Flere aktører fra næringslivet deltok på Digital21s innspillsmøte.

Næringslivet kom med innspill til nasjonal digitaliseringsstrategi

8 februar, 2018 19:57 Del Del Del

Regjeringen er ett skritt nærmere målet om å lage en sektorovergripende, nasjonal digitaliseringsstrategi etter at innspillmøte i Mo i Rana ble avholdt 7. februar. Myndighetene har bedt om innspill fra næringslivet om hvordan de på best mulig måte kan legge til rette for at næringslivet skal kunne utnytte mulighetene som ligger i digitalisering, og reiser i disse dager landet rundt.

Administrerende direktør ved Mo Industripark as og medlem i styringsgruppen til Digital21, Arve Ulriksen, ønsket velkommen til innspillmøtet i Mo i Rana, som var det eneste i sitt slag mellom Trondheim og Tromsø. Flere foredragsholdere fra det private næringslivet og det offentlige delte sine erfaringer med de fremmøtte.

Trenger et digitaliseringsløft
Anders Strøm fra Norwegian Crystals, Christel Halsen fra Statens innkrevingssentral, Alf-Gøran Knutsen fra Kvarøy Fiskeoppdrett og Geir Jakobsen fra Brønnøysundregistrene fortalte hvordan deres virksomhet har tatt i bruk teknologiske og digitale verktøy, og hvilke utfordringer de møter med blant annet reguleringer, infrastruktur og kompetanse. Det ble deretter arrangert gruppearbeid med parallellsesjoner hvor aktørene fikk komme med innspill og refleksjoner.

– Jeg har sett frem til dette, uttrykte sekretariatsleder Trond Moengen fra Digital21 da han åpnet møtet i Mo i Rana.

– Vi skal utvikle og ta i bruk digital kompetanse og teknologi. Men, hvordan gjør vi det i praksis – og hvilke muligheter gir det? Spurte sekretariatslederen salen retorisk.

Landet rundt
Dette er det fjerde innspillmøtet i en serie på ti fra ristiansand i sør til Tromsø i nord. Den digitale flodbølgen kommer. Dette vil gi oss mange nye muligheter, og mange norske ledere har høy selvtillit når det kommer til digital kompetanse. Det forspranget vi har hatt på digital kompetanse kommer til å bli visket bort hvis vi ikke tar grep. Dette er også bakteppet for industrimeldingen som ble lagt frem i 2017 hvor digitalisering er en helt sentral problemstilling.

Regjeringen har derfor etablert Digital21 fordi norske bedrifter trenger et digitaliseringsløft. Men for å stake ut best mulig kurs, har regjeringen invitert næringslivsaktører rundt omkring i landet til innspillmøter for å finne ut hvor skoen trykker.

– Vi må ta i bruk de nye teknologiske mulighetene som finnes, men utfordringen ligger både i næringslivets evne til å ta i bruk teknologiske nyvinninger og evnen til å utvikle ny kunnskap, forteller Moengen.

Bredt mandat
Mandatet fra Digital21 er å kartlegge nettopp næringslivets evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Det langsiktige målet for Digital21 er å bidra til økt digitalisering i næringslivet. Digital21 skal gi strategiske råd og anbefalinger til regjeringen om hvordan næringslivet i større grad kan utvikle og dra nytte av kompetanse, teknologi, forskning og utvikling for å utnytte muligheter og møte utfordringer som følge av økt digitalisering.

Kompetanseheving og fornying av lovverk
Digital21 er et samarbeid mellom myndigheter og næringsliv som har til formål å gi svar på hvordan næringslivet skal etablere riktig kunnskaps- og teknologiplattform, og hvordan bedrifter skal bli i stand til å utnytte den.
– Vi har utfordringer i forhold til tilgang på kompetanse, kostnader og internasjonal konkurranse. Vi trenger kunnskap om Industri 4.0, og for å lykkes må vi samle og dele kompetansen slik at vi får utnyttet ressursene. Et eksempel er at dagens mekaniker hos oss må være mekatroniker i morgen, og ha kunnskap om pneumatikk, altså utnyttelse av energi ved hjelp av komprimering og ekspandering av gasser, IT, hydraulikk og automasjon. Vi må tenke annerledes. Vi trenger nemlig arbeidere som forstår helheten og ikke ulike fagoperatører som ”bare” ser utfordringer i den andre faggruppen uten å ha proaktive forslag til løsning, sier Anders Strøm fra Norwegian Crystals engasjert.

Han ønsker at skoleverket skal følge utviklingen til Industri 4.0 og utdanne morgendagens arbeidere med korrekt kompetanse.
– Det må legges til rette for et tettere samarbeid mellom næringsliv og akademia, større rammer for subsidiering av erfaringsbasert læringsutvikling, samt et program for etterutdanning av arbeidere i arbeidslivet, poengterer Strøm.

Digitalisering i det offentlige
Christel Halsen, assisterende direktør i Statens Innkrevingssentral informerte om deres prosess rundt å gå fra lukket til automatisert saksbehandling.
– Målet er at brukerne skal saksbehandle sine egne saker, men for å lage disse løsningene må vi jobbe tverrfaglig og internasjonalt. Samtidig møter vi utfordringer om hvordan vi skal sikre informasjonen godt nok. Dagens lovverk er en mulig hindring for oss, og bør justeres raskere slik at vi klarer å tilpasse oss brukerbehovet fort nok, sier Halsen.

Oppdrettsnæringa og stordata
Kvarøy Fiskeoppdrett var også tilstede på innspillmøtet og delte sin erfaring med ekspandering til utlandet og at dette i stor grad blir muliggjort gjennom bruk av digitale flater. Kvarøy er for øvrig den eneste norske oppdretteren av organisk laks som har sluppet gjennom det amerikanske nåløyet og er blitt godkjent av dagligvarekjeden Whole Foods Market, som selger organiske matvarer produsert på en bærekraftig måte.
– Laksen kan allerede bestilles på nett, og det tar sikkert ikke lang tid før den også blir flydd til amerikanske hjem med drone, forteller Alf-Gøran Knutsen, daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett.

Digitalisering har blitt en stor og viktig del av deres produksjon.
– Watson, IBMs kognitive teknologi, har en innsamling av data som de blant annet kan bruke for å forutse lusepåslag 14 dager før det skjer. Dette har tidligere vært helt utenkelig. Vi har merder med 20.000 sensorer. Det er stordata vi ønsker å utnytte. Vi har prosjekter som går på digitalisering innen lusetelling, fôrteknologi, oppdrett offshore, landbasert oppdrett og lukket teknologi i havet. Det gjøres utrolig mye innovasjon i næringa, men vår største begrensning er at vi er et lite selskap med en liten administrasjon. Det er en utfordring å få tak i nok kompetent arbeidskraft, sier Knutsen.
– Vi oppfordrer også myndighetene til å gi FoU-konsesjoner og forenkle regelverket for at vi skal kunne ta i bruk den nye teknologien, føyer han til.

Tverrsektoriell digitaliseringsstrategi
Digital21 har til formål å etablere en helhetlig og samlende strategi på tvers av ulike næringer og bransjer, hvor sentrale aktører innen næringsliv og kunnskapsmiljøer stiller seg bak felles strategiske mål og anbefalte tiltak. Innspillmøtene er en viktig brikke i innsamlingen av informasjon som skal legges til grunn for å utforme en tverrsektoriell nasjonal digitaliseringsstrategi.
Arena-klyngen Arctic Cluster Team og Kunnskapsparken Helgeland fasiliterte møtet i Mo i Rana på vegne av Digital21.

Del Del Del