Ir som industribedrifter i EU bruker. Bildet viser aktivitet ved Rana Industriterminal, der verdier for seks milliarder kroner skipes ut til EU og verden forøvrig hvert år.

Industrien viser vei

26 september, 2016 13:03 Del Del Del

 

Norsk prosessindustri skal øke verdiskapingen, samtidig som klimagassutslippene reduseres til null. Det er visjonen i «Veikart for prosessindustrien – økt verdiskaping med nullutslipp i 2050»

 

Veikartet beskriver muligheter og barrierer for at denne visjonen skal oppnås.

Norsk prosessindustri representerer høy verdiskaping, hvor arbeidet med energieffektivisering, gjenvinning og utslippsreduksjoner er kommet langt. Lavutslippssamfunnet trenger energiintensive produkter med lavt karbonavtrykk, og denne typen produksjon er norske industribedrifter best på, er en viktig del av budskapet.

 

Fra avfall til ressurs

Mo Industripark AS deltok i arbeidet med veikartet i en workshop tidligere i vår. Her deltok industrielle aktører fra hele landet, og det sto flere viktige tema på dagsorden, som sirkulær økonomi, gjenbruk og maksimal utnyttelse av sidestrømmer.

– Vi er nødt til å tenke fra avfall til produkt. Vi har ikke noe annet valg, påpekte Elkem Solars Ronny Gløckner.

Dette var et budskap som ble understreket av Thomas Mørch fra Norsk Gjenvinnings avdeling for strategi og bærekraft.

–  Europa har i dag et råvareforbruk tilsvarende 1,4 kloder. En økende middelklasse i Kina og India vil føre til ytterligere råvareforbruk. Innen 2030 vil en del råvarer rett og slett være brukt opp, ifølge Mørch.

– For oss er dette et høyt prioritert felt, og vi setter stor pris på å få mulighet til å delta på nasjonalt plan i arbeidet med å utvikle fremtidens, grønne industri, sa Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark AS.

 

Mo Industripark er godt representert i rapporten. I kapittelet ressurstilgang og sirkulær økonomi er industriparken et av eksemplene. Der beskrives arbeidet med gjenvinning, og utvikling av biprodukter til innsatsfaktorer i nye verdikjeder. Videre er arbeidet med energigjenvinning brukt som eksempel i kapittelet «Klynger og industriparker».  Kapittelet tar for seg fordelene med satsing på klynger med stor andel av prosessindustri, og tett lokalisering, for bedre ressursutnyttelse.

– For Mo Industripark er dette en viktig synliggjøring, og en anerkjennelse av vårt arbeid med å bli en grønn industripark i verdensklasse, sier Arve Ulriksen.

 

Industriparker en del av løsningen

Et eget avsnitt i veikartet handler om klynger og industriparker. Her heter det:

”Prosessindustribedrifter lokalisert i et nært geografisk område som industriparker eller organisert i klynger har store fordeler av å samarbeide. Utover samarbeid om felles grunnleggende infrastruktur, samarbeider bedriftene om viktige forsknings- og utviklingsprosjekt. Klynger og industriparker har særlig vist seg viktig for å få utløst prosjekter for bruk av sidestrømmer og bedre utnyttelse av energistrømmer, og oppnår på denne måten god ressursutnyttelse sett i et sirkulærøkonomiperspektiv.”

 

– Vi håper at strategien for grønn konkurransekraft, og også den kommende industrimeldingen, anerkjenner viktigheten av å styrke denne typen klynger, sier administrerende direktør i Mo Industripark AS Arve Ulriksen.

 

Klyngevis industriutvikling gir lavere infrastrukturkostnader, styrker konkurransekraften og gir en optimal utnyttelse av kraftressursene, i tillegg til deling av kompetanse. Det gir en god utnyttelse av biprodukter, hvor mer og mer blir brukt som ressurser i nye verdikjeder. Mo Industripark er en av de mest omfattende industriparker i landet, både målt i antall bedrifter og arbeidsplasser, og at et bredt spekter av bransjer er representert. Industrien i Rana spenner over prosessindustri, verkstedindustri, gruveindustri, offshoreindustri, leverandørindustri og rene miljøselskap.

 

Internasjonal konkurranse og markeder

Stadig tøffere internasjonal konkurranse kombinert med nasjonale miljøkrav  har medført en rekke effektiviserings- og forbedringstiltak i Norge. Dette har gjort norsk prosessindustri både produktiv og klimavennlig. I veikartet blir det fremhevet at «Norge står for en høy andel av samlet europeisk produksjon av en rekke industrivarer og at vi  på områder er ganske enerådende. Industrien i Norge produserer svært mange innsatsfaktorer som industribedrifter i EU bruker. Europeisk bilindustri benytter seg av norsk aluminium og ferrolegeringer, mens byggesektoren benytter flere norske metaller og mineralprodukter. Mineralgjødsel til europeisk matproduksjon er ytterligere et eksempel.»

 

Veikartet oppsummerer beskrivelsen av norsk prosessindustri som følger ”Prosessindustrien har møtt en vedvarende og økende global konkurranse med kontinuerlig effektivisering. Dette har skjedd parallelt med at norsk prosessindustri, i samspill med flere forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner, har bygd opp en bred og omfattende kompetanse. Denne kompetansen vil være helt avgjørende for utviklingen fremover. Omfattende bruk av underleverandører har dessuten bidratt til å skape en kompetent og konkurransedyktig leverandørindustri. Mange av prosessindustri-bedriftene er etablert i næringsparker eller organisert i klynger. Dette bidrar til å løfte kompetansen, og kan gjennom integrasjonseffekter også bidra til bedre råstoff- og energiutnyttelse.»

 

Denne beskrivelsen gjelder også for Ranaindustrien og Mo Industripark. Her ligger alt til rette for å levere grønn vekst og materialer som det er økende etterspørsel for i Europa og resten av verden. Det jobbes aktivt med flere forsknings- og utviklingsprosjekter hvor kompetanse fra et bredt spekter av bedrifter og bransjer kobles opp mot forskningskompetanse både i og utenfor regionen.

– Mo Industripark fortsetter utviklingen med fokus på industriell sirkulær økonomi gjennom prosjektet MIP Bærekraft, og vi ser fram til hva ekspertutvalget kommer fram til av anbefalinger. Vi håper tilrettelegging og styrking av industriklynger som Mo Industripark vil stå sentralt, sier Ulriksen avslutningsvis. Det bør legges til rette for at prosessindustrien i Norge og de sterke industriklyngene skal forbli verdensledende, og være en spydspiss i utviklingen av lavutslippsteknologi og grønn konkurransekraft.

 

Fakta om ekspertutvalget for grønn konkurransekraft (faktaboks)

  • Regjeringen oppnevnte 16. juni 2015 ekspertutvalget for grønn konkurransekraft.
  • De skal høsten 2016 foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.
  • Utvalget støttes av et sekretariat ledet av Per R. Sandberg, som kommer fra stillingen som innovasjonsdirektør i Statoil.
  • Sekretariatet har deltakere fra Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet.
  • Som grunnlag for arbeidet ble det bestilt 7 veikart fra forskjellige sektorer, hvor «Veikart for prosessindustrien» er et av dem.
  • Les mer om arbeidet til Ekspertutvalget: http://www.gronnkonkurransekraft.no

 

Lenke til rapporten: https://www.norskindustri.no/Energi-og-miljo/Energi/overleverte-veikartet-for-prosessindustrien

 

Del Del Del