MIPs sponsorprogram for barn og unge

19 februar, 2024 11:13 Del Del Del

Mo Industripark AS deler nå ut 350.000 kroner til tiltak for barn og unge. Vi oppfordrer lag, foreninger og unge enkeltutøvere til å søke. Søknadsfristen er 31. mars 2024.

Vi ønsker å støtte tiltak som fremmer utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i regionen. Som en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør i Rana, ønsker vi å være en positiv medspiller, gjennom å støtte opp om aktivitet som fremmer samfunnsansvar og samfunnsengasjement. Aktiviteter som retter seg mot barn og unge vil bli prioritert.

Våre kriterier

 • Mo Industripark AS vil støtte opp om tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement og som på lang sikt kan bidra til å styrke regionens attraktivitet, verdiskapning og sysselsetting. Aktiviteter som viser ansvarlighet for lokalsamfunn og lokale virksomheter, og aktivitet som skaper engasjement og stolthet for vår region og vårt næringsliv, er noe vi ønsker å prioritere.
 • Det kan søkes om aktiviteter og prosjekter innen kultur, idrett, samfunn og frivillighet. Kommersielle prosjekter vil ikke få støtte.
 • Som hovedregel gir vi ikke tilskudd til generell drift eller bygg og anlegg, men unntak kan vurderes hvis begrunnelsen er god. Innkjøp av utstyr er ikke ekskludert fra ordningen.
 • Sponsorprogrammet er åpent også for søknader fra enkeltutøvere, men med øvre aldersgrense på 20 år (utøveren må være født i 2004 eller senere).
 • Mo Industripark AS vil vurdere søknadene på faglig grunnlag og etter søknadens kvalitet, men vi forbeholder oss retten til å utøve skjønn. Eksempelvis kan vi ut fra budsjett- og prioriteringshensyn måtte avslå søknader som teknisk sett oppfyller kriteriene.
 • Vi behandler kun skriftlige søknader som kommer inn via søknadsskjemaet, og kun ved den årlige behandlingsrunden. Sponsoravtaler inngås for ett år av gangen.

Innretting
Totalt har vi 350.000 kroner til utdeling. Beløpene det søkes om bør ta høyde for at midlene skal fordeles på flere aktører, og at vi får inn svært mange søknader. Vi gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vil vi vektlegge tiltak som:

 • Styrker interesse for kultur, idrett og utdanning.
 • Skaper interesse for lokalkunnskap.
 • Er basert på aktivitet i vår region.
 • Prioriterer barn og ungdom

Støtte i form av sponsing skal bidra til å profilere Mo Industripark AS på en positiv og synlig måte.

Søknaden bør bestå av:

 • Skriftlig søknad der tiltaket det søkes støtte til beskrives med innhold, deltakere, omfang og tid aktiviteten går over.
 • Beløp det søkes om, samt budsjett for tiltaket.
 • Plan for profilering av Mo Industripark AS.
 • Plan for hvordan aktiviteten profileres utad, gjerne med referanser til tidligere tilsvarende aktivitet.

Søknader må sendes inn via dette skjemaet, hvor det også kan lastes opp vedlegg: Spørsmål (ikke søknader) kan sendes til , eller du kan ringe Kim-André Åsheim (leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt) på telefon 99227621.

Søknadene for 2024 vil bli behandlet og offentliggjort i april 2024. De som får innvilget sin søknad vil inviteres til et digitalt sponsormøte i samme tidsrom, og må underskrive en sponsoravtale med oss før støtte utbetales.

Del Del Del