Undrer meg på ..?

19 april, 2011 12:02 Del Del Del

På Molab er det slik at om de skal få teste noe, så må de få ødelegge det!

– Vi er dyktige på destruktiv testing. Får vi ødelegge noe, kan vi teste det. Vi tester sveiser i gassrør, kasseroller, metaller, miljøprøver og det meste der imellom, sier markedssjef Eigil Dåbakk ved Molab AS.

– Vi kompromisser aldri med faglig integritet, understreker Dåbakk.
Molab er godkjent av Norsk Akkreditering, en institusjon utpekt av Nærings- og handelsdepartementet til å utføre teknisk akkreditering i Norge. Akkreditering er en strengere bestemmelse enn sertifisering.
– Om vi skulle være så uheldig at vi skulle bli tatt i å jukse med resultatet av vårt arbeid, så ville vi forsvinne fra markedet på utrolig kort tid.
Som laboratorium blir vi sett i kortene stadig vekk. Dette skjer gjennom besøk både fra akkrediteringsselskapet og fra kunder som vil se nærmere på de analyser, prøvetakinger og rapporter vi har gjort for dem. Vi vet når de kommer, men vi vet ikke hva de skal sjekke.
Vi må da kunne dokumentere alle måter vi jobber på, og de sjekker grundig våre prosedyrer, rutiner og resultater, sier Dåbakk.
Eigil Dåbakk er utdannet som organisk kjemiker. Han har doktorgrad fra Umeå universitet i 1999, og han er en av to ved Molab som har doktorgrad. Molab er en av Norges største industrielle laboratoriebedrifter med over 70 ansatte. Selskapet er lokalisert i Mo i Rana, Glomfjord, Oslo og Porsgrunn. Avdelingen i Porsgrunn, etablert i Herøya Forskningspark for et par år siden, er den siste utøkningen så langt.
Miljømålinger er en sentral del av virksomheten ved Molab, enten det er å måle arbeidsmiljø og inneklima, forekomst av tungmetaller som følge av forurensing, støv, andre industriutslipp, svevestøv eller annen forurensing.
– Vi har hatt antropogen, eller menneskeskapt forurensing av tungmetaller i nordområdene i om lag 2000 år. Svenske forskere i Umeå viste for om lag tjue år siden at sjøer i Sverige hadde høye konsentrasjoner av bly, langt over naturlig bakgrunnskonsentrasjon, i en tidsperiode som sammenfaller med romertiden. Romerne brukte mye bly. Vi har hatt forurensing lengre enn det vi liker å tro, sier Eigil Dåbakk.
Dermed skulle det være et voksende behov for denne type laboratorietjenester i overskuelig framtid.
Omfattende virksomhet
Molab AS er et datterselskap av Sintef, og med Mo Industripark AS som minioritetseier. Det daværende laboratoriet ved Norsk Jernverk AS var ett av flere virksomhetsområder som ble videreført som eget selskap, ikke minst på grunn av sin kompetanse innenfor materialteknologi.
Virksomhetsområdet for Molab har endret og utvidet seg betydelig de siste tjue årene. I dag omfatter virksomheten kjemisk analyse, materialtesting og miljømålinger med dertil hørende rådgivning. Molab betjener kunder fra industri, samt privat og offentlig virksomhet i hele Norge. Selskapet er blant annet godkjent leverandør for offshoreindustrien, for kraftselskapene og til bygg- og anleggsnæringen.
Molabs virksomhet, med hovedkontor beliggende i Mo Industripark, er langt mer omfattende enn de fleste forbinder med et laboratorium. Lokaliseringen stiller krav i den tøffe konkurransen, i og med at hovedparten av omsetningen skjer til kunder sør for Dovre. Det krever gode løsninger for kundene, på et bredt felt, og bedriftens produkter består derfor av så vel av logistikkløsninger og et team som kan reise ut for å gjennomføre prøvetaking ute hos kunden. De utfører prøve-preparering, analyse og testing, vurdering og tolkning av resultater. All rapportering skreddersyr de etter kundens behov, og denne kan også gjøres tilgjengelig via web.
Tre forretningsområder
Molab har tre ulike forretningsområder. Det er miljøkartlegging, analytisk kjemi og materialtesting.
Innenfor analytisk kjemi har Molab stor bredde, der kompetansen spenner fra hyper- teknologi til rutinebestemmelser. Når det gjelder materialtesting er det for tiden mye testing av sveiseprosedyrer offshore. I stor grad er materialtesting ved Molab knyttet opp mot stål av alle typer. Her har de bred kompetanse, og en av deres sterke sider er meget rask levering på oppdragene til kundene.
Analytisk kjemi er et samlebegrep for arbeidet der de prøver å finne ut av hvilke stoffer som finnes i ulike prøvetyper, for eksempel vannprøver eller hva som helst annet. Hensikten med de kjemiske analysene er ofte å avklare hvordan kunden skal behandle stoffene. Andre anvendelsesområder for analytisk kjemi er prosessanalyser og godkjennelse av ferdige produkter, samt spørsmål av ”lurium”-typen: Hva er dette?
De utførte i sin tid tester av det havarerte skipet Murmansk, som ligger i fjærsteinene utenfor Finnmark.
– Her fant vi at de hadde brukt malingstyper med kjemisk innhold som gjør at det er å betrakte som farlig avfall, sier han.
Når det gjelder materialetesting, så måler de hva et material tåler. Det skjer ved strekk-prøver, bøyeprøver og andre prøver.
Kjemiske tester kan gi svar på hvor mye det er av for eksempel krom eller nikkel i en blanding. Her analyserer Molab også hvordan stoff er behandlet, hvordan det er herdet, og også hvordan det er testet.
– Det er teknisk interessant at en kunde som North Stream velger å komme til oss. Det opplever vi som en ordentlig anerkjennelse av de tjenester vi leverer, forteller Dåbakk.
North Stream eies i hovedsak av GassProm. Oppdraget de har her er kontroll av deler av sveiseprosedyrene til ledningen som går fra Karelen til Tyskland, og ligger i Østersjøen.
I dag er det et meget omfattende kontroll-regime for offshorevirksomhet.
Molab er også engasjert til å ta sediment-prøver i Nordsjøen. Her er Molab underleverandør for miljøprøver for Det Norske Veritas, og oppdragsgiver er oljeselskapene.
Disse prøvene analyseres ved tre forskjellige lokaliteter i Molab, da det er tre ulike typer bestemmelser som skal gjøres. Metaller undersøkes i Mo i Rana. Partikkelstørrelse og fordeling bestemmes i Glomfjord, mens de organiske stoffene bestemmes i Oslo.
– Disse prøvene sammenlignes så med prøver fra andre steder, som ikke anses å være forurenset, forteller Dåbakk.
Tester Oslolufta
Molab utfører flere faste miljøanalyser. Dette gjelder blant annet luftovervåking i Rana og i Oslo. I Mo i Rana er det Molab som drifter programmet i samarbeid med NILU. I Oslo skjer dette i samarbeid med et svensk firma på oppdrag av Statens Vegvesen.
– Vi sjekker luftkvalitet rundt om i hele landet. Det gjelder fremfor alt utslipp fra ulike virksomheter. Vår rolle er å være til hjelp for kundene våre slik at de får dokumentasjon på sine utslipp. Da har de grunnlag for å gjøre bedre tiltak mot disse utslippene.
Vi er det eneste laboratoriet som er godkjent for å undersøke utslipp både til luft og vann i Norge, fremhever Dåbakk.
Han forteller at de største feilene sjelden kommer i laboratoriene men under prøvetaking. En liten prøve skal være representativ for et stort parti. Dette kan være et faglig komplisert spørsmål. Til hjelp i arbeidet har de erfaring, forsøksdesigner, ISO-standarder og strategier som er utarbeidet for slike analyser.
– Molab er akkreditert til å utføre slike prøver, sier Eigil Dåbakk.
De siste årene har det blitt et betydelig økt fokus på svevestøv i byer. Dette har i mange sammenhenger tilknytning til trafikkstøv og fyring vinterstid. I Mo i Rana har det vært stort fokus på svevestøv på grunn av omfattende industriell virksomhet.
– Svevestøv er mer enn det som kommer fra en skorstein, og vi må skille mellom støv og svevestøv, sier han.
Han viser til at det er mange forskjellige komponenter i svevestøv og det er flere ulike kilder, for eksempel vedfyring og piggdekk. På toppen av dette kommer komponenter fra industrien i byer som Mo i Rana.
– Til en viss grad kan vi si hva disse forskjellige komponentene kommer fra. Vi vet en del, men ikke alt. Dessuten vil visse stoffer kunne komme fra forskjellige kilder, sier Dåbakk.
Han presiserer videre at Molab ikke er noe offentlig kontrollorgan. Molab utfører de laboratorietjenestene som deres kunder ber dem om å gjøre. På samme måte som de fleste andre private bedrifter har ikke de ressurser til å utføre uavhengige oppdrag på eget initiativ.
– Ingen kan på forhånd bestemme resultatet av de prøver og analyser som KLIF (Klima- og forurensingsdirektoratet), kommuner, andre offentlige etater, industri og andre ber oss om å gjøre, avslutter Eigil Dåbakk ved Molab AS.
Tre ganger om dagen
Molab AS ligger nært flere store industribedrifter som er avhengig av jevnlig å kvalitetssikre det de produserer. Bedrifter som Fesil Rana Metall AS og Vale Manganese Norway AS leverer prøver for analysering til Molab tre ganger daglig. Molab tester også prosessprøver for industribedrifter i Sør-Trøndelag, og har et eget laboratorium i Glomfjord som tester for Yara og andre.
 Molab tar prøver av produksjonen i ovnene til Fesil Rana Metall og Vale Manganese Norway. Laborant og prøvetaker Kenny Karstensen demonstrerer for MIP Magasinet hvordan prosessen er fra prøven er hentet til den er ferdig analysert.
– Vi starter med å knuse prøvematerialet grovt ned i en ”kjeft-tygger” før det går til videre finknusing, sier Kenny og veier inn riktig mengde av en allerede finknust prøve. Han fortsetter:
– Alle prøvene som skal analyseres må prepareres før de kan analyseres på ulike analyseinstrumenter. Analysetiden på de ulike instrumentene vil variere, avhenging av hva man skal se etter. Når prøvene er ferdig analyserte sendes resultatene på e-post til bedriften vi hentet prøven hos, slik at metallurgen eventuelt kan justere innholdet i ovnene, avslutter Kenny.
Kenny har kontroll på flere oppgaver samtidig.
– Det er mye å holde styr på, men når man har arbeidet her lenge blir dette en rutine, forteller han. Kenny har vært ansatt ved bedriften siden 2004.
Del Del Del