Høsten 2015 mottok Anleggs-Service AS det siste tilskuddet i maskinparken. Dette er en meget avansert bil, som var en investering på hele 4 mill. kroner. Med den nye bilen på plass fikk Reidar Lillejord og hans kollega de farkostene som må til for å feie opp støv under de fleste værforhold.

Feiermestrene i Anleggs-Service

7 oktober, 2016 12:30 Del Del Del

Ingen andre i Rana har tilsvarende utstyr og kompetanse på feiing av støv som oss. Det er viktig for omdømmet at vi har høy kvalitet i arbeidet, både for Mo Industripark og for oss. Det er da også noe vi er svært opptatt av, sier daglig leder Kjell Lund i Anleggs-Service AS.

Bedriften har satset mye på å følge utviklingen innenfor dette feltet, gjennom å ha utstyr med «Best available technology» – BAT, samt sørge for å få et best mulig resultat fra arbeidet. Det sikrer de gjennom gode prosedyrer, dyktige ansatte med lang erfaring og høy kompetanse, og med det beste som finnes av utstyr på sitt felt.

– Å få gode resultater i reduksjon av støvulempene krever effektiv og god drift, og at vi alle trekker sammen med mange tiltak hver dag, satt inn i et helhetlig program, sier Kjell Lund.

Anleggs-Service AS har fem forskjellige feiebiler som er i aktivitet innenfor Mo Industripark. Det er en liten og tre store feiebiler, som går ute på veier og tomter i industriparken. En liten maskin er fast inne på Stålverket hos Celsa Armeringsstål AS.

I vinter fikk de den siste, mest moderne maskinen, med det mest moderne av teknologi, som setter dem i stand til å fjerne støv også på vinteren. I alt har bedriften investert for 15 mill. kroner i utstyr.

 

Flere støvkilder

Det er etablert et omfattende feieprogram for industriparken, der flere bedrifter har gått sammen for å løse denne utfordringen. Dette er Celsa Armeringsstål AS, Fesil Rana Metall AS, Glencore Manganese Norway AS, Harsco Metals Norway AS, Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS, og der Mo Industripark AS følger opp og administrerer ordningen.

Den største kilden til støv kommer fra støvnedfall fra produksjonen ved de tre smelteverkene, fra Fesil, Celsa og Glencore. De tre bedriftene har alle sine utslippstillatelser fra Miljødirektoratet.

Andre store kilder til støv er blant annet strøsand på vinteren, og spill og støv fra transport av råvarer og ferdigvarer.  Støv som ligger på bakken virvles fort opp av transport og fra vind. Slik støvflukt er til ubehag for naboer. Dessuten blir støv som ligger på veiene knust ned av kjøretøy, noe som gjør at støvpartiklene blir mindre, og da dannes det mer svevestøv.

Gjennom feieprogrammet sikrer man at minst mulig støv kan spres til omgivelsene, og spesielt reduserer det ytterligere oppvirvling av støv, samtidig som man reduserer muligheten for at støvet blir til svevestøv.

Den største utfordringen i forhold til støv er i vinterhalvåret. Snø, is og frost skaper vansker for utstyret som brukes til å feie, i tillegg til at dager med sterk kulde, vindstille og tørt vær gir større konsentrasjon av svevestøv i industriparken og dens nærhet. Skiftende forhold er også med på å skape problem.

– Flere ganger har vi om høsten opplevd at den ene dagen så må vi strø, for å gi sikker transport, og den neste dagen må vi feie, forteller driftsleder Kjell Magne Nilsen i Anleggs-Service AS.

Han understreker betydningen av at tiltakene skjer ut fra et helhetlig program.

– Det er det eneste som nytter. Vi kan ikke kun feie når der er topper. Vi kan heller ikke ha utstyr for det. Resultatene viser da også at vi får best resultat over tid når dette utføres gjennom et feieprogram, sier Nilsen.

Et tiltak for å styrke muligheten for å fjerne støv er asfaltering. Mo Industripark AS har i flere år arbeidet planmessig for asfaltere nye områder i industriparken. Dette har gjort at det nå er mulig å feie på store arealer.

Kjell Magne Nilsen forteller at de har hardest trykk på feiekapasiteten om våren. Da går feiebilene nesten døgnkontinuerlig. Senere på forsommeren kommer det en fase med to-skiftdrift, som går ut over sommer og høst.

 

Økt kapasitet – også ved frost

I høst mottok de det siste tilskuddet i maskinparken. Dette er en meget avansert bil, som var en investering på hele 4 mill. kroner.

Mathias Bergström, utviklingskonstruktør hos Disab Vallentuna, som har levert den nye bilen, forteller at de tradisjonelle feiebilene er utstyrt med børster og vann, mens denne er utstyrt med noe som kan sammenlignes med en støvsuger. Sugeeffekten oppstår ved at det skapes et vakuum som kan løfte inntil 1.600 kilo. Støvet suges opp, går gjennom filtre og havner i beholdere som skiller det groveste støvet fra det fineste.

– Både PM10 og PM2,5 blir tatt opp, sier Bergström.

Anleggs-Service er stolt over at de har anskaffet den første maskinen i Norge i sitt slag, og med denne kapasiteten.

– Den er anskaffet spesielt med tanke på svevestøvproblematikken, ikke for generelt nedfallsstøv. Nå har vi gjort en tung investering for å kunne forbedre mulighetene, og det hjelper oss spesielt i vinterhalvåret, sier Nilsen.

Han forteller at det unike med den nye bilen er at den fungerer på dager da tradisjonelle feiebiler må parkeres; iskalde, tørre dager. Og nå i vinter fikk bilen virkelig kjørt seg.

– Den var i bruk så mye som det var mulig. Og så langt har vi bare gode erfaringer. Den fungerer meget godt, sier Kjell Magne Nilsen.

Etter investeringen i ny bil har Anleggs-Service i vinter kunnet feie opp tonnevis med støv på kalde dager. Dette er støv som man tidligere måtte la ligge ettersom tradisjonelle feiebiler ikke kan benyttes i streng kulde.

Også de tre andre store maskinene er av det beste som finnes på markedet. De er mer tradisjonelle feiebiler, som i hele sommerhalvåret går i daglig drift.

Bedriften har satset tungt også på å ha høy kompetanse på dette feltet, ikke minst fordi det kreves en god del for å få denne type utstyr til å fungere optimalt, med børster og andre deler.

– Vi har svært erfarne folk på feiemaskinene. Kompetansen deres er høy, ikke minst sett i forhold til andre i bransjen, inkludert leverandører av utstyr og maskiner. I tillegg til at våre folk skal håndtere meget dyrt utstyr, så kreves det gode prosedyrer for å holde slikt utstyr i god drift, sier Kjell Magne Nilsen.

 

Som natt og dag

Anleggs-Service AS ble etablert i forbindelse med omstillingen etter Norsk Jernverk. Daglig leder Kjell Jens Lund har vært med i bedriften siden 1991.

– Aktiviteten hos oss har økt dramatisk, i takt med fokuset på svevestøvet. For om lag 20 år siden hadde vi en feiebil som var i drift rundt fire timer i uka. Nå har vi fem biler som er i drift i tolv timer i døgnet i gjennomsnitt. I enkelte perioder går de døgnet rundt, sier Lund.

Det er ikke slik at man tidligere ignorerte støv fullstendig. Man brukte andre metoder. Da ble mye av veinettet spylt av brannvesenet. Men metodene har endret seg i takt med økt kunnskap og fokus, avslutter daglig leder Kjell Lund i Anleggs-Service AS.

Del Del Del