Sponsormidler til barn og unge for 2023

29 november, 2022 12:55 Del Del Del

Mo Industripark AS lyser nå ut vår sponsormiddelordning for 2023. Dette er en populær ordning og vi får hvert år inn flere titalls søknader om støtte. I likhet med tidligere år, vil vi prioritere tiltak og aktiviteter som retter seg mot barn og unge. Søknadsfrist er 31. desember 2022.

300.000 kroner til barn og unge
Sponsing av tiltak som fremmer utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i regionen er noe vi er glade for å kunne bidra med. Som en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør i Rana, ønsker vi å være en positiv medspiller, gjennom å støtte opp om aktivitet som fremmer samfunnsansvar og samfunnsengasjement. Aktiviteter som retter seg mot barn og unge vil bli prioritert.

Våre kriterier

 • Mo Industripark AS skal støtte opp om tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement og som på lang sikt kan bidra til å styrke regionens verdiskapning og sysselsetting. Aktiviteter som viser ansvarlighet for lokalsamfunn og lokale virksomheter, og aktivitet som skaper engasjement og stolthet for vår region og vårt næringsliv, ønsker vi å styrke.
 • Det kan søkes om aktiviteter innen kultur, idrett, samfunn og frivillighet. Kommersielle prosjekter vil ikke få støtte.
 • Som hovedregel gir vi ikke tilskudd til bygg og anlegg, men unntak kan vurderes hvis begrunnelsen er god. Utstyr er ikke ekskludert.
 • Programmet er åpent også for søknader fra enkeltutøvere, men med øvre aldersgrense på 20 år.
 • Mo Industripark AS vil vurdere søknadene på faglig grunnlag og etter søknadens kvalitet, men vi må forbeholde oss retten til å utøve et visst skjønn. Eksempelvis kan vi ut fra budsjett- og prioriteringshensyn måtte avslå søknader som teknisk sett oppfyller kriteriene.
 • Vi behandler kun skriftlige søknader som kommer inn via søknadsskjemaet, og kun ved den årlige behandlingsrunden. Sponsoravtaler inngås for ett år av gangen.

Innretting
Totalt har vi 300.000 kroner til utdeling. Beløpene det søkes om bør ta høyde for at midlene skal fordeles på flere aktører. Vi gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vil vi vektlegge tiltak som:

 • Styrker interesse for kultur, idrett og utdanning.
 • Skaper interesse for lokalkunnskap.
 • Er basert på aktivitet i vår region.
 • Prioriterer barn og ungdom

Støtte i form av sponsing skal bidra til å profilere Mo Industripark AS på en positiv og synlig måte.

Søknadens innhold:

 • Skriftlig søknad der aktiviteten det søkes støtte til beskrives med innhold, deltakere, omfang og tid aktiviteten går over.
 • Beløp det søkes om fra Mo Industripark AS, samt budsjett.
 • Plan for profilering av Mo Industripark AS innenfor aktiviteten.
 • Plan for hvordan aktiviteten profileres utad, gjerne med referanser til tidligere tilsvarende aktivitet.

Søknader sendes inn via dette skjemaet: https://forms.gle/XAtBYjqCHg83zM576

Spørsmål kan sendes til:

Søknadene for 2023 vil bli behandlet i løpet av januar 2023. Resultater offentliggjøres i februar og de som får innvilget sin søknad vil inviteres til et sponsormøte rundt samme tidsrom.

Del Del Del