Markedssjef i Mo Industripark AS, Jan Gabor, inviterer lag, personer og foreninger til å søke sponsormidler for 2018.

Med ambisjoner i verdensklasse

20 oktober, 2016 17:06 Del Del Del

Mo Industripark skal være med og sette standarden for energieffektivitet, gjenvinning og utslippsreduksjoner. Ambisjonen er å bli en grønn industripark i verdensklasse!

 

Det forteller markedssjef Jan Gabor i MIP. Han påpeker at klimautfordringen er den største av de globale utfordringene som direkte berører både næringsliv og innbyggere, både i Mo i Rana, i Norge og i hele verden. Krav til klimatiltak vil kreve store omstillinger i næringslivet, og dette har MIP tatt høyde for i sin offensive miljøstrategi.

– MIP er den industrielle porten til Nordområdene, og vi arbeider aktivt for å legge til rette for nye etableringer i industriparken. Ny miljøvennlig produksjon er særlig interessant, både på nye felt og i samvirke med eksisterende bedrifter, sier Gabor.

 

Langsiktig bærekraftsatsing

Allerede i dag har bedriftene i Mo Industripark flere miljømessige fortrinn. Det er først og fremst rikelig tilgang til fornybar kraft. I tillegg har man gjennom flere tiår utviklet en omfattende gjenvinning av energi og biprodukter. Her ligger Norges største gjenvinningsmiljø av skrapstål, Celsa Armeringsstål, og alle bedriftene som samarbeider om dette. Det er omfattende gjenbruk av vann og materialer, i tillegg til flere andre miljøtiltak, som beskrives i dette magasinet.

Arbeidet med å utvikle lønnsomme, grønne løsninger er organisert under paraplyen MIP Bærekraft.

– MIP Bærekraft er en systematisering og koordinering av den omfattende satsingen som vi har gjort på gjenvinning i mange år i Mo Industripark, og dette skal utvikles videre sier Gabor.

MIP Bærekraft er organisert i tre faser. I første fase er det skapt en arena for forprosjekter, gjennom et tett samarbeid med forskjellige institusjoner og bedrifter. Kartlegging av nåsituasjonen er sentral. Eksempel på kartlegging er MIP Gjenvinning. Det er en forstudie med mål om å beskrive status knyttet til biprodukter og energi med gjenvinningspotensial, og å synliggjøre potensial for økt verdiskaping og miljøforbedringer.

I den andre fasen skal MIP, bedrifter og institusjoner sammen etablere utviklingsprosjekter på prioriterte områder. I tillegg er målet å etablere et pilotanlegg for gjenvinning. Arbeidet med pilotanlegget er godt i gang, både med faginnretning, finansiering og prosjektledelse. Planen er at anlegget skal gi mulighet til å utforske hvordan prosesser og bearbeiding av bi-strømmer fra bedriftenes produksjon kan forbedres.

Miljøsatsingen skal løftes ytterligere et hakk fra 2018, i den tredje fasen. Her er målet to industrielle nyetableringer i Mo Industripark, samt å få etablert et internasjonalt forskningsmiljø med langsiktig perspektiv. Sirkulær økonomi står sentralt, og et viktig mål i MIP Bærekraft er derfor å utvikle forskning, forretningsmodell og rammevilkår som gir en industriell definisjon på sirkulær økonomi.

 

Forskningssamarbeid en suksessfaktor

I MIP Bærekraft står forskning og utvikling sentralt. Det er etablert samarbeid med flere etablerte forskningsmiljø, innovasjonsmiljø og myndigheter. Det gjelder blant andre SINTEF, Nordlandsforskning, Senter for Industriell Forretningsutvikling/Nord universitet, Kunnskapsparken Helgeland, SIVA og Inkubator Helgeland AS. Felles for mange av disse er at de er etablert på Campus Helgeland, som er blitt navet i forskningssatsingen på Helgeland, og ikke minst i FoU-arbeidet i Mo Industripark og MIP Bærekraft. MIP har også et nært samarbeid med Nordland fylkeskommune, og samarbeidsavtaler med Zero og Bellona, som gir gode innspill og påvirker retningen bærekraftarbeidet skal ta. Gjennom dette samarbeidet skal MIP Bærekraft være en kraftfull innovasjonsarena hvor flere miljøer etter hvert skal kunne koble seg på.

For å kunne realisere dette store løftet er tilknytningen til denne typen sterke fagmiljø essensielt. Et annet viktig konkurransefortrinn for norsk industri er gode virkemiddelordninger for utvikling av miljø- og klimateknologi og prosesser. Gode finansieringsordninger er også en nøkkel for å kunne utvikle bærekraftig næringsliv. MIP arbeider derfor for å få tilskudd til enkeltprosjekter i bærekraftsatsingen fra flere hold, blant annet fra Enova, Teknologifondet, forskningsprogram, med mer.

 

Tre hovedområder for MIP Bærekraft

Det første hovedområdet er energi, hvor Mo Industripark allerede har kommet langt. Enova mener Mo Industripark er «best i klassen», basert på de mange gode tiltakene som er gjennomført gjennom flere år, og de enkeltprosjektene som flere bedrifter arbeider med for tiden. Potensialet for økt energieffektivisering og –gjenvinning er stort, og dette skal vi blant annet jobbe med i det nye forskningssenteret for fornybar energi, HighEFF, hvor Sintef Energi er hovedpartner.

Det andre hovedområdet er gjenvinning. Her har også bedriftene i Mo Industripark en lang og god tradisjon på å utvikle gode tiltak, som styrkes ved at dette skjer innenfor en industriklynge. I MIP Bærekraft er ambisjonen å styrke dette ytterligere, blant annet ved å løfte produksjonen innenfor gjenvinning av både materialer og gasser høyere opp i verdikjeden. Også dette er et hovedområde der det er stor positiv holdning til tiltakene fra alle berørte parter, og der alle produkter og biprodukter er viktige. Dette feltet er i stor grad kjernen til det som går under begrepet sirkulær økonomi.

Det tredje hovedområdet er utslipp til luft og vann. Her er det store utfordringer, ikke minst fordi det handler både om kostnader, tilgjengelig teknologi, krav fra myndigheter og omdømme. Nærheten mellom industriparken og bebyggelsen rundt er også utfordrende, og et resultat av valg, teknologi og holdninger fra 75 år tilbake. Bedriftene driver sin virksomhet i henhold til lover og forskrifter. Forventningene fra omgivelsene og opinionen generelt er langt høyere enn det myndighetene stiller av krav, og industrien har ikke klart å levere resultat i forhold til disse forventningene. Vi kan forvente skjerpede krav som følge av Parisavtalen, og for å opprettholde konkurransekraft vil det være nødvendig å komme nye krav i møte tidlig. Skal industrien lykkes med ytterligere reduksjon av utslipp må man ta i bruk Best available technology (BAT), og tiltak må være basert på kunnskap fra forskning.

 

Bærekraft og lønnsomhet

Ressurser til å satse på miljø vil alltid være avhengig av hvor økonomisk bærekraftig tiltaket er. Beslutningene om hvilke tiltak den enkelte bedrift ønsker å gjennomføre skjer internt, og bedriftene gjør også sine ting uavhengig av hverandre. Det ligger imidlertid et betydelig potensial i å koordinere tiltak, og en systematisering og koordinering slik det gjøres i MIP Bærekraft. Der det er synergieffekter mellom bedrifter vil det gi et ytterligere pluss for helheten.

Beslutning om gjennomføring av tiltak og prosjekter har også klar sammenheng med mulighetene for finansiering fra offentlige virkemidler, som tidligere nevnt.  I tillegg vil det være et spørsmål om man klarer å gjøre miljøprosjektene og tiltakene til lønnsom virksomhet, som igjen kan gi grunnlag for nye bedrifter. Å produsere grønt må gjøres lønnsomt, og krever en grønn etterspørsel gjennom blant annet ved å stille krav til miljøfokus i offentlige anskaffelser. Derfor er MIP fornøyd med at miljøkrav nå legges til grunn i lovteksten for offentlige anskaffelser, og at det offentlige velger å gå foran og gi sine 460 milliarder i offentlige innkjøp en grønnere retning. Det er viktig for at denne typen produksjon fortsatt skal kunne skje her i Norge, med strenge miljøkrav, effektiv drift, gjenvinning og bruk av fornybar energi.

Gabor understreker at bærekraft og lønnsomhet må gå hånd i hånd.

– Vi trenger både en økonomisk og miljømessig omstilling i Norge, og industriklynger med stor andel av prosessindustri har særlig gode forutsetninger for å levere på begge områdene. Derfor er det en klar målsetting for prosjektet MIP Bærekraft at Mo Industripark skal bli kjent både i Norge og internasjonalt for å sette miljøet i fokus, og for å skape grønn vekst, avslutter han.

Del Del Del