Jeg etterlyser en opplyst energidebatt i Norge hvor det går klart frem hvor energien vi trenger fremover skal komme fra, skriver adm. dir. i Mo Industripark as, Arve Ulriksen, i denne kronikken.

Akuttsykehus i Mo i Rana er av stor betydning for Mo Industripark

29 November, 2019 8:33 Del Del Del

Kronikk av Arve Ulriksen, først publisert på Rana Blad og Rana No 18. oktober. Var også leder i Gule Sider 5-2019.

Det skal snart tas en beslutning om sykehusstrukturen på Helgeland. Prosessen har pågått i lang tid og tærer på mange i byene og tettstedene i regionen vår. Ikke minst for pasienter og ansatte, men også på politisk og samfunnsnivå. Vi ser derfor fram til at denne saken snart får en konklusjon slik at vi kan se fremover mot det som blir fremtidens Helgeland.

Samfunnsanalyse
En ny sykehusstruktur på Helgeland kommer til å få betydning for hele regionen uansett hvordan man vrir og vender på det, og det hersker liten tvil om at både muligheter og utfordringer vil ligge i enhver kommende endring. Flere alternativer er som kjent på bordet, og MENON Economics jobber nå med en samfunnsanalyse av konseptene som ligger til grunn for «Helgelandssykehuset 2025», på oppdrag for Sykehusbygg HF. Foreløpig rapport foreligger nå og peker på mange viktige elementer.

I kunnskapsinnhentingsprosessen til MENON, har mange kommuner og relevante aktører bidratt, inkludert Mo Industripark as. Vi er tilfredse med at MENON berører flere svært sentrale punkter i sin analyse, herunder virkninger for næringslivet, rekruttering og kompetanse, tre aspekter som henger tett sammen.

Industri, risiko og beredskap
Mo Industripark er landsdelens største industripark og en av de største i Norge. Vi omsetter årlig for rundt åtte milliarder kroner og eksporterer varer og tjenester for fem og en halv milliard. 2500 ansatte har sin arbeidsplass i industriparken og vi har en rekke spenstige prosjekter på gang som vil bidra til både regional og nasjonal verdiskaping. Men med økt aktivitet øker bredden i et allerede krevende risikobilde ytterligere, og dermed øker også behovet for god beredskap likeså.

Mange av bedriftene i Mo Industripark er underlagt storulykkeforskriften. Det innebærer krav om økt beredskap, blant annet døgnkontinuerlig overvåking av gasser, kraftverk, høyspentanlegg, fjernvarme og produksjonsprosesser på våre smelteverk, eget brannvesen og samordnet industrivern. Dette kommer i tillegg til strenge HMS-rutiner i den enkelte bedrift.

Vi er også pålagt å lage egne ROS-analyser. Hos Mo Industripark viser våre ROS-analyse scenarier, at nærhet til akuttsykehus er helt nødvendig for å håndtere eventuelle alvorlige hendelser i Mo Industripark. Det vil med andre ord være svært negativt for Mo Industriparks beredskap, og sikkerheten til innbyggerne i byen som ligger i umiddelbar nærhet til industriparken, dersom Mo i Rana blir stående uten akuttsykehus.

Kompetanse og rekruttering
En av faktorene for å lykkes med nye prosjekter som er på blokka, er at vi kan hente kompetent arbeidskraft fra hele landet og fra utlandet. I en slik sammenheng er bredden av arbeidsmarkedet i Mo i Rana av stor betydning. Her spiller Helgelandssykehuset en svært viktig rolle for våre bedrifter, da de representerer en stor og attraktiv arbeidsplass for mange i industriparken som har en partner. Vi er derfor tilfreds med at MENON Economics har notert seg viktigheten av dette.

Fremtidens Helgeland
Skal industriens fremtid i nordområdene være like lys i tiden fremover, er viktige samfunnsinstitusjoner som akuttsykehus i umiddelbar nærhet av stor betydning for at man skal tørre å satse nytt her og opprettholde allerede etablert aktivitet.

Tidligere i år sendte en samlet industri i Rana inn et høringssvar til en eksterne ressursgruppas rapport om fremtidens sykehusstruktur på Helgeland. Ønsker å gjenta noe av det som ble løftet frem der: «Hver dag gjør vi det vi kan for at våre ansatte skal være trygge på arbeidsplassen sin og at vår virksomhet skal utgjøre minst mulig risiko for Mo i Rana by som ligger i umiddelbar nærhet til industrien. Men det vi kan påvirke gjennom HMS-fokus, industrivern og sikkerhetsberedskap stopper ved gjerdene til industriparken. Den siste brikken i trygghetsbildet for industrien i Rana er sykehus med akuttberedskap på Mo. Det finnes ingen steder i Norge hvor man driver med like mye forskjellig, tung industri hvor man ikke har et akuttsykehus i umiddelbar nærhet. Mo i Rana bør etter vår mening ikke ende opp som forsøkskanin i et slikt scenario».

Debattklima
Debatten om fremtidens sykehusstruktur på Helgeland har rast lenge og temperaturen har vært høy. Det er bekymringsverdig at faktagrunnlag og uttalelser i prosessen fra flere hold har vært preget av usannheter og beskyldninger, istedenfor å diskutere de faktiske forhold med hovedmålet i sikte; å sikre et godt sykehustilbud som tjener hele Helgeland på en veloverveid måte.

Med det sagt har jeg tillit til at Helgelandssykehuset tar sin beslutning om ny sykehusstruktur basert på en helhetlig tilnærming som inkluderer samfunnsanalyser og andre faktabaserte rapporter som har blitt utarbeidet i denne prosessen av eksterne kompetansemiljø. Debatten er neppe over når styret i Helse Nord tar sin beslutning 18. desember og denne deretter skal behandles av helseminister Bent Høie. Men jeg håper for hele Helgelands del at vi da kan begynne å se fremover og jobbe mer sammen for å finne de gode helseløsningene for vår regions befolkning. Greier vi ikke det, er jeg redd Helgelandssykehuset forvitrer og at vi innen få år må se både lengre nord og sørover til større helseforetak i enda større grad enn det vi gjør i dag.

Del Del Del