Norsk mineralnæring er fremst i verden både på miljømessig fotavtrykk og helse-, miljø og sikkerhet. Vi benytter fornybar energi i produksjonen til forskjell fra de fleste land i verden. Mangfold av ressurser og tilgang på fornybar energi er norsk mineralindustris viktigste naturgitte fortrinn.

Rana Gruber AS med i komitémerknadene til NTP

11 juni, 2013 16:36
Det underjordiske gruveanlegget til Rana Gruber er topp moderne og bygget for langsiktig utvinning. Gode transportvilkår vil være svært viktig for langsiktig drift for bedrift og lokalsamfunn.

Det underjordiske gruveanlegget til Rana Gruber er topp moderne og bygget for langsiktig utvinning. Gode transportvilkår vil være svært viktig for langsiktig drift for bedrift og lokalsamfunn.

– Vi er meget godt fornøyd med de merknadene som Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget i dag har lagt fram i forbindelse med Nasjonal transportplan. Dette gir oss et godt grunnlag for videre arbeid for å utrede opprusting av banestrekningen og en mulig elektrifisering av banen fra Mo til Dunderland.

Dette sier konstituert direktør Frank D. Priesemann ved Rana Gruber AS, i en pressemelding etter framlegget av merknader fra komiteen.

Han vil gi ros til de mange som har bidratt for å sikre disse merknadene. Uten disse merknadene ville arbeidet bli vesentlig utsatt med både opprusting av banen til samme standard som Ofotbanen, og en muligelektrifisering.

Satsing for drift i flere tiår

Rana Gruber AS er i dag den største transportøren av malm på Nordlandsbanen. Malmtransporten skjer fra gruva ved Ørtfjellmoen til oppredningsverket i Gullsmedvik, Mo i Rana, en strekning på om lag 35 km. Rana Gruber AS kommer til å øke transporten av jernmalm i takt med sine ambisiøse vekstmål, til en transportmengde på 4,0 mill. tonn i året fra og med høsten 2013, og etter hvert til 4,5 mill. tonn i året.  Dette er en framtidssatsing, og med malmreserver for over femti år vil konkurransedyktige vilkår for malmtransporten har stor betydning for Ranasamfunnet i lang tid.

De nye, moderne jernbanevognene som Rana Gruber nå har investert i, har en lastekapasitet på 100 tonn, tilsvarende materiell som benyttes på Ofotbanen. For å utnytte den maksimale kapasiteten må jernbanestrekningen moderniseres og oppgraderes til samme standard som Ofotbanen. Dagens regelverk begrenser tillatt aksellast til 24 tonn, sammenliknet med 30 tonn tillatt aksellast på Ofotbanen.

– Oppgraderingen må til for å sikre Rana Gruber samme konkurransevilkår som andre skandinaviske jernmalmprodusenter, og samtidig gi grunnlag for virksomhet i mange år framover, sier Priesemann.

 

Miljøgevinst

– Med investeringen i nye jernbanevogner vil Rana Gruber AS komme på høyde med de beste innen miljøvennlig malmtransport på jernbane, og vi vil kunne redusere antall togsett med inntil 30 prosent, sier Priesemann.

–  Våre kunder er opptatt av miljøvennlig produksjon, og de prioriterer samarbeidspartnere som har fokus på klimaregnskap. Ved å dokumentere effektene av våre miljøtiltak, bedrer vi vår egen konkurransekraft, konstaterer Frank Priesemann.

Ut over den effekt som oppnås ved å oppgradere banestrekningen til større tillatt aksellast, oppnås en ytterligere betydelig miljøgevinst gjennom en elektrifisering av banestrekningen mellom Dunderland og Mo i Rana. I tillegg til å bruke miljøvennlig elektrisk kraft, vil fullastede togsett i nedoverbakke gi grunnlag for å gjenvinne bremseenergi, slik at totalt netto energiforbruk blir minimalt.

– Totalt sett vil derfor en opprusting av banestrekningen, sammen med elektrifisering av denne, bety en vesentlig miljøgevinst. Med merknadene i dag fra Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget vil forhåpentligvis arbeidet med å utrede en oppgradering og elektrifiserting av banen kunne starte allerede i år, avslutter konst. adm. dir. Frank Priesemann i Rana Gruber AS.