Sintef Helgeland har fått prosjektledelsen og har opprettet en prosjektgruppe som skal treffes annenhver måned. Prosjektgruppen representerer industrien og de aktørene som driver med forskning, innovasjon, inkubatorer og utviklingsprosjekter som er samlet under paraplyen MIP Bærekraft, sier prosjektleder Susanne Nævermo-Sand.

Sintef Helgeland skal lede programmet MIP Bærekraft

10 mai, 2017 9:39 Del Del Del

Mo Industriparks visjon er å bli en grønn industripark i verdensklasse og skape verdier gjennom å ha fokus på miljøvennlige og energieffektive tjenester og løsninger. MIP Bærekraft skal bidra til at industrien når målet.

Prosjektet MIP Bærekraft har til formål å stimulere til, mobilisere for, og koordinere FoU og lignende aktiviteter som gjør at MIP når sine strategiske mål om å bli en verdensledende industriklynge i forhold til miljø og effektiv bruk av ressurser.
MIP Bærekraft er delt inn i tre hovedgrupper bestående av energieffektivitet, sirkulær økonomi og utslippsreduksjon.

– Sintef Helgeland har fått prosjektledelsen og har opprettet en prosjektgruppe som skal treffes annenhver måned. Prosjektgruppen representerer industrien og de aktørene som driver med forskning, innovasjon, inkubatorer og utviklingsprosjekter som er samlet under paraplyen MIP Bærekraft, sier prosjektleder Susanne Nævermo-Sand.

Et hestehode foran
Ved å samarbeide og samle ressursene og kompetansen, oppnår man de beste resultatene.
– Bærekraft handler om økonomi og bærekraft er ett av ordene vi bruker når vi snakker om det grønne skiftet. Mo Industripark som sitter som eiere i Sintef Helgeland, gjør dette for å sette det grønne skiftet på dagsorden samt øke kompetansen ved at man driver med forskning og innovasjon for å ligge et hestehode foran. Dette er egentlig deres forskningsprogram. Vi som forskningsinstitutt synes det er kjempebra at vi får lov til å lede prosjektet. Da kan vi få bruke den kompetansen, kraften og virkemidlene som ligger tilgjengelige under samme paraply. Det er en viktig oppgave som jeg som daglig leder i Sintef Helgeland tar veldig alvorlig. Det er kjempeviktig å lykkes med dette.

Spisskompetanse i sirkulær økonomi
Fremtidig konkurransekraft er avhengig av at man finner gode løsninger og bygger ny kompetanse både innenfor miljø, nye forretningsmodeller, ressursutnyttelse og økonomi. Allerede ser industrien at det lønner seg å være grønn da det gir optimal ressursutnyttelse og fordi det gjør at man er i forkant av en utvikling hvor det stilles stadig strengere miljøkrav til industrien for å oppfylle forpliktelsene fra Paris-avtalen.

Nævermo-Sand har lang fartstid bak seg fra industrien.
– Jeg blir veldig engasjert av å være i prosjektgrupper eller organisasjoner der man har store visjoner og tør tenke de store tankene. Jeg elsker å jobbe med engasjerte, krevende og kompetansesterke personer og få være med å løfte dem mot sine mål. Dette er en av de arenaene jeg får samle alle disse folkene som utgjør kjernegruppen som brenner for det samme under MIP Bærekraft.
Både Mo Industripark og Sintef Helgeland har mål om å utvikle internasjonal spisskompetanse på sirkulær økonomi og har derfor et ønske om å få etablert et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) innen sirkulær økonomi med forankring i Sintef Helgeland.
– Kompetanse, forskning og samarbeid er kraftfullt. Sirkulær økonomi er en viktig del av det grønne skiftet og har stor betydning både økonomisk og ressursmessig – vi skal bruke og utvikle dette fagområdet fordi vi ønsker at industrien skal beholde og styrke sin konkurransekraft. Regionen har med sitt mangfoldige næringsliv allerede blitt kjent for sitt fokus på sirkulær økonomi og har allerede tatt en sterk nasjonal posisjon. Jeg tror vi får mye igjen ved å samarbeide og samle kompetansen og ressursene i MIP Bærekraft.

 

Del Del Del