- Hovedjobben vår er at vi skal bidra til at bedriftene ser muligheter til egne prosjekter innenfor forskning og utvikling (FoU) som de ikke ser i dag. Vi er tettere på FoU-miljøene og kan derfor videreføre dette til næringslivet, sier Monica Paulsen og Monica Hagen, kompetansemeglere og ansatt i Kunnskapsparken Helgeland AS.

SINTEF til Mo : Kompetansemeglerne er på plass

20 april, 2014 22:44 Del Del Del

– Vi skal bidra til å senke terskelen for bedrifter til å starte forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU). Vår jobb som kompetansemeglere er å være en døråpner begge veier – fra bedrifter til FoU-miljøer og omvendt. Vi er lett tilgjengelig for bedriftene på Helgeland.

Dette forteller de to kompetansemeglerne,  Monica Paulsen og Monica Hagen ved Kunnskapsparken Helgeland AS.

Nylig var de på besøk ved Sintef i Trondheim, som et resultat av etableringen av Sintefs kontor i Mo i Rana og opptrappingen av virksomheten til kompetansemegling på Helgeland.

Hensikten med deres besøk ved Sintef var todelt. Det ene var at de ville bli kjent med de ulike avdelingene i Sintef, hva de forsker på, og hva de kan tilby næringslivet på Helgeland.

– Vi ønsket også at de skulle bli kjent med oss. Samtidig ønsket vi å opprette kontakter som vi kan spille inn prosjekter til, og som kan initiere prosjekter for oss, sier Monica Hagen.

De to forteller at i arbeidsgruppa for FoU-løftet på Helgeland har de tidligere valgt ut områder som det kan være relevant å satse på, samt institusjoner ved Sintef som det kan være aktuelt å spille dette inn til.

– Framover vil vi besøke flere bedrifter på Helgeland. Næringslivet har gitt oss tilbakemelding om at slike møter er nyttige, og de er svært positive til det vi prøver å få til. Dette er også helt i tråd med visjonen til Campus Helgeland om et nært samarbeide mellom næringsliv, forskning og utvikling, og utdanning, sier Monica Paulsen.

Hun legger til at de gjennom dette arbeidet også får et større miljø å spille på i forhold til forskning og utvikling, noe som er viktig og også mer interessant for bedriftene.

 

Hva gjøre en kompetansemegler?

Nordland fylkeskommune ønsker å bygge opp et korps av kompetansemeglere i fylket. Som ledd i dette har Kunnskapsparken Helgeland AS blitt engasjert

– Vi skal besøke bedrifter, og gjennom det fange opp muligheter for potensielle utviklingsprosjekt. Videre skal vi koble bedriftene mot aktuelle FoU-institusjoner.

Vi kjenner ordningene og aktørene innenfor forskning og utvikling som kan være aktuelle for de enkelte prosjektene, og gjennom det kan vi gi råd til bedriftene, sier Hagen.

– Hovedjobben vår er kanskje at vi skal bidra til at bedriftene ser muligheter til egne prosjekter innenfor FoU som de ikke ser i dag.

Vi er tettere på FoU-miljøene og kan derfor videreføre dette til næringslivet, sier Monica Paulsen.

Hun legger til at de kjenner til hvordan man kan søke, og der de ikke selv kjenner en ordning, så kjenner de hvem som kan det, slik at de kan videreføre kontakten dit.

– Det er lav terskel til å delta, og det er på ingen måte skummelt å starte opp med FoU-prosjekter i egen bedrift. Som regel er det svært lønnsomt for bedriftene, sier hun.

– Vi må klare å bryte mønsteret med at Helgeland i liten grad benytter seg av mulighetene til FoU-arbeid og også i liten grad trekker inn FoU-institusjoner i bedriftene.

På Helgeland er havbruksnæringen flink til dette, og de bruker ordningene mye. Andre bedrifter bør lære av dem, sier Monica Hagen.

 

Nytt VRI-prosjekt

Snart starter et nytt VRI-prosjekt opp. VRI står for «Virkemidler for regional FoU og innovasjon».  Ett av tre fokusområder nå er industrien. Ordningen gjelder for hele Nordland, og prosjektledelsen er lagt til Kunnskapsparken Helgeland, med Monica Paulsen som ansvarlig. Dette fordi de sitter tettere på industri og næringsliv på Helgeland. Det gir også god tilgang til ressursene i prosjektet.

Nordland har som prioritert mål å bygge opp et FoU-miljø med tilknytning til Campus Helgeland. Det er bevilget penger fra Forskningsrådet til dette, og nå søkes det om tilskudd fra Nordland fylkeskommune og andre.

– Vår oppgave er å initiere til prosjekter, slik at de kan søke eksterne midler for gjennomføring, sier Paulsen.

 

Sintef første ledd

Første ledd i arbeidet var besøket ved Sintef. Det neste er oppsøkende virksomhet til de allerede kartlagte bedrifter som kan ha mulige prosjekt. I tillegg ønsker de to at bedrifter som har mulige prosjekt tar kontakt med dem.

– Vi har begge erfaring fra industribedrifter, med fartstid i Ranaindustrien, og flere bedrifter har allerede fått tilskudd til FoU-prosjekt.

Vi har derfor god kunnskap om de problem stillinger de merker, og kan løfte disse opp til aktuelle prosjekt, sier Monica Paulsen.

Hun er utdannet sivilingeniør innenfor produksjonsteknologi, mens Monica Hagen er sivilingeniør innenfor energi og miljø. I tillegg til flere års erfaring fra næringslivet på Helgeland har de også tatt påbygging på sin kompetanse.

– Vi mener vår bakgrunnen for å arbeide som kompetansemegling derfor er høyst relevant for bedrifter på Helgeland, sier de.

De deltar begge også i VRI for Olje- og gassnettverk Helgeland og i Mineralklynge Nord, og derfor har de også stor oversikt og nær kontakt med det som rører seg i næringslivet på Helgeland.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr2_side5_2014

 

Del Del Del