Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder i NHO Nordland.

Innovasjon skal berge Europa

20 December, 2014 15:12 Del Del Del

– Forskning og utvikling skal bidra til å løfte EU ut av krisa, og innovasjon er motoren for å få til dette. Derfor satser nå EU sterkt på sitt nye program, Horisont 2020.

Dette er en videreføring av de tidligere rammeprogrammene for forskning og utvikling (FoU) i EU, og nå satser EU tungt på et bredere felt. Horisont 2020 har et budsjett på nesten 80 milliarder Euro, og det er en svært gunstig mulighet for norsk næringsliv til å bli med, sier Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder i NHO Nordland.

Hun viser til at den nye EU-kommisjonen har to fanesaker. Det er å redusere arbeidsledigheten i EU betydelig, samt å få vekst innenfor EU-landene. I tillegg har EU som målsetting blant annet at 20 prosent av EUs samlede energiforsyning i 2020 skal komme fra fornybar energiproduksjon.

EU har budsjettert med nesten 80 milliarder Euro for programmet, for perioden 2014-2020, og Norge bidrar med 18 milliarder kroner til Horisont 2020. Regjeringen forventer at norsk næringsliv, forskningsinstitusjoner, med mer, skal hente tilbake to prosent av det norske bidraget gjennom tilskudd til prosjekter de deltar i.

– Det kan høres lite ut med kun to prosent, men det tilsvarer en økning på 60 prosent av tilskuddsmidler vi tidligere har mottatt fra EU-program. Derfor er dette svært ambisiøst, sier Marianne Bahr Simonsen.

– Dette er en formidabel satsning både fra EUs side og den norske regjerningen, og vi håper selvsagt at også bedriftene fra Nordland og Rana nå ser de fantastiske mulighetene som ligger i Horisont 2020, påpeker hun.

 

FoU og europeisk perspektiv

Det er mange aktører som nå har meldt seg på arbeidet for å få stor oppslutning til Horisont 2020 i Norge. Blant annet forskningsinstitusjoner som Sintef og andre, samt også NHO.

– Programmet forutsetter deltakelse fra næringslivet. EU ønsker langt sterkere deltakelse fra næringslivet enn tidligere. Derfor har vi i NHO Nordland engasjert oss i dette, sier hun.

Hun understreker at innovasjon og FoU er avgjørende for det vi skal jobbe med om tjue til femti år inn i framtiden.

– Dette er innsats vi må gjøre for å forbedre vår konkurransesituasjon både på kort og lang sikt, og det er Norge avhengig av. Norge vil aldri kunne konkurrere på pris. Derfor må vi søke å være best til å levere produkter og tjenester av høy kvalitet. Da må det innovasjon og nyskaping til, sier Marianne Bahr Simonsen.

Horisont 2020 er et alternativ, og et tillegg, til program som Enova, Skatte-FUNN og andre programmer kan tilby som støtte og som finansiering til FoU-programmer og tiltak i den enkelte bedrift. Både dette og andre program er en god inngangsport for å bli bedre i FoU-arbeid.

Forskjellen mellom Horisont 2020 og andre program er at dette er det ledende programmet, det er mesterigaen innen forskning og innovasjon. Deltagelse her gir da ikke bare FoU-midler. Det gir ikke minst internasjonal anerkjennelse og nettverk, og samtidig en sterkere konkurransekraft. En svært viktig faktor i å delta er å få tilgang til et internasjonalt nettverk og internasjonal kompetanse. Man får tilgang til kvalifiserte aktører som ser din virksomhet med nye øyne, og fra en helt annen dimensjon; fra Europa.

– I og med at vi har en rekke bedrifter som har Europa som sitt marked trenger vi også dette perspektivet. Og det er mange ute i EU som kan bidra til å utvikle din bedrift.

Siden så stor del av virksomhetene i Mo Industripark har et utstrakt internasjonalt perspektiv, med markedsarbeid blant annet mot Europa, så bør dette være av spesiell interesse for bedrifter i Rana, sier hun.

Hun peker på at når man søker på et EU-program som Horisont 2020, så gjør man ikke det primært for å få finansiering til innovasjonsprosjekter. Det er derimot for å få tilgang til partnerskap og relasjoner, som man har nytte av i ettertid. Det vil være uvurderlig i en framtidig konkurransesituasjon.

Marianne Bahr Simonsen har som jobb å være i kontakt med, og bistå bedrifter, institusjoner og offentlig virksomhet for å øke deltakelsen i dette programmet; Horisont 2020.

Hennes budskap til bedriftene i Mo Industripark og andre er å bruke henne som et lavterskeltilbud.  Hun oppfordrer til å ta kontakt om det er noe man lurer på.  Og dette er noe som både små, mellomstore og store bedrifter kan ha stor nytte av.

– Det er egne prosjketer for små og mellomstore bedrifter (SMB) i EU. Ved å lansere en egen prosjkettype for SMB-bedrifter som er lettere å få stabelet på beina og med mindre formelle krav, viser EU at de ønsker å ha næringlsivet med, og det er vi veldig glade for. De og vi i NHO Nordland ønsker å ha med alle typer bedrifter, sier hun.

Samarbeid mot utdanning og forskning

Prosjekter rettet mot Horisont 2020 bør helst være et trepartssamarbeid, der både utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og næringsliv deltar innenfor det samme prosjektet. Og det må ofte være koblet mot utenlandske aktører, med en eller to av de tre partene.

– Vi må bruke Horisont 2020 til å trekke større deler av norsk næringsliv inn i de gode sirklene og partnerskapene som skapes gjennom deltakelse sammen med andre.

Det er ulike prosjektformer innenfor Horisont 2020, og alle prosjekt må ikke være et trepartssamarbeid. Og man trenger heller ikke i alle prosjekttypene å knytte til seg partnere fra andre land. Likevel ser jeg dette som en stor fordel.

Mitt hovedbudskap er at vi i Norge og Nordland må tørre å satse, tørre å ta mål av seg som en aktør i Europa og ikke utenfor. Deltakelse i mesterligaen innen forskning og innovasjon gjennom Horisont 2020 kan være en fin inngangsport for å nå nye kunder og nye markeder i og utenfor Europa, avslutter Marianne Bahr Simonsen i NHO Nordland.

 

Fakta:

Slik kan NHO Nordland bistå med rådgiving om din bedrift ønsker å delta i et EU-prosjekt:

  • Gjennomgang av bedriftens idé, mål og strategi
  • Vurdering av idéen – er EU-midler det rette? Bør det heller søkes støtte gjennom regionale eller nasjonale virkemiddelapparat?
  • Finne fram til det aktuelle programmet og bistå i veien videre
  • Hjelp til partnersøk og etablering av konsortium
  • Veiledning i prosessen og videreformidling av kontakter
  • Marianne Bahr Simonsen minner om at ikke bare bedrifter som er interessert i FoU arbeid kan ta kontakt med også alle som har spørsmål i forhold til sitt arbeid med EU og det indre marked da NHO har et eget Brusselkontor som er der for å bistå medlemmene i små og store europaspørsmål

 

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Marianne Bahr Simonsen

Tlf. direkte: 75 40 25 00 / Mobil: 934 50 021

E-post:

Næringslivets Hovedorganisasjon Nordland

Sandgt. 5 A, Postboks 343,  8001  BODØ

Telefon: 75 40 25 00

www.nho.no/nordland

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr1_2015s11

Del Del Del