i Asplan Viak, Eleanor Clark.

For å kartlegge trafikken i parken ble det også satt opp automatiske trafikktellere ulike steder som registrerte antall kjøretøy som passerte og størrelsen på disse.

– Av 125 bedrifter i parken er det 26 som har deltatt i spørreundersøkelsen. 339 av 2600 ansatte har svart på undersøkelsen. Disse 26 bedriftene representerer 62 prosent av de ansatte i parken, forteller Clark.

Seniorrådgiver i Asplan Viak, Eleanor Clark.

I undersøkelsen kommer det fram at det store flertallet kjører bil til arbeidsplassen, og at det er veldig få som reiser med kollektivtransport.

– Undersøkelsen viser at 92 prosent av de ansatte bor i Rana Kommune og har en gjennomsnittlig arbeidsreise på 8,7 kilometer. Det er hele 80 prosent som bruker bilen til jobb tre til fem dager i uka, mens bare 10 prosent går til jobb. De resterende sykler eller kjører motorsykkel, og mindre enn 1 prosent reiser med kollektivtransport, sier Clark.

I forbindelse med spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål knyttet til ansattes erfaringer med trafikkfarlige situasjoner i parken.

– I løpet av de siste fem årene har én av fire opplevd uønskede trafikkhendelser. Dette inkluderer både «nesten-hendelser» og faktiske hendelser av ulik alvorlighetsgrad. Vi mener at dette er en relativt høy andel, og det vil vi ha fokus på i fremtidig arbeid. Samtidig viser statistikken at det har vært svært få faktiske trafikkulykker i industriparken de siste årene, forteller Clark.

Av hendelser som ble registrert i undersøkelsen foregår de fleste konflikter i den sentrale delen av parken, som tabell og figuren under viser.

Videre viser undersøkelsen at det er mange som ikke synes industriparken er godt nok tilrettelagt for gående.

– Det er kun 25 prosent av de som har svart på undersøkelsen som synes at industriparken er godt nok tilrettelagt for gående, og kun 34 prosent føler seg trygg som gående i parken, sier Clark.

Det kommer også fram at det er mange som har opplevd problemer med portene inn til industriparken.

– Tre av fire bilførere som kjører gjennom portene har opplevd problemer med dem. Problemene inkluderer lesing av bilskilt, spesielt om vinteren, samt adgangskort, og at det kan gå treigt å kjøre gjennom portene, forteller Clark.

Svarene fra spørreundersøkelsen vil sammen med trafikktellingene og registreringer brukes som grunnlag i det videre arbeidet med å utforme en trafikkanalyse av industriparken.

– Det gjennomføres nå en vurdering av risikoområder i parken der vi skal utarbeide anbefalinger av tiltak for å forbedre trafikksikkerheten både på kort og lang sikt, sier Clark.

Videre skal det lages en mobilitetsstrategi, som skal gi og trafikksikre løsninger for de forskjellige brukergruppene i parken, samt et effektivt transportnettverk ved videre utvikling.

Del Del Del