Varsel om utvidelse av planområdet i Reguleringsplan for Rana Industri- og intermodale terminal

Varsel om utvidelse av planområdet i reguleringsplan for Rana industri- og intermodale terminal

13 september, 2017 15:54 Del Del Del

Viser til tidligere varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan med høring og offentlig ettersyn av planprogram i januar 2017 og Rana kommunes utsending av planforslag til høring og offentlig ettersyn i august 2017. Vi varsler med dette om at planområdet utvides inn på deler av eiendommene gnr./bnr. 20/4, 18/6 og 300/1.

Hensikten er å ivareta sikkerhet mot skred og steinsprang. Arealer sør for E6 og gang-/sykkelvegen ønskes regulert til friluftsformål med faresone ras og skred og med bestemmelser for å opprettholde skogen i området. Det vil sannsynligvis bli foreslått at flatehogst, bygging av skogsveg eller velteplass ikke tillates. Uttak av enkelttrær og andre tiltak for fornying, tillates dersom tiltakene skjer på en mest mulig skånsom måte. Utvidelsen vurderes ikke å kreve ny konsekvensutredning.

Varsel om utvidelse av planområdet418196-1-PLAN-PBL-016_rev00_Varslingsbrev

 

Flere opplysninger finnes på www.multiconsult.no/aktuelt, www.mip.no og www.rana.kommune.no.

 

Uttalelser til varselet sendes innen 06.10.17 til:

eller
Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Pb. 6230 Sluppen, 7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til: 

Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 731 03 263/ 452 69 562

 

Relaterte dokumenter:

Varslingsbrev om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning – Rana industri- og intermodale terminal:418196-1-PLAN-PBL-005_rev00_Varslingsbrev_KS-utgave_20160401

Planprogram: 418196-1-PLAN-PBL-001_rev02_Planprogram_Høring_OffentligEttersyn_KS_utga…

 

Del Del Del