Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, her sammen med leder for Rana FrP, Allan Johansen (t.v).

– Det er imponerende å komme hit, du blir jo stolt nordlending!

28 januar, 2019 16:43 Del Del Del

Dette sa olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg da han i dag besøkte Mo Industripark. Rammevilkår for fremtidig industrivekst var på agendaen da statsråden møtte Elkem Rana, Mo Industripark AS, SINTEF Helgeland og Arctic Circle Data Center.

Freiberg besøkte et av småkraftverkene til MIP, Svabo. Fra venstre avdelingsleder ved MIP Energi, Eilif Nermark, leder for Rana FrP Allan Johansen og Kjell-Børge Freiberg.

Kraftoverskudd og industriutvikling
I tillegg til omvisning i parken, Svabo kraftverk og bedriftsbesøk hos ACDC, fikk Freiberg med seg et møte med blant andre Mo Industripark AS og Elkem Rana hvor budskapet var klart;

Norsk overskuddskraft bør brukes til verdiskaping i Norge.
– Industrien ser med stor bekymring på Statnetts utbyggingsplaner for økt effektutveksling på strøm med Europa da dette vil medføre en betydelig økning i kostnader for kraftforedlende industri i Norge sa administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, og tilføyde – det at utbyggingsbehovet heller ikke er noe som er frontet av industrien da forsyningssikkerheten ansees som god nok i dag, gjør at det er uholdbart at kostnadene legges i så stor grad på industrien.

Dette var også konserndirektør i Elkem, Trond Sæterstad enig i.
– Industrien er rede til å ta sin del av kostnaden men ikke kostnader som ikke kan henføres til industriens bruk, sa Sæterstad.

En lyttende olje- og energiminister utrykte underveis at han satt pris på tydelige tilbakemeldinger på regjeringens politikk.
– Du trenger ikke dra herifra og lurer på hva var det de egentlig mente. Det er klar tale hele veien. Dere peker på ting som er viktige og klare og tydelige utfordringer. Det er registrert, selv om de er godt kjent, sa Freiberg.

Selv med klar tale var det god stemning på møtet som fant sted hos Mo Industripark AS. Fra venstre: Frode Johan Berg, verksdirektør Elkem Rana; Stein Espen Bøe, daglig leder SINTEF Helgeland; konserndirektør Elkem; Trond Sæterstad; olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg; Arve Ulriksen, adm. dir Mo Industripark AS; Geir Waage, ordfører i Rana; Allan Johansen, leder Rana FrP og Per-Anders Eidem, SINTEF Helgeland.

Uforutsigbarhet i horisonten
Ny tariffmodell var også tema og Ulriksen var også her klokkeklar:
– Det at det fortsatt er usikkerhet knyttet til tariffmodell er uakseptabelt. Dette er alt annet enn forutsigbarhet og det er et dårlig virkelighetsbilde for industrien som investerer i et 30 års perspektiv.

En tydelig Ulriksen kom også med ros til den nye regjeringsplattformen.
– Det er mye bra i regjeringsplattformen! Jeg leste den med argusøyne, men sinet lettet. Å sørge for forutsigbare rammebetingelser går igjen på flere områder og denne målsettingen er vi selvsagt glad for. Men det er flere store spørsmål som det hersker stor usikkerhet rundt, hva man vil med datasentersatsing, tariffmodeller, utenlandskabler, fiberinfrastruktur er det store spørsmålstegn bak.

Freiberg uttrykte at han satte pris på en formiddag i Mo Industripark for påfyll av både kunnskap og meldinger om hvor skoen trykker.
–  Det å være utenfor ring 3 i Oslo og møte industrien og næringslivet, er noe vi prioriter for å kunne treffe de gode beslutningene. Jeg tar med meg masse nyttig info og påminnelser over hva som er de viktige tingene. Det er i tillegg imponerende å komme hit, du blir jo stolt nordlending! Alle har en eller annen slektning som har jobbet her på et eller annet tidspunkt i historien, sa Freiberg.

Datasenter
Datasentervirksomhet var også på agendaen, og Freiberg fikk med seg budskap om at innføring av full elavgift for datasenter ikke var i tråd med tidligere uttalte satsinger på denne næringen, fra både Arve Ulriksen, ordfører Geir Waage og Arctic Circle Data Center ved Dag Gjetrang, og Stein Erik B. Myhre. Dette vil igjen få store konsekvenser for næringen i Norge var beskjeden.  Feriberg svarte på generelt grunnlag.
– Regjeringa har lagt frem en datasenterstrategi som er god og det ligger mange muligheter i det. Er det en ting som er viktig for denne sammenhengen er at digitalisering er viktig for industrien og andre næringer. Når det gjelder elavgift, har Stortinget gjort et vedtak som regjeringen må håndtere på best mulig vis. Det dere sier er en påminnelse om at det er forutsigbarhet som er viktig for denne og andre næringer.

Det ble også tid til et besøk hos Arctic Circle Data Center for Kjell-Børge Freiberg, her sammen med Stein-Erik B. Myhre (t.v.) og Dag Gjetrang (t.h.)

Næringslivet kan bli flinkere
Freiberg hadde også med seg en oppfordring til næringslivet.
– Samarbeid og dialog er viktig. Næringslivet er flinke til å se muligheter, men når man ønsker å utvikle ting, ta i bruk nye områder, følger gjerne heftige diskusjoner hva gjelder uttak av verdier, vannkraft, vindkraft, areal, knyttet til hvorfor vi ikke skal gjøre det. Og denne trenden er økende. Jeg tror næringslivet må bli flinkere til å synliggjøre verdiskapningen og arbeidsplasser de faktisk står for. Skal vi leve og bo her vi gjør, må vi ha arbeidsplasser og verdiskaping, ellers kan vi ikke holde på som vi gjør. Og gjør man ting med klokskap, er det meste mulig og det står seg over tid.

 

Del Del Del