What is happening in the US and elsewhere in the world is affecting us who live in Nordland and Helgeland. Therefore, we must make sure that we position ourselves and can be heard, in order that we can influence and guide our own future.

Vi har en rolle å spille – men da må vi sørge for å bli hørt

7 mai, 2016 16:15 Del Del Del

Spiller det noen særlig rolle for oss her på Helgeland, hvem som velges til president i USA, eller i andre land hvor Norge har tette forbindelser? Ja, selvfølgelig gjør det det.

Leder av adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS

Jeg vil gjerne trekke noen paralleller mellom Norge og USA og hva vi bør være oppmerksom på i fram- tiden for å få vekst og utvikling.

Valgkampen i USA viser at ikke alt er som før. Vi ser at presidentkandidater vinner oppslutning på å gyve løs mot “Washington,” mot media, og mot de sterke organisasjonene. Altså de som i stor grad ønsker å fortelle innbyggerne hva som er korrekt og hva som er best for dem.

Med bakgrunn i dagens nominasjonskamp i USA vil jeg advare politiske ledere og media som mener at velgerne er blitt gal, i stedet for å forstå det viktige budskapet velgerne prøver å fortelle «The establishment» i USA. Både i USA og i Europa ser vi en økende politikerforakt og forakt mot finanstopper og andre, som i turbulente tider har beriket seg selv. Digitalisering og teknologiutviklingen har medført større forskjeller i samfunnet, og for store grupper

i samfunnet er usikkerheten for hva fremtiden bringer, blitt større.

 

Beskytte seg til suksess?

Donald Trump ønsker å stenge grenser. Han ønsker også å la Europa og Østen i langt større grad ta hånd om sin egen sikkerhet. Han har forstått at amerikanerne er blitt lut lei av europeere som har overlatt til USA å ivareta sikkerhetsbehovet i en tid hvor Russland ruster opp, hvor terroren øker og hvor flyktningestrømmene er på historisk høye nivåer i Europa. Når USA alene tar hånd om 75 prosent av NATOs kostnader, mener mange amerikanere at nok er nok. De mener at “de gamle” politikerne svikter den amerikanske middelklassen.

Min betenkelighet og frykt blir ekstra stor når Trump og andre, også i Europa, ønsker å stenge handelsgrenser og si opp eksisterende handelsavtaler. De fleste av oss mener at fri flyt av varer og tjenester er et gode, og i særdeleshet et gode Norge tjener stort på. Det er ingenting som tyder på at en ved å stenge handelsgrenser kan beskytte seg selv til suksess. Få regioner i Europa er mer avhengig av åpne grenser for handel enn Helgeland. Dette gjelder enten vi snakker om laks, metaller eller reiseliv.

 

Alt som før?

Her i regionen har unge helgelendinger ingen garanti for at det står interessante arbeidsplasser og venter på dem. Spesielt utfordrende er det for dem som ikke har gjennomført utdanningsløpet. Det er vår jobb som ledere å bidra til at det skapes interessante muligheter for fagarbeidere og universitetsutdannede, og som sikrer bolyst og inntekter.

Både i Norge som i Europa for øvrig, er det mange som håper og tror at alt blir som før. Her hjemme passer det mange aller best at råoljeprisen stiger til gamle høyder, slik at  statens og våre egne inntekter kan trygge dagens generasjon helt til mål. Jeg vil advare både politiske ledere og andre som tror at alt kan bli som før, ikke minst når vi ser farten  på den digitale og teknologiske utviklingen.

I kjølvannet av oljekrisen vi ser på Vestlandet, er det mange som mener og håper at konjunkturer vil rette seg opp. Dersom vi ensidig skal løpe etter et slikt håp, risikerer vi å gjøre en stor urett overfor dagens ungdom og kommende generasjoner. De vil risikere å falle utenfor arbeidslivet. For å få til en god utvikling, tror jeg rett og slett vi trenger ledere som ser framover og er endringsvillig, og som dessuten evner å samarbeide om gode løsninger.

 

Helhetlige perspektiver for en felles framtid

For å skape verdier som er bærekraftige må vi finne de gode og helhetlige løsningene. Med økende folketall trenger verden økonomisk vekst. Vi må bruke ressurser, og vi kan ikke unngå å påvirke miljøet. Men veksten og påvirkningen må bli så bærekraftig som mulig, og vi må utnytte ressursene best mulig. Vi trenger dialog, og blikk for helheten hos alle parter i samfunnet. I Mo Industripark har vi stor respekt for den kunnskapen som finnes hos miljøorganisjonene. Vi samarbeider godt med flere av dem. Vi utfordrer dem likevel til å se mer balansert og helhetlig på enkelte områder når det gjelder å utnytte ressurser verden trenger, og som det grønne skiftet trenger. Her tenker vi spesifikt på mineral- næringen. Verden trenger energiintensiver produkter, og man snakker om en vekst i etter- spørselen av metaller og mineraler på 58 % fram mot 2030. Blikk for helheten gjelder alle aktører, også miljøbevegelsen. De må bruke sin kunnskap til å skape helhetlige bilder, ikke ri prinsipper. ­­­­

Del Del Del