Sentrale personer i Miljøteknikk Terrateam AS. Fra venstre: styreleder Jens Rønning, Nils Harald Øijord, Grete Henriksen, og Alf Granlund.

Miljøteknikk Terrateam AS: 20 år i miljøets tjeneste

9 juli, 2013 16:16 Del Del Del

Miljøteknikk Terrateam AS feiret i juni 20 år i miljøets tjeneste med en jubileumslunsj i bedriften. Det har vært en banebrytende virksomhet, som har gjort et uvurderlig arbeid for opprensking, deponering og videreforedling av masse fra industrien i Rana.

 

Gruvedriften

Alf Granlund, som var daglig leder helt fra starten og til og med januar 2011, framførte en presentasjon av jubilanten. I et historisk perspektiv startet han tilbake i 1668, da det var interesse for sink- og blymalm i Mofjellet. I historiens løp har det vært mange forsøk på å skape vellykket gruvedrift her, men suksessen uteble ofte. Siste driver var Sydvaranger AS, som drev gruvene i Mofjellet fra 1973 til 1987, da gruvedriften ble nedlagt for godt. I 1990 ble Mofjellet Berghaller AS stiftet, for å se på mulig etterbruk av gruvegangene.

 

Banebrytende miljøarbeid

Noen år senere begynte Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS å se på mulighetene for å behandle forurenset masse fra driften av Koksverket, og det var starten på det Alf Granlund kaller miljøvirksomhet gjennom 20 år. 18. juni 1993 ble de første massene fra Koksverktomta kjørt gjennom det nybygde anlegget ved Stigerplatået, for så å deponeres i de gamle gruvegangene. Totalt ble det i perioden juni 1993 til 1999 behandlet 82.900 tonn forurenset grunn i forbindelse med rehabiliteringen av tomta til tidligere Norsk Koksverk AS.

– Ingen i Norge hadde gjort noe slikt tidligere, så de første årene bød på mange utfordringer. Behandlet masse måtte fra første dag tilfredsstille kravene fra Statens Forurensingstilsyn (SFT), forteller Alf Granlund.

 

Flere virksomheter

I 1996 ble behandlingsvirksomheten skilt ut fra entreprenørdriften, og datterselskapet Øijord & Aanes Miljøteknikk AS ble opprettet.  I januar 1999 kjøpte Øijord & Aanes AS opp selskapet Terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS (TNMS), som inntil da hadde vært samarbeidspartner for Øijord & Aanes Miljøteknikk AS på laboratorie og forskning siden prosjektet med koksverktomta startet. Terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS ble så fusjonert med Øijord & Aanes Miljøteknikk AS og navnet på dette selskapet endret til dagens; Miljøteknikk Terrateam AS.

Selskapet har vært innom flere virksomheter, blant annet behandling og deponering av fotokjemikalier, og produksjon av svartkalk. Noe som skulle fylle atskillig plass var pelletering og mellomlagring av rødstøvet fra Fundia Armeringsstål AS. Etter noen år var hele 63.259 tonn støv og pellets mellomlagret i tørre gruveganger, til det i 2005 ble inngått avtale med Eras Metal AS i Høyanger for levering av pellets for gjenvinning av sinkoksid. Nedbygging og utskiping av pelletslagret ble avsluttet i 2009.

På 2000-tallet ble det også investert i sugebiler for oppsamling av forurenset masse, og dette er en viktig del av virksomheten i dag.

 

Ledende miljøbedrift

– Miljøteknikk Terrateam AS har gjennom 20 år, både på teknologi, behandlingsmetoder, anlegg, maskiner og utstyr gjennomgått en kontinuerlig utvikling. Forskning og utvikling har hatt høy prioritet, og nye virksomhetsområder har kommet til etter hvert. Bedriften framstår i dag, med den kompetansen som er tilegnet gjennom årene, som en ledende miljøbedrift, forteller Alf Granlund.

Da Alf Granlund gikk av med pensjon overtok Terje Nerdal som daglig leder en kort periode til og med juni 2011. Da overtok Grete Henriksen. Hun holdt en jubileumstale der hun roste Granlund for å bygge bedriften stein for stein med nøkterne investeringer i starten.

– Takket være det, er vi der vi er i dag – en trygg og god bedrift som har drevet virksomheten med god økonomi, sa Grete Henriksen. Bedriften har i dag 25 ansatte, og ser fram mot de neste 20 år også.

– I fjor sommer inngikk vi avtale med Glencore Manganese Norway AS for ei ny gjenvinningsløype. Vi utførte et forsøk for dem med 1000 tonn slam høsten 2011, dette ble veldig vellykket og har nå resultert i en sjuårs avtale med dem. I tillegg har fått en ny femårs avtale med Celsa Armeringsstål AS. Dette er et prosjekt vi har hatt i mange år, med å pelletisere rødstøvet fra renseanlegget hos Celsa, sa Henriksen i sin tale.

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 4, 2013. Klikk her: GSnr4_2013s4

Del Del Del