Området rundt sentrale verksteder skiller seg ut med stor trafikkmengde av både tunge og lette kjøretøy og er dårlig tilrettelagt for gående og syklende til tross for stort antall av disse.

Fartsgrensen settes ned fra 40 til 30km/t i verkstedløypa og valseløypa

28 november, 2016 13:03 Del Del Del

I området rundt sentrale verksteder registreres det hvert år mange trafikkavvik, langt flere enn i øvrige deler av industriparken.

Det ble derfor etablert et LEAN-prosjekt i 2016 som skulle identifisere tiltak for å bedre trafikksikkerheten i området. Konklusjonen av arbeidet er at nedsetting av fartsgrensen fra 40 til 30km/t er et tiltak som vil forbedre trafikksikkerheten i området, og det ble derfor anbefalt. Det vil i løpet av 2017 også bli gjennomført flere andre trafikksikkerhetstiltak i dette området.

Ulempen med lengere kjøretid på grunn av nedsatt fartsgrense anses å være ubetydelig. Langs deler av verkstedløypa, hvor mesteparten av lastebiltrafikken går, er det heller ikke i dag mulig å holde 40km/t pga fartsdumper.

I dag er det en generell fartsgrense på 40km/t i industriparken til tross for at området ikke er ensartet. Området rundt sentrale verksteder skiller seg ut med stor trafikkmengde av både tunge og lette kjøretøy og er dårlig tilrettelagt for gående og syklende til tross for stort antall av disse. Området er også uoversiktlig med mange bygg og parkeringsområder helt inntil veiene. Det vurderes å være større risiko i dette området enn ellers i industriparken, og derfor behov for lavere fartsgrense.

Mo Industripark AS mener derfor at nedsetting av fartsgrense fra 40 til 30km/t i verkstedløypa og valseløypa er fornuftig og vil iverksette omskilting snarest mulig.

 

Del Del Del