Det er på sin plass å berømme alle partene i trepartssamarbeidet for å ha utvist ansvarlighet i årets mellomoppgjør og dermed greide å komme til enighet slik at streik og ytterligere konsekvenser ble unngått.

Myter og sannheter om datasenteretableringen på Mo

11 april, 2018 7:40 Del Del Del

Flere har den siste tiden uttalt seg om datasenteretableringen på Mo og stiller spørsmålstegn ved samfunnsnytten knyttet til dette. Jeg mener den gir Rana-industrien enda flere bein å stå på og at debatten så langt er lite nyansert.

Med inntoget av ny teknologi skapes det alltid både problemer og muligheter. Men i mange tilfeller løser de nye teknologiene flere problemer enn de skaper negative effekter. Historien er full av eksempler hvor store selskap og næringer går over ende som følge av ikke å være forberedt på teknologiske endringer. Digitale kamera og smart telefoner slo beina under giganter som Kodak og Nokia fordi de ikke tok slike endringer inn over seg. Disse selskapene gikk for øvrig tidlig ut og varslet at de nye teknologiene aldri ville få et gjennomslag, og satset videre på noe som skulle vise seg å være utdaterte produkter og tjenester.

Jeg registrerer at lokalt er mange raske med å ytre seg med skepsis om datasenteretableringen i Rana, som fremstår som noe nytt og kanskje for mange litt uforståelig. Jeg er overrasket over det ensidige fokuset som presenterer etableringen i Rana som en trussel. Det trengs åpenbart en mer sammensatt debatt!

 

Blokkjedeteknologien (Blockchain)
I en verden hvor stadig mer av korrespondansen og gjøremål kan foretas ved få tastetrykk på internett, øker også frekvensen av svindelforsøk og hacking. Med dette følger naturligvis en frykt for at dette skal skje med en selv eller egen bedrift. Denne frykten er reell og fører til at folk flest, selskaper og det offentlige må ta sine forhåndsregler.

Blokkjedeteknologien, som det nyetablerte selskapet Bitfury Norway AS representerer, kan være nøkkelen til å løse svindelproblemer i verden. Denne teknologien fjerner faren for hacking og i tillegg kan den løse en rekke samfunnsoppgaver billigere, mer effektivt og på en sikrere måte. Og nå har altså dette selskapet, som er blant de fremste i verden på denne teknologien, valgt å etablere seg i Norge og Mo i Rana. Dette gir unike muligheter som vi ikke er tjent med å nedvurdere verdien av. Vi har fått etablert en ny type industri som gir oss flere bein å stå på og som bidrar til at vi blir en enda mer attraktiv region for både næringsliv og kunnskapsmiljøer.

Internasjonalt jobber IBM med globale transportgiganter som Maersk for å utvikle digitale logistikktjenester basert på blokkjedeteknologi. Tilsvarende har Bitfury inngått et samarbeid Harvard Business School om å utvikle et nytt eiendomsregister for Republikken Georgia, som vil redusere omfanget av korrupsjon. Dette er eksempler på bruk av teknologien, som vi i samarbeid med Bitfury, ønsker å videreutvikle, med utgangspunkt i Rana. Her kan jeg nevne at vi er i dialog om hvordan vi kan etablere en nasjonal «blokkjede-hub» her.

Hva betyr en datasenteretablering i Rana?
I kjølvannet av nyheten om datasenteretableringen i Mo i Rana har debatten fokusert blant annet på negative aspekter ved digitalvaluta (kryptovaluta), høyt kraftforbruk, som sågar kan øke den lokale strømprisen, små effekter på sysselsetting, stor risiko, og generelt små gevinster på kompetanseutvikling lokalt.

Kraftforbruk
For å starte med kraftforbruket, det er riktig at det nye selskapet som nå er etablert hos oss trenger mye kraft for blant annet å utvinne og prosessere Bitcointransaksjoner. Men dersom man bruker kraftforbruk per ansatt som målestokk, noe som for øvrig har lite for seg, er kraftforbruket til Bitfury ganske på høyde med hva som er et normalt energiforbruk for en kraftforedlende industribedrift. Å hevde at økte kraftpriser vil bli et direkte resultat som følge av denne etableringen, blir noe unyansert da den totale kraftprisen som kjent påvirkes av flere forhold som investeringer i nasjonalt og regionalt nett, nedbør, temperaturer, i tillegg til forbruket.

Eksempelvis mener jeg bygging av utenlandskabler til England utgjøre en langt større trussel enn lokal etablering av kraftintensiv industri. Tvert imot har vi lenge ønsket mer kraftuttak lokalt nettopp på grunn av øket sysselsetting og mer effektiv utnyttelse av kraft. Datasenter har i flere år vært en nasjonal satsing, og myndighetene har lagt til rette for dette gjennom redusert elavgift og tilpasset eiendomsskatt (skatt på verker og bruk).

Sysselsetting
Når det gjelder sysselsetting er det ikke hver dag bedrifter etablerer seg her i regionen med mål om 30-35 ansatte ila første driftsår, og med planer om ekspansjon. Rana trenger flere innbyggere og flere arbeidsplasser, det samme gjelder for øvrig for hele Nord-Norge, noe jeg har nevnt i flere sammenhenger tidligere. I tillegg vil innkjøpene dette selskapet gjør lokalt generere økt etterspørsel hos leverandør- og tjenesteindustri, noe som igjen gir økt indirekte sysselsetting.

Kompetanseutvikling
Lokal spisskompetanseutvikling er særlig viktig for Rana. Vi har gode tradisjoner her i regionen med store organisasjoner med høy IT-kompetanse som er fremst i verden innen sine felt. Her tenker jeg selvsagt på Nasjonalbiblioteket og Statens Innkrevingssentral. Men datasenterdrift er en annen type aktivitet som også krever ny IT-kompetanse. Dette i tillegg til at de etterspør tradisjonell fagkompetanse på flere områder. Jeg mener at med et voksende IT-miljø vil Mo i Rana være attraktiv for andre datasenteraktører, som vil være viktig komplementær aktivitet til eksempelvis vår egen datasentersatsing, Arctic Circle Data Center, som blant annet leverer skreddersydde skyløsninger og etter hvert også nye spennende og fremtidsrettede tjenester.

Nå som en internasjonal aktør innen blokkjedeteknologien har etablert seg på Mo og har uttrykt en målsetting om lokalt samarbeid om kompetanseheving knyttet til deres teknologi, er det nå vi må smi mens jernet er varmt og få til en god kobling mot kompetansemiljøene på Campus Helgeland. Her vil jeg blant annet minne om vår relativt ferske samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø om å etablere informatikkstudier på masternivå. Spisskompetanse på blokkjedeteknologi vil for oss være et viktig fordypningsfelt i denne sammenhengen.

Risiko
Når det gjelder vurdering av risiko er det på generelt grunnlag viktig å få med seg at det er få aktører som leverer varer og tjenester til inn og utland som opererer i et vakuum uten risiko. Store selskap som konkurrerer på det globale markedet er utsatt for markedskonjunkturer og valutasvingninger og må driftes med et usikkerhetsmoment.

Etablering av ny industri basert på ny teknologi i Rana er intet unntak og det vil alltid være en eller annen risiko knyttet til etablering av denne typen industri. Det er derfor viktig, noe flere også hevder, at man må ha en nøktern tilnærming til de nye forretningsmodellene som kommer med ny industri. Når det er sagt så innebærer nevnte etablering lav risiko for både Mo Industripark AS og andre involverte selskap.

Kryptovaluta
Debatten knyttet til digitale valutaer, såkalt kryptovaluta, er ikke ny og meningsytrere nasjonalt og internasjonalt har utrykket seg både i positiv og negativ retning. Det er med andre ord mange påstander der ute knyttet til kryptovaluta, og svindel, hvitvasking og annen kriminell aktivitet er betegnelser som gjerne brukes i omtalen knyttet til den nye digitale verdenen. Men digitale valutaer er som annen tradisjonell valuta; det finnes mange ulike typer og både verdi og stabilitet variere stort.

Bitcoin var en av de første kryptovalultaene på markedet og er i dag den største. Denne valutaen har som andre kryptovalutaer også opplevd verdifall, men har de siste årene steget i verdi. Uansett blir kryptovaluta omtalt av både Verdensbanken, World Economic Forum, sjefen for Det internasjonale Pengefondet (IMF) og økonomer verden over som «kommet for å bli». Kryptovalutaer blir også forbundet med muligheter, med utgangspunkt i blokkjedeteknologien, knyttet til å kunne redusere korrupsjon i land med svake samfunnsinstitusjoner. I øvrige land vil teknologien også være kostnadsbesparende da den fjerner tredjeledd og sikrer transaksjoner samt vanskeliggjør hvitevaskingsaktivitet.

Med det sagt er det ikke slik at kryptovaluta er uten utfordringer som må løses. På lik linje med aksjer og tradisjonell valuta er kryptovaluta blitt et spekulasjonsobjekt og noen nasjonalbank som har kontroll på kryptovalutaen finnes ikke. Nytenking rundt nasjonale og globale regelverk må til.

Samfunnsnytten
Man kan eksempelvis benytte blokkjedeteknologien til å sikre forretningshemmeligheter, helse- og persondata. Et konkret bruksområde er ID-papirer. Blokkjedeteknologien vil kunne sikre passopplysninger da anvendelsen av denne teknologien vil gjøre det tilnærmet umulig å forfalske passinformasjon, noe som i forlengelsen av dette kan redusere problemet med menneskehandel. Denne teknologien gjør alle typer transaksjoner over internett trygg.

Blokkjedeteknologien i en industriell kontekst
I en industriell kontekst, gir blokkjedeteknologien tilgang til en ny teknologisk plattform som kan bidra til å løfte industrien for alvor inn i den digitale tidsalderen. Denne teknologien kan benyttes for å sikre transaksjoner innen eksempelvis energihandel og på logistikkområdet. Den muliggjør også kontraktsinngåelse uten mellomledd og sørger samtidig for sikrere transaksjoner av digitale eiendeler og forretningssensitive opplysninger.

Ikke minst kan blokkjedeteknologien gi oss full oversikt over materialflyten fra enhver produksjonsbedrift, noe som er et viktig element for å lykkes med sirkulær økonomi, et område vi har satt oss mål om å bli gode på i Mo Industripark. Skal vi klare å hente ut enda flere ressurser av avfall samt eliminere svinn og effektivisere bruken av våre innsatsvarer, er blokkjedeteknologien nødvendig.

Styrker Rana
En av Ranasamfunnets kanskje største styrker historisk, er at både folk og næringsliv her er svært omstillingsdyktige. Det finnes flere eksempler ellers i landet på industrisamfunn som ikke har klart seg like bra i omstillingstider som det Rana har og industrien i regionen har flere ben å stå på nå enn noen ganger tidligere. Skal vi fortsette å stryke oss og vokse, må vi tørre å satse på de nye teknologiene og industrialiseringen av disse.

Jeg mener at det å åpne opp for datasenterindustrien i Mo Industripark styrker regionen dersom vi vet å utnytte ressursene på en god måte og jeg håper at dette kan bli noe stort ikke bare i Rana, men også flere steder på Helgeland og i Nordland. Da kan vi også med tiden høste enda større ringvirkninger, men dette er naturligvis ikke gjort over natten.

Digitaliseringen vil bre om seg i stadig sterkere grad i årene fremover. Da vil vi i lokalt kunne være blant de best rustede til å møte endringene som kommer dersom vi klarer å koble de riktige miljøene sammen på riktig måte og i tillegg heve kompetansenivået knyttet til de muliggjørende teknologiene. Jeg tror selvsagt ikke at dette er enkelt, men det er kanskje nettopp derfor vi må ta utfordringen.

 

Fakta om blokkjedeteknologien
En blokkjede (Blockchain) er en lenke med digital informasjon som fungerer som et digitalt register for digitale transaksjoner mellom to parter, hvor kopier av registeret er lagres i et nettverk av datamaskiner. Blokkjeden beskyttes med kryptografi (digital beskyttelse av informasjon) for å la hver deltaker i transaksjonen redigere blokkjeden på en meget sikker måte, og som derved fjerner behovet for godkjenning av tredjepart (myndighetene, bank, etc). All digital informasjon som inkluderes i en transaksjon blir lagret i såkalt blokk som igjen blir satt sammen i en kjede (som en løkke i en kjetting). Hver blokk i kjeden referer tilbake til den forrige blokken som igjen referer til blokken før den osv. Dette blir da en lang kjede med digital informasjon, og derav navnet blockchain eller blokkjede på norsk.

 

Del Del Del