Innspillene fra onsdagens workshop vil blin tatt med i det videre arbeidet med å tegne et veikart for fremtidens prosessindustri.

Tegner veikart for fremtidens prosessindustri

4 mai, 2016 15:58 Del Del Del

– Det finnes ikke lenger søppel. Det er råvarer på avveie.

Dette var noe av budskapet i innlegget til Thomas Mørch, Norsk Gjenvinning AS, da rundt 40 personer, direkte eller indirekte tilknyttet norsk prosessindustri, var samlet til workshop på Scandic Meyergården i Mo i Rana.
Norsk Industri og Eyde-klyngen sto som arrangør for samlingen, som fant sted onsdag 2. mars. Bakteppet er at regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har bedt Norsk Industri lage en skisse for en mulig nasjonal satsing, omtalt som et fremtidsveikart, for en bærekraftig, innovativ og verdiskapende industri. Et arbeidsutvalg, ledet av Øyvind Slåke fra Norsk Industri og med representanter fra Norcem AS, Elkem AS, Norsk Hydro ASA, Alcoa, Yara, International ASA, Borregaard og Eydenettverket, skal i begynnelsen av mai gi sine innspill til dette veikartet.
– Det er store virksomheter som er representert i arbeidsutvalget, men vi trenger innspill fra de mange små, for å få frem så mange ideer og innspill som mulig, sier Per Brevik, direktør for alternativ brensel og bærekraft hos Norcem.

Lavutslippssamfunnet

Veikartet skal skissere hvilke teknologimuligheter og utslippsreduksjoner man ser for seg innen 2030, samt peke på utfordringer og nødvendige tiltak for å nå visjonen om null-utslipp eller karbonnøytralitet fra prosessindustrien i lavutslippssamfunnet i 2050. I dette perspektivet skal man også komme med forslag til endringer eller satsinger, der mener dette er nødvendig. Også rammebetingelser for å ivareta Norges posisjon som en en attraktiv vertskapsnasjon for prosessindustri skal beskrives

Bærekraftige løsninger og sirkulær økonomi, fornybar energi og gjenbruk, maksimal utnyttelse av sidestrømmer og utvikling av nye produkter basert på biprodukter fra industriell produksjon som i dag ikke utnyttes eller ikke utnyttes godt nok, var momenter som ble nevnt under workshopen på Meyergården.
– Vi er nødt til å tenke fra avfall til produkt. Vi har ikke noe annet valg, påpekte Elkem Solars Ronny Gløckner. Et budskap som ble understreket av Thomas Mørch fra Norsk Gjenvinnings avdeling for strategi og bærekraft.
– Europa har i dag et råvareforbruk tilsvarende 1,4 kloder. En økende middelklasse i Kina og India vil føre til ytterligere råvareforbruk. Innen 2030 vil en del råvarer rett og slett være brukt opp, påpekte Mørch.

Flere innspill

Under onsdagens workshop kom deltakerne opp med flere innspill til arbeidet med veikartet. Blant forslagene var gjennomgående kartlegging av prosessindustriens strømmer, utvikle anvendelsesområder for biprodukter, legge til rette for utnyttelse av lavtemperatur-energi, innføre en merkeordning for bærekraftige produkter, etablere strukturer for å ta i bruk det man i dag ser på som avfall, samt innføre avgiftsfritak for gjenvinningsprodukter.
– Nå skal vi ta med oss innspillene herfra, og oppsummere disse i arbeidsutvalget. Den 9. mai skal vi så komme med innspill til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, sier Lars Petter Maltby, administrerende direktør i Saint-Gobain og medlem av arbeidsgruppen.
– Noe av oppgaven er å fortelle hvordan Norge skal forvalte sin posisjon som en viktig og fremtidsrettet prosessindustriaktør, blant annet i forhold til EU, sier utvalgets leder, Norsk Industris Øyvind Slåke.
Mo Industripark AS var lokalt vertskap for workshopen. Jan Gabor, markedssjef i Mo Industripark AS, er svært fornøyd med at Norsk Industri og Eyde-klyngen valgte å legge denne samlingen til Mo i Rana.
– Det er veldig bra at vi blir tatt med i arbeidet med å utvikle fremtidens, grønne industri, sier Gabor.
Kommende tirsdag arrangeres en workshop i Oslo, der radikale innovasjoner, teknologier og produkter fra norsk prosessindustri vil være overordnet tema.

Del Del Del