Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS samarbeider om å få til en stamnetterminal som i tillegg til dypvannskai skal inneholde godsterminal for jernbane og veitilknytning, altså en intermodal terminal.

Samarbeid om stamnetterminal

27 januar, 2017 12:46 Del Del Del

Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS går sammen om et stort løft i infrastruktur for godstransport på sjø.

Detaljert informasjon om utforming av terminalen fås på informasjonsmøtet om planprogrammet på Fyrhuset i Langneset, Mo i Rana, tirsdag 31. januar kl. 18.00.

 

Mo i Rana havn er en av landets største målt i godsmengde over kai, med 4,8 millioner tonn i 2015. Havnen er også en av de travleste i landet, med opp mot 1000 anløp i året. I perioden 2009–2015 økte tonnasjen med 70%.

Det at det finnes en effektiv infrastruktur for godshåndtering, tillater en verdiskapning på rundt 7 mrd. kroner per år. Flere av industribedriftene i Mo i Rana satser offensivt for framtida for at denne verdiskapningen skal bli enda større.

I de senere år har man lyktes i å få nye etableringer til Mo i Rana fordi Nord-Norges industrihovedstad tilbyr et bredt spekter av konkurransedyktige varer og tjenester av høy kvalitet. Samtidig ser man at en forutsetning for at den positive utviklingen skal fortsette, er at man oppgraderer infrastrukturen for godstransport for å møte morgendagens krav.

Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS tar denne utfordringen, og samarbeider om å få til en stamnetterminal som i tillegg til dypvannskai skal inneholde godsterminal for jernbane og veitilknytning, altså en intermodal terminal.

Dette vil muliggjøre en fortsatt vekst for industrien, og det vil sørge for at størsteparten av økningen i godstrafikk i framtiden vil komme til sjøs. Dette er i tråd med nasjonale føringer om næringsutvikling og en miljøvennlig transportsektor.

Statens ansvar blir å ivareta stamnettilknytningen til det som blir en av Norges aller viktigste knutepunkter for godstrafikk, og en motor for miljøvennlig vekst i mange tiår framover. Fordi bygging av infrastruktur tar tid, er det viktig at offentlige beslutninger tas så snart som mulig, slik at man unngår stagnasjon og unødvendig stor vekst i lastebiltrafikken i mellomtiden.

Den nye terminalen blir en offentlig terminal som skal bygges akkurat der den trengs. Det vil si der industrien og godsvolumene finnes, i dag, i morgen og om hundre år.

Samtidig som satsingen er av nasjonal betydning, er Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS opptatt av at den nye havneutviklingen skal skje i forståelse med lokalsamfunnet og at innbyggerne skal slippe til med innspill. Derfor arrangeres i samarbeid med planprogramansvarlig konsulent Multiconsult et informasjonsmøte om planutkastet på Fyrhuset i Langneset 31.01.2017 kl. 18.00.

 

Del Del Del