Jeg opplever at vi har et meget godt samarbeid mellom fylkeskommunen, politikerne og industrien i Nordland, sier Mona Fagerås, fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune. Vi utfordrer hverandre titt og ofte, og samtidig samarbeider vi godt. Her sammen med Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

Utfordrer og samarbeider

24 oktober, 2016 14:47 Del Del Del

 

Nordland fylke har utarbeidet en egen industristrategi, som et av de første fylkene i landet. Vi er et viktig industrifylke, og vi ønsker at det er en strategisk tenkning bak arbeidet vi gjør både knyttet til industrien og andre næringer i Nordland.

Dette sier Mona Fagerås, fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune.

– Parisavtalen byr på nye muligheter for industrien i Nordland. Skal dette potensialet tas ut, må vi utvikle rammebetingelser som både stimulerer og premierer miljøsatsing i bedriftene, fortsetter Fagerås.

Hun legger til, som eksempel på hvordan denne strategiske industripolitikken får konkrete utslag, hvordan fylkesrådet i Nordland arbeidet opp mot Stortingets behandling av miljøkrav ved det nye regelverket for offentlige anskaffelser. Dette ble behandlet i Stortinget våren 2016, og i den forbindelse møtte fylkesråd Knut Petter Torgersen komiteen under deres behandling av saken.

– Da komitéinnstillingen ble lagt fram fikk vårt syn tilslutning fra de rødgrønne. Regjeringspartiene støttet ikke at slike krav skulle inn i innkjøpsprosedyrene ved offentlige anskaffelser. Da saken så skulle behandles i Stortinget fikk mindretallsinnstillingen fra de rødgrønne også støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti, og slik ble forslaget sendt over til regjeringen direkte, sier Fagerås.

Hun mener dette er en av flere saker der Nordland fylkeskommune og fylkets industri og næringsliv utfyller hverandre og sammen kan få gjennomslag for saker av stor betydning for arbeidsplasser og bedrifter i Nordland.

– Nordland fylkeskommune har gått foran i danne saken, gjennom at vi var tidlig ute med å vedta miljøkrav for våre egne innkjøpsprosedyrer. Vi synes det er meget positivt at man nå følger dette opp på nasjonalt nivå, sier hun.

I denne konkrete enkeltsaken viser hun også til hvordan mangel på slike miljøkrav hadde negativ effekt, både for miljøet og for en leverandør og produsent i Nordland. Da kulturhuset Stormen i Bodø skulle bygges ble det lagt ut anbud for leveranse av blant annet armeringsstål. På grunn av at de eksisterende bestemmelsene den gang, med laveste anbud knyttet kun til pris, ble armeringsstålet levert fra Polen. Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana, med kun tre timers kjøring fra byggeplassen, nådde ikke opp med sitt anbud, og miljøkravet om lavt karbonfotavtrykk hadde da ikke noe å si for valg av leverandør.

– Det er viktig å ha en god industristrategi bak oss i arbeidet. Med en av de viktigste eksportindustriene i landet er det av stor betydning at vi i fylkeskommunen har et godt samspill med industrien.

Vi føler at vi gjør en viktig jobb for næringsliv og industri, sier Mona Fagerås.

 

Industrien går foran

Fagerås sier det gjør inntrykk på fylkespolitikerne når tunge industrimiljø, som Mo Industripark, Alcoa Mosjøen og Glomfjord industripark, er så aktive på miljøsiden og tar et slikt ansvar som de gjør, med å gå foran i utviklingen for bærekraftig produksjon.

– Dette har også et klart fokus fra fylkesrådet, og det er også noe fylkestinget er svært samstemte på, sier hun.

Fylkesråden for næring viser her til fylkestinget som var samlet i Mo i Rana våren 2016. Da var industrispørsmål på dagsorden, og det var satt av tid til blant annet til omvisning i Mo Industripark.

– Når fylkestinget samlet kan komme ut og møte næringsliv og industri på en slik måte, så får vi også et tettere forhold til de problemstillingene de er opptatt av, og innblikk i hva denne industrien betyr for fylket.

Jeg føler også at industrien er minst like ivrige som politikerne på miljø-feltet. Her kan vi dra nytte av hverandre, sier Fagerås.

 

Grønt og blått skifte i Nordland

Mona Fagerås mener det er svært positivt for Nordland og verdiskapningen i fylket når prosess- og leverandørindustrien i Nordland har fått større betydning for øvrig næringsliv i fylket. Hun sier dette i tida framover kan få enda større betydning, blant annet gjennom samarbeid mellom fastlandsindustrien og havbruksnæringen. Innenfor havbruk arbeider de nå målrettet mot å komme mer ut i åpne farvann, og da tror Fagerås industriens kompetanse kan spille en viktig rolle.

– Framover ser vi for oss både et grønt og et blått skifte. Miljøspørsmål er og blir av sentral betydning for både kraftforedlende industri og for havbruksindustrien i Nordland.

Det skjer mye spennende innenfor oppdrettsnæringen, og her ser vi at sirkulær økonomi nå har blitt et viktig tema, også i denne næringen, sier Mona Fagerås.

Sirkulær økonomi, grønt og blått skifte, og framtidsmuligheter for industrien i Nordland i dette perspektivet, er også tema på den nasjonale næringskonferansen Industri 2016 i Bodø i september.

– Vi må tenke nytt og finne nye løsninger.

Det er et spennende felt, og jeg gleder meg til å delta i dette arbeidet, sier hun.

Fagerås viser til at kun to prosent av all mat som produseres som kommer fra havet.

– I Nord-Norge kan vi spille en førerrolle på dette feltet. Havbruksnæringa må finne løsninger på sine miljøutfordringer, og her må politikk, forskning og næringsutvikling gå hånd i hånd.

Det er artig at det står en hel industri bak oppdrettsnæringen, og oppdrett av laks har også svært store lokale ringvirkninger, for verdiskapning, bosetting og sysselsetting.

Samarbeidet mellom prosessindustri og oppdrettsindustri kan også gi spennende og nyttige ringvirkninger, blant annet innenfor forskning for utnyttelse av alger. Alger kan være en nøkkel for reduksjon av CO2 fra prosessindustrien og samtidig danne grunnlag for fiskeforproduksjon. Nord universitet har, og har tatt, en viktig posisjon i dette arbeidet. Derfor ligger forholdene i Nordland spesielt godt til rette på dette feltet, for et nært samarbeid mellom forskning, politikk, prosessindustri og havbruk, avslutter Mona Fagerås, fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune.

Del Del Del