Fra venstre: John-Arne Røttingen, administrerende direktør Forskningsrådet; Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister; Katrine Næss, verkssjef Alcoa Mosjøen; Trond Sæterstad, daglig leder Elkem Rana as; Tone Jakobsen, prosjektleder Kunnskapsparken Helgeland; Monica Paulsen, prosjektleder Kunnskapsparken Helgeland; Espen Susegg, direrktør SIVA; Monica Mæland, næringsminister; Bjørn Ugedal, administrerende direktør Glencore Manganese Norway as; Anita Krohn Tråseth, administrerende direktør Innovasjon Norge.

Sterk nasjonal satsing på industrien i nord

18 October, 2017 10:53 Del Del Del

Kunnskapsparken Helgeland sendte på vegne av industriklyngen Arctic Cluster Team (ACT) i høst inn søknad om opptak i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Det ble nylig kunngjort at ACT er en av de utvalgte som innvilges ARENA-status, noe som gjør klyngen til spydspiss i bærekraftig omstilling og verdiskaping i Norge. En rekke bedrifter fra Mo Industripark deltar i klyngen.

Nåløyet er trangt, og opptaket i klyngeprogrammet er en viktig anerkjennelse av rollen ACT har i omstillingen av Norge mot et mer bærekraftig samfunn.
– Nå får klyngen drahjelp i arbeidet med å utvikle nye industrielle løsninger ikke bare for Nord-Norge men for hele verden. Dersom Norge skal klare å møte sine forpliktelser i Paris-avtalen, er industrien en viktig del av løsningen, sier prosjektleder Monica Paulsen i Kunnskapsparken Helgeland.

Lokalt engasjement
Det var prosessindustrien på Helgeland ved ledelsen i Alcoa Mosjøen, Celsa Armeringsstål as, Elkem og Glencore Manganese Norway som tok initiativ til et klyngesamarbeid.
– Arctic Cluster Team (ACT) vil bidra til å styrke lokale arbeidsplasser og dyrke bærekraftige samfunn i nord. En utvikling av leverandørindustrien vil i tillegg føre til at flere kjøper varer og tjenester fra regionen. Ved å styrke industriens omdømme vil næringen bli satt på kartet, med spennende jobbmuligheter innen teknologi, industri og miljø, sier Tone Jakobsen som også er engasjert i prosjektet fra Kunnskapsparkens side.

Arctic Cluster Team er et solid partnerskap med 40 deltakere fra Trøndelag til Troms. Klyngen er bygd opp rundt en kjerne av store prosessbedrifter, og har med partnere fra teknologi- og miljøbedrifter, infrastruktur- og logistikkselskap, finansiører og kompetansebedrifter. NTNU, UiT – Norges arktiske universitet og Nord universitet samt SINTEF og Nordlandsforskning deltar for å bidra med kunnskap i arbeidet. En rekke bedrifter fra Mo Industripark deltar i klyngen: Arctic Circle Data Center, Avanti Engineering, Celsa Armeringsstål as, Elkem Rana, Glencore Manganese Norway, Imtas, Industrivisualisering, Lean Senter Nord, Maintech, Miljøteknikk Terrateam, Momek Group, Rana Gruber, Rana Industriterminal as, Siemens, SINTEF Helgeland, SINTEF Molab, Mo Fjernvarme as og Mo Industripark as.

Bedriftene i ACT utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord. Vår ambisjon er at et tett samarbeid mellom aktørene i regionen vil styrke konkurransekraften og verdiskapingen i et langsiktig perspektiv, samtidig som vi har en felles stemme mot myndighetene rundt våre rammebetingelser, sier Trond Sæterstad, direktør i Elkem og leder for styringsgruppen i ACT.

– Det er avgjørende at prosessbedriftene går i front og har tydelig eierskap til klyngeprosjektet. Engasjementet fra bedriftene er vårt viktigste suksesskriterium, sier Paulsen.
Klyngen skal være en spydspiss innen bærekraftig omstilling og verdiskaping i Norge. Prosjektet skal videreutvikle industri i verdensklasse ved å øke attraktivitet, kompetanse og skape radikale innovasjoner som gir en global effekt.

 

Regionalt samarbeid
ACT har ambisjon om null utslipp, null avfall og økt digitalisering. For å få til mer radikale miljøinnovasjoner og et digitalt skifte må bedriftene både innhente og utvikle ny kunnskap, og samarbeide med andre. Klyngeprosjektet vil bidra til å styrke bedriftenes forutsetninger for lykkes med dette.

Et sterkere regionalt samarbeid er nødvendig for å kunne nå de ambisiøse målene.
– Klyngeprosjektet er i tråd med innovasjons- og industristrategien for smart spesialisering i Nordland, der industrialisering, leverandørutvikling og kunnskapsstøtte for videreutvikling av nye relaterte næringer er sentrale elementer. ACT skal jobbe for å realisere Nordområdestrategien som peker på at utdanning, næringsutvikling og infrastruktur er av grunnleggende betydning for en bærekraftig næringsaktivitet i nord, sier Paulsen.

 

Søker konkurransefordeler
Verdens ressurser er begrenset. I tråd med FN sine bærekraftsmål skal klyngeprosjektet gjennom omstilling og fornyelse av industrien bidra til ansvarlig forbruk og produksjon, redusert klimapåvirkninger og bærekraftige byer og samfunn. Strengere reguleringer og økt ressursknapphet kan på lengre sikt gi en konkurransefordel for de selskapene som best klarer å tilpasse seg med nye forretningsmodeller, sirkulær økonomi og en tilnærming til Industri 4.0.

– I lavutslippsamfunnet vil det være økt global etterspørsel etter produkter med lite karbonavtrykk i produksjonen og ved bruk, og også forsyningskjedene må forbedres og effektiviseres, sier verkssjef Frode Johan Berg fra Celsa Armeringsstål as.

Administrerende direktør i Mo industripark as, Arve Ulriksen er fornøyd med de gledelige nyhetene.
– Jeg er veldig glad på klyngens vegne og gleder meg til å bidra i arbeidet. Jeg mener at denne klyngen har potensial til å bli den første klyngen i Nord Norge som oppnår NCE status (Norwegian Center of Expertise). Dette i kraft av den brede deltagelsen fra prosess- og leverandørindustrien, forskningsmiljøene samt alle de andre sentrale aktørene i klyngen.

Prosjektleder Paulsen ser også mange muligheter for jobbingen fremover.
– Ny prosessteknologi, effektiviseringstiltak og miljøinnovasjoner må utvikles på tvers av bedrifter og sammen med lokale leverandører, kunnskapsmiljø og andre klynger. ACT har stort potensial for å utløse mer innovasjon, verdiskaping og arbeidsplasser, avslutter Paulsen.

 

Om ARENA-klyngeprogrammet:
Klyngen ACT tas opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Det er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon. Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Mer om om ARENA-programmet

Del Del Del