De nye vognene til Rana Gruber AS, produsert av Kiruna Wagon.

Stor støtte for Dunderlandsbanen

20 desember, 2013 10:57 Del Del Del

NHO i Nordland og LO i Nordland krever i en fellesuttalelse at 30 tonns aksellast mellom Ørtfjell og Mo i Rana (Dunderlandsbanen) tas inn i Jernbaneverkets Handlings-program for 2014-2023.

Dette står i en av flere høringsuttalelser som gir støtte til Rana Grubers behov for oppgradering av Dunderlandsbanen, som har kommet i høst.

I høst la Jernbaneverket fram sitt forslag til Handlingsprogram 2014-2023. Her var ikke behovet for oppgradering av Dunderlandsbanen nevnt, og derved heller ikke prioritert i den kommende tiårsperioden.

Rana Gruber har arbeidet aktivt for å få beslutning om positive høringsuttalelser fra berørte parter. Så langt har Nordland fylkeskommune, ved fylkestinget, avgitt en høringsuttalelse som støtter at oppgradering av Dunderlandsbanen blir tatt inn i Handlingsprogrammet. Rana kommune har også avgitt en tilsvarende positiv høringsuttalelse, samt at det har kommet en liknende uttalelse fra Indre Helgeland Regionråd.

I fellesuttalelsen fra LO og NHO heter det blant annet:

”Mineralnæringen i Rana sysselsetter om lag 400 årsverk direkte og har stor betydning for samfunnsutviklingen på Helgeland og i Nordland. Det er en nasjonal prioritet å sikre denne næringens muligheter til fortsatt vekst og verdiskapning.

Det er nødvendig å sikre likeverdige konkurransevilkår for å trygge arbeidsplasser og sikre videre vekst. I dag begrenses produksjonen av jernbanens aksellastbegrensning på 24 tonn. En oppgradering til 30 tonns aksellast vil kunne utløse store private investeringer som ved et gitt prisnivå vil gi en økning i mineraleksporten på 1 milliard kroner per år. Ringvirkningene vil være av formidabel betydning for samfunnet. Denne verdiskapningen kommer i sin helhet det norske samfunnet til gode.”

I høringsuttalelsen fra Rana kommune heter det blant annet:

«Jernbanens begrensning på 24 tonns aksellast er allerede i dag en flaskehals for malmfrakten, og dette vil etter hvert også kunne begrense annen togtrafikk på Nordlandsbanen.

I Innst. 450 S (2012-2013) til Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 viser Samferdselskomiteen til at Rana Gruber er den tyngste brukeren av Nordlandsbanen.

Malmfrakten økes det neste året, og det er behov for å forsterke linja Mo–Dunderland for å tåle større malmvogner for å gi bedriften mulighet til å konkurrere på like vilkår.

Rana Kommune har ut fra dette, sterke forventninger til at Jernbaneverket prioriterer strekningen Mo i Rana – Ørtfjell tidlig i planperioden.»

GSnr6_2013_s13

Del Del Del