Nå har Campus Helgeland fått tilskudd av Senter for industriell forretningsutvikling. Den offisielle snorklippingen ble utført av, fra venstre, stipendiat Marianne Steinmo, Geir Sætran fra Helgeland Sparebank, dekan og professor Bjørn Pedersen og stipendiat Siri Jacobsen.

Nytt senter ved Campus Helgeland

5 oktober, 2013 19:18 Del Del Del

Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland har etablert det første senteret utenfor Bodø. Det skjedde da dekan og professor Bjørn Pedersen ved Handelshøgskolen inviterte til åpning av Senter for industriell forretningsutvikling ved Campus Helgeland den 17. september.

– Handelshøgskolen ble etablert i 1985, og det er utdannet 3500 siviløkonomer her siden starten. Tretti prosent av disse bor og virker i dag i landsdelen, noe som sier mye om betydningen studiet har for kunnskapsnivået i Nord-Norge, sa Bjørn Pedersen.

Som en overraskende gave ved åpningen presenterte Bjørn Pedersen nyheten om at det tilknyttes en femte stipendiat til Handelshøgskolen på Campus Helgeland. I dag er Krister Salamonsen, Siri Jakobsen, Marianne Steinmo og Thomas Lauvås stipendiater. I tillegg er professor Roger Sørheim og førsteamanuensisene Einar Rasmussen og Tommy Klausen tilknyttet som ressurser for forskningsmiljøet på Helgeland.

Olsen presenterte også et nytt forskningsprosjekt: ”Teknologibasert entreprenørskap og innovasjon som driver for industriell utvikling i nord.” Dette er finansiert av Helgeland Sparebank, med tre millioner kroner, samt Regionale Forskningsfond Nord med 2,5 millioner kroner. Prosjektet er også støttet av Mo Industripark AS, Helgeland Invest AS, Inkubator Helgeland AS, Kunnskapsparken Helgeland AS og Momek Group AS.

Helgeland Sparebank har gjennom Helgelandsstiftelsen i flere år satset betydelige midler for å bidra til å heve kunnskapsnivået på Helgeland. Geir Sætran fra Helgeland Sparebank understreket betydningen forskning vil ha for næringslivet på hele Helgeland, sammen med muligheten til høyere utdanning i regionen.

Innovasjon og entreprenørskap

I dag har Helgeland et lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet, og mens man har rimelig bra tilgang på kompetanse innenfor lærer- og sykepleieryrket er Helgeland svak på kompetanse innenfor tekniske fag og økonomifag. Pedersen mente etableringen av Campus Helgeland, og spesielt Senter for industriell forretningsutvikling vil være viktig framover for å heve kunnskapsnivået på Helgeland.

I dag er det totalt 110 ansatte ved Universitetet i Nordlands fakultet Handelshøgskolen, og de har i alt 1500 studenter. Hvert år tas det opp 650 nye studenter ved fakultetet.

Handelshøgskolen har siden starten hatt fokus på innovasjon og entreprenørskap, noe de fortsatt holder fast ved.

Sterk regionalt fokus

Det nye senteret med base på Helgeland skal være relevant for innovativt næringsliv. Det skal være en motor i et tverrfaglig miljø på Campus Helgeland, og det skal samarbeide både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Senteret skal bidra til et tettere samspill mellom studenter og industribedrifter i regionen, og det skal være basis for utvikling av utdanning som er attraktivt for regionalt og nasjonalt næringsliv.

Som ledd i satsingen var det lagt et seminar til Campus Helgeland for doktorgradsstudenter, med professor Paul Westhead fra University of Durham. Westhead anses for å være en av de fremste forskerne internasjonalt innenfor entreprenørskap. På seminarprogrammet var det også omvisning i Mo Industripark dagen etter åpningen.

 

41 år siden den første heltidsutdanningen på høyere nivå på Helgeland ble opprettet.

Den første heltidsutdanningen på høyere nivå på Helge-land var sykepleierutdanningen. Det kom i stand da Nordland sykepleierskole etablerte en filial i Rana høsten 1972. Bakgrunnen for etableringen var det økte behovet for flere sykepleiere.

De hadde fra 1972 til 1994 lokaler ved Rana sykehus.

Sykepleierutdanningen er nå en del av Profesjonshøg-skolen, ett av fakultetene ved Universitetet i Nordalnd. De er en sentral del av studietilbudet ved Campus Helgeland.

GSnr5_2013s4

Del Del Del