Plassering av Arctic Cloud i Mo Industripark, med skjematisk fremstilling av sentral infrastruktur, som vann, energi, fiber, vann og logistikk.

Vil etablere Arctic Cloud i Mo i Rana

18 oktober, 2012 13:53 Del Del Del

Mo i Rana inviterer til etablering og samarbeid om internasjonalt datasenter:

– Etablering av et internasjonalt datasenter i Mo Industripark vil være meget kostnadseffektivt både i forhold til investering og drift. I tillegg vil det kunne være betydelig mer miljøvennlig, sammenlignet med eksisterende anlegg og alternativ lokalisering.

 

Hovedgrunn til dette er at eksisterende infrastruktur gir svært gode vilkår vurdert mot konkurrerende lokaliteter, sier Thoralf Lian, daglig leder i Inkubator Helgeland AS.
Inkubator Helgeland AS har gjennomført en mulighetsstudie for en slik etablering, som har fått navnet Arctic Cloud Data Center (ACDC). Tirsdag 16. oktober ble mulighetsstudien testet mot flere uavhengige aktører. Tilbakemeldingen var meget positiv, og derved lanserer Inkubator Helgeland nå Arctic Cloud som kandidat til en etablering av et internasjonalt datasenter i Norge, lagt til Mo i Rana. Etableringen er vurdert med fokus på grønt datasenter (GDS). Mulighetsstudien er gjennomført i tett samarbeid med Mo Industripark AS og med støtte fra Nordland fylkeskommune.
– Vi står klar til å ta imot en slik etablering, og forholdene ligger svært godt til rette for en rask fremdrift fra etableringsvedtak til idriftsettelse, sier Lian.
Svært gunstig infrastruktur
En vesentlig grunn til den gunstige lokaliseringen ligger i eksisterende infrastruktur. Dette gjelder i særdeleshet nær tilgang til store mengder elektrisk energi, flere uavhengige fiberlinjer som også har direktelinjer til kjernenett, samt store mengder kjølevann.
Mo Industripark har eget anlegg for kraftforsyning, knyttet opp mot prosessindustrien, og som kan vise til svært høy driftssikkerhet. Nordland er en av landets store kraftproduserende fylker, og de eksporterer i dag en tredjedel av denne kraftproduksjonen (ca. 5 TWh i året). Derved er det rikelig tilgang til elektrisk energi. Kraftforsyningen ligger dessuten sentralt plassert i Mo Industripark, som gir lave nettkostnader og sterkt redusert investeringskostnad. Samlokalisering med andre større energikonsumenter gir i tillegg fordeler ved felles sikringstiltak, felles logistikk og redusert energiavgift.
Mo Industripark har meget god tilgang til opparbeidede arealer, som inngår i regulert planverk, og som er regulert til industriformål.
Miljøvennlig kjøling
 
Det er rik tilgang på vann til kjøling fra industriparkens vannforsyning. Vannforsyningen baserer seg på naturlig fall som gjør at pumpebehovet vil være sterkt begrenset. Mo Industripark har et av landets tre største vannverk, der det i dag er etablert et lukket system for kjølevann til smelteverkene i Mo i Rana. Kjølevannet inngår i et omfattende system for gjenvinning av energi, gjennom energiproduksjon og utnyttelse av kjølevann i oppdrett av smolt (lakseyngel).
Vanntemperaturen er gunstig lav, og sammen med en årlig gjennomsnittstemperatur i luften på -0,5⁰C gir dette svært gode forutsetninger for effektiv kjøling. Dermed kan det forventes en lav PUE for et anlegg etablert med disse forutsetningene.
Knutepunkt for datakommunikasjon
Et datasenter i Rana vil kunne koble seg opp mot to kjernenett, både det norske og det svenske. Det er tilgjengelig kapasitet i form av mørk fiber / båndbredde mot begge nett. Rana er dessuten et knutepunkt for datakommunikasjon med 5 fiberbaserte linjer, fordelt på 4 traseer; nord, sør, øst og vest fra Mo i Rana. Summen av dette gjør at lokalisering i Mo Industripark tilfredsstiller svært høye krav til tilgjengelighet og redundans.
Sammen med bred datafaglig kompetanse innen eksisterende næringsliv gjør disse faktorene at et internasjonalt datasenter i Mo i Rana kan møte de høyeste internasjonale standardkrav.
For vitale prosesser vil det være gode redundante løsninger, som styrker sikkerhet for drift til lave kostnader. Dette omfatter vanntilførsel for kjøling, krafttilførsel, tilgang til to kjernenett og fem uavhengige fibernett med betydelig kapasitet.
Lave CO2-utslipp
– En etablering i Rana vil være svært miljøvennlig på flere felt. Lokalisering til Mo Industripark gjør at et slikt anlegg kan etableres uten nye inngrep i naturen knyttet til infrastruktur. All energi er produsert med fornybar vannkraft. Vann fra kjøling vil kunne utnyttes videre i eksisterende nett for energiproduksjon, gjenbruk til andre formål, som for eksempel fiskeoppdrett, samt oppvarming av egne lokaler fra vannbasert lavenergioppvarming, sier Thoralf Lian.
Han peker på at i sum vil en etablering av et internasjonalt datasenter i Mo Industripark gi langt lavere CO2-utslipp enn de fleste tilsvarende anlegg, både eksisterende anlegg og planlagte lokaliteter.
– Med den raskt økende datatrafikken globalt er det internasjonalt blitt et betydelig større fokus på denne siden ved datasentrene. De klart miljøvennlige sidene ved å etablere et internasjonalt datasenter i Mo Industripark mener vi derfor gir vårt alternativ meget store fordeler, sammen med de gunstige investerings- og driftskostnadene, avslutter Thoralf Lian.
For mer informasjon, ta kontakt med:
Inkubator Helgeland AS
Thoralf Lian, daglig leder
Tlf.: 907 97 220
Del Del Del