Leder av Norsk Industris klima- og industripolitiske utvalg Per Brevik overrekker veikartet til Idar Kreutzer i Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft.

«Veikart for prosessindustrien» overlevert til Ekspertutvalget

10 May, 2016 13:27 Del Del Del

På Industrikonferansen i Oslo 9. mai ble «Veikart for prosessindustrien – økt verdiskaping med nullutslipp i 2050» overrakt til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Mo Industripark AS har deltatt i arbeidet gjennom en workshop på Mo, og rapporten har med to case fra MIP som eksempler på sirkulær økonomi og energieffektivisering i industriklynger.

Det var leder av Norsk Industris klima- og energipolitiske utvalg, Per Brevik fra Heidelberg Cement, som stod for overrekkelsen til Idar Kreutzer i Ekspertutvalget.  Veikartet har en visjon om at norsk prosessindustri skal øke verdiskapingen, samtidig som klimagassutslippene reduseres til tilnærmet null. Veikartet beskriver muligheter, og også barrierer for at denne visjonen skal oppnås. Ifølge Brevik viste arbeidsgruppens arbeid at vi kan være i mål før 2050 med et karbonnøytralt samfunn (i Norge) om vi prioriterer dette.

Kreutzer uttrykte forventninger til rapporten, og omtalte det som et uhyre viktig arbeid knyttet til norsk verdiskaping inn mot lavutslippssamfunnet. Han poengterte også at veikartet for prosessindustrien er det første av de syv som Ekspertutvalget har bestilt som er ferdigstilt, og at mange kommer å se på dette arbeidet.

Norsk prosessindustri representerer høy verdiskaping, og har kommet langt med energieffektivisering, gjenvinning og utslippsreduksjoner. Lavutslippssamfunnet trenger energiintensive produkter med lavt karbonavtrykk, og denne typen produksjon er norske industribedrifter best på. Det er noe av budskapet til Ekspertutvalget.

Mo Industripark AS er godt representert i rapporten. I kapittelet ressurstilgang og sirkulær økonomi er MIP et av eksemplene. Der beskrives arbeidet med gjenvinning, og utvikling av biprodukter til innsatsfaktorer i nye verdikjeder. Videre er MIP sitt arbeid med energigjenvinning brukt som eksempel i kapittelet «Klynger og industriparker».  Kapittelet tar for seg fordelene med satsing på klynger med stor andel av prosessindustri, og tett lokalisering, for bedre ressursutnyttelse.

For Mo Industripark er dette en viktig synliggjøring, og en anerkjennelse av vårt arbeid for å bli en grønn industripark i verdensklasse. Vi vil fortsette utviklingen gjennom prosjektet MIP Bærekraft, og ser fram til hva Ekspertutvalget kommer fram til av anbefalinger når det gjelder å legge til rette for industriklynger som Mo Industripark.

Du kan laste ned og lese rapporten her: https://www.norskindustri.no/Energi-og-miljo/Energi/overleverte-veikartet-for-prosessindustrien/

 

Se også artikkel fra workshop i Mo Industripark:

Tegner veikart for fremtidens prosessindustri

 

Del Del Del